Publikációk

Önálló kötet

Kenyeres István szerk.: XVI. századi uradalmi utasítások. Utasítások a kamarai uradalmak prefektusai, udvarbírái és ellenőrei részére. 1-2. köt. Budapest, 2002, Szentpétery Imre Történettudományi Alapítvány, 916 p. (Fons Könyvek 2.)
A kamarai birtokok igazgatása és gazdálkodása a XVI. században. 1-2. köt. PhD-disszertáció, Budapest, 2002, 330; 325 p.
Uradalmak és végvárak. A kamarai birtokok és a törökellenes határvédelem a 16. századi Magyar Királyságban. Budapest, 2008, Új Mandátum, 662 p. (Habsburg Történeti Monográfiák 2.)

Szerkesztés

Kenyeres István, Sipos András szerk.: Budapest Főváros Levéltára. [Levéltárismertető 2.] Budapest, 1997, Budapest Főváros Levéltára, 285 p.
A történeti források kiadásának módszertani kérdései. In Fons, 2000. 1. sz. 3-193. p.
A budai mészárosok középkori céhkönyve és kiváltságlevelei. Zunftbuch und Privilegien der Fleischer zu Ofen aus dem Mittelalter. Budapest, 2008, Budapest Főváros Levéltára, 421 p. (Források Budapest közép- és kora újkor történetéhez 1. Quellen zur Budapester Geschichte im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit 1.)
Kenyeres István, Kis Péter, Sasfi Csaba szerk.: Kubinyi András: Tanulmányok Budapest középkori történetéről. 1-2. köt. Budapest, Budapest Főváros Levéltára, 2009, 870p. + CD mell. (Várostörténeti tanulmányok)
Varga László, Á., Kenyeres István, Tóth Péter szerk.: 16-18. századi vármegyei jegyzőkönyvek regesztái. DVD. Budapest, 2009, Arcanum
Fazekas István, Kenyeres István, Sarusi Kiss Béla szerk.: Segédletek az Osztrák Állami Levéltár (Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Finanz- und Hofkammerarchiv) magyar vonatkozású irataihoz. DVD. Budapest, 2011, Magyar Országos Levéltár

Tanulmányok

A trencséni vár a XVI. században. In Fons, 1995. 1. sz. 5–72. p.
Egy nagybirtok igazgatása és gazdálkodása a 16. században. A trencséni várbirtok 1543 és 1564 között. In Levéltári Közlemények, 1997. 1–2. sz. 99–142. p.
A temesvári udvarbíró utasítása, 1552. Adalékok az 1551/1552. évi temesvári és temesközi eseményekhez. In Fons, 1997. 2. sz. 125–148. p.
A trencséni várbirtok igazgatása és gazdálkodása a XVI. században. In Petercsák Tivadarszerk.: Hagyomány és korszerűség a XVI-XVII. században. Eger, 1997, Dobó István Vármúzeum, 123–139 p. (Studia Agriensia 17.)
Aki miatt egy napot késett Budavár visszavétele 1849-ben. Zerdahelyi Ignác hadbírósági ügye. In Fons, 1998. 1. sz. 65–90. p.
A XVI. kerület. In Józsáné Halász Margit főszerk. Budapest kézikönyve. 2. köt. A főváros kerületei, városrészei. Pécs, 1998. CEBA K., 425–444 p. (Magyarország megyei kézikönyvei. 20/2.)
A magyar királyi posta a XVI. században Paar Péter pozsonyi postamester számadáskönyvei alapján. In Petercsák Tivadar-Berecz Mátyás szerk.: Információáramlás a magyar és török végvári rendszerben. Eger, 1999, Dobó István Vármúzeum, 107-115 p.
A superman hippik és a tanácstalan rendőrök. A Budapesti Rendőr-főkapitányság és a hippik 1968-ban. Forrásközlés. In ArchivNet 1., 2001. 4. szám.
A végvárak uradalmainak igazgatása és gazdálkodása a 16. században. In Századok, 2001. 6. sz. 1349–1412. p.
A várbirtokok szerepe a 16. századi magyarországi végvárrendszer ellátásában. Katonai elképzelések az egri és a szatmári vár fenntartására. In Petercsák Tivadar, Berecz Mátyás szerk.: Végvár és ellátás. Eger, 2001, Dobó István Vármúzeum, 131–181 p.
Kamarai uradalmak igazgatása a XVI. században. In Kenyeres István szerk.: XVI. századi uradalmi utasítások. Utasítások a kamarai uradalmak prefektusai, udvarbírái és ellenőrei részére. 1–2. köt. Budapest, 2002, Szentpétery Imre Történettudományi Alapítvány, 15–90 p. (Fons Könyvek 2.)
A végvárak és a mezei hadak élelmezési szervezete a XVI. században. In Fons, 2002. 1–3. sz. 163–202. p.
Dobó István (1502. k. - 1572). In Rácz Árpád szerk.: Nagy képes milleneumi arcképcsarnok. 100 portré a magyar történelemből. Budapest, 2002, Rubikon-Könyvek, 67–69. p.
A superman hippik és a tanácstalan rendőrök. A Budapesti Rendőr-főkapitányság és a hippik 1968-ban. Forrásközlés. In Majtényi György, Ring Orsolya szerk.: Közel-múlt. Húsz történet a 20. századból. Budapest, 2002. Magyar Országos Levéltár, 135–154. p.
Die Finanzen des Königreichs Ungarn in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts. In Friedrich-Lanzinner Edelmayer, Peter Maximilian-Rauscher Hrsg.: Finanzen und Herrschaft. Materielle Grundlagen fürstlicher Politik in den habsburgischen Ländern und im Heiligen Römischen Reich im 16. Jahrhundert. Wien, München, 2003, Oldenbourg, 84–122 p. (Veröffentlichungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung Band 38.)
Ár- és bérviszonyok 2. 16–18. század. In Kőszeghy Péter szerk.: Magyar művelődéstörténeti lexikon. 1. köt. Aachen – Bylica Budapest, 2003, Balassi Kiadó, 136–140. p.
A magyarországi pénzügyigazgatás modernizációja. Habsburg berendezkedés. Mi történt Mohács után? In Rubicon, 2003. 11–12. sz. 91–94. p.
A királyi Magyarország bevételei és kiadásai a 16. században. In Levéltári Közlemények, 2003. 1–2. sz. 59–103. p.
XVI. századi utasítások kiadásának problémái. In Böőr László szerk.: Magyar Levéltárosok Egyesülete két konferenciája. Kaposvár 2002. szeptember 4-6. Budapest, Balassi Intézet 2003. május 14. Budapest, 2003. Magyar Levéltárosok Egyesülete, 124–132. p.
Az Esztergomi főegyházmegye birtokai és azok szerepe a török elleni védelemben a XVI. században. In Hegedűs András, Csombor Erzsébet szerk.: Mater et Magistra. Esztergom, 2003, 51–80 p. (Strigonium Antiquum 5.)
I. Ferdinánd magyarországi pénzügyigazgatási reformjai és bevételei. In Történelmi Szemle, 2003. 1–2. sz. 61–92. p.
A Szapolyai család és Trencsén. In Bessenyei József, Horváth Zita, Tóth Péter szerk.: Tanulmányok Szapolyai Jánosról és a kora újkori Erdélyről. Miskolc, Miskolci Egyetem, 2004, 135–145 p. (Studia Miskolciensia 5.)
A magyarországi végvárak és mezei hadak élelmezési szervezetének archontológiája a XVI. században. In Fons, 2004. 2. sz. 329–395. p.
A királyi és királynéi „magánbirtokok" a 16. században. In Századok, 2004. 5. sz. 1103­–1148. p.
Die Einkünfte und Reformen der Finanzverwaltung Ferdinands I. in Ungarn. In Martina Fuchs, Teréz Oborni, Gábor Ujváry Hrsg.: Kaiser Ferdinand I. Ein mitteleuropäischer Herrscher. Münster, 2005, Aschendorff Verl., 111–146 p.
A magyaróvári uradalom urbáriuma. In Réthelyi Orsolya et al. szerk.: Habsburg Mária, Mohács özvegye. A királyné és udvara 1521-1531. Kiállítás katalógus. Budapest, 2005, Budapesti Történeti Múzeum, 214–215. p.
A bécsi Udvari Kamarai Levéltár Gedenkbücher Österreich magyar vonatkozású iratainak regesztái, 61-64. köt. 1547-1550. In Ujváry Gábor főszerk.: Lymbus. Magyarságtudományi Közlemények. Budapest, Magyar Országos Levéltár, 2005. 253–294. p.
Pacsa János plébános osztrák fogsága. Adalékok Habsburg Mária királyné helytartóságához. In Soproni Szemle, 2006. 2. sz. 146–165. p.
Az egri várbirtok igazgatása a 16. században. In Berecz Mátyás, Petercsák Tivadar szerk: Magyarország védelme - Európa védelme. Eger, 2006, Dobó István Vármúzeum, 47–115 p. (Studia Agriensia 24.)
Várszámadások a XVI. századból. In Arrabona, 2006. 2. sz. 95–112. p.
Dobó István (1502. k. - 1572). Életrajzi vázlat. In Az Egri Vár Híradója, 2006, 38. sz. 160–194. p.
Buda és Pest útja az 1703. évi kiváltságlevélig. In Varga László, Á. főszerk.: Urbs. Magyar Várostörténeti Évkönyv. Budapest, 2006, Budapest Főváros Levéltára, 159–201. p.
Kenyeres István, Kis Péter: Budapest középkori történetének bécsi levéltári forrásai. In Varga László, Á. főszerk.: Urbs. Magyar Várostörténeti Évkönyv. Budapest, 2006, Budapest Főváros Levéltára, 299–329. p.
Verwaltung und Erträge von Königin Marias ungarischen Besitzungen in den Jahren 1522 bis 1548. In Martina Fuchs, Réthelyi Orsolya Hrsg.: Maria von Ungarn (1505-1558). Eine Renaissancefürstin. Münster, 2007, 179–207 p. (Geschichte in der Epoche Karls V.)
A Habsburg monarchia katonai kiadásai az Udvari Pénztár és a hadi fizetőmesterek számadásai alapján, 1543–1623. Adalékok a török elleni küzdelem finanszírozásának történetéhez. In Levéltári Közlemények 2007. 85–137. p.
Kenyeres István et al.: A budai német mászárosok középkori céhkönyve (1496) 1500–1529 (1538, 1695). Das mittelalterliche Zunftbuch der deutschen Fleischer zu Ofen. (1496) 1500-1529 (1538, 1695). In Kenyeres István szerk.: A budai mészárosok középkori céhkönyve és kiváltságlevelei. Zunftbuch und Privilegien der Fleischer zu Ofen aus dem Mittelalter. Budapest, 2008. Budapest Főváros Levéltára, 175–308 p. (Források Budapest közép- és kora újkor történetéhez 1. Quellen zur Budapester Geschichte im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit 1.)
A kiátkozott egri udvarbíró: Csimori Kövér Ferenc. In Á. Varga László, Oborni Teréz szerk.: Memoria rerum. Tanulmányok Bán Péter tiszteletére. Eger, 2008, Heves Megyei Levéltár, 231–243. p.
A Pelényiek. Egy nógrádi jogtudó-hivatalnok család a 15-16. században. In Horváth J. András szerk.: Szívvel és tettel. Tanulmányok Á. Varga László tiszteletére. Budapest, Salgótarján, 2008, Nórád Megyei Levéltár, 95–116. p.
Végvári karrierek. Udvarbírák, ellenőrök és élésmesterek. In Berecz Mátyás, Vörös Gábor szerk.: Hagyomány és megújulás. Életpályák és társadalmi mobilitás a végváriak körében. Eger, 2008, Dobó István Vármúzeum, 197–211 p. (Studia Agriensia 27.)
Hans Unterholtzer felső-magyarországi hadi fizetőmester és ismeretlen számadásai, 1595-1602. In Krász Lilla, Oborni Teréz szerk.: Redite ad cor. Tanulmányok Sahin-Tóth Péter emlékére. Budapest, 2008, ELTE Eötvös Kiadó, 221–238. p.
Váruradalmi gazdálkodás a késő középkorban. In Kubinyi András, Laszlovszky József, Szabó Péter szerk.: Gazdaság és gazdálkodás a középkori Magyarországon. Gazdaságtörténet, anyagi kultúra, régészet. Budapest, 2008, Martin Opitz, 377–399. p.
Die Kriegsausgaben der Habsburgermonarchie von der Mitte des 16. Jahrhunderts bis zum ersten Drittel des 17. Jahrhunderts. In Peter Rauscher Hrsg. Kriegführung und Staatsfinanzen. Die Habsburgermonarchie und das Heilige Römische Reich vom Dreißigjährigen Krieg bis zum Ende des habsburgischen Kaisertums 1740. Münster, 2009, Aschendorff, 41–80 p. (Geschichte in der Epoche Karls V., Bd. 11.)
Mibe került a tizenöt éves háború? In Körmendi Tamás, Thoroczkay Gábor szerk.: Auxilium Historiae. Tanulmányok a hetvenesztendős Bertényi Iván tiszteletére. Budapest, 2009, ELTE BTK, 163–174. p.
Magyar nyelvű források a 16-17. századi kamarai levéltárakban. In Korompay Klára et al. szerk.: Forráskutatás, forráskiadás, tudománytörténet. Budapest, 2009, Magyar Nyelvtudományi Társaság, 95–102. p.
Die Kammerherrschaften und die Türkenabwehr im Königreich Ungarn des 16. Jahrhunderts. In Krisztián Csaplár-Degovics, István Fazekas Hrsg.: getielt – Vereinigt. Beitrage zur Geschichte des Königreichs ungarn in der Frühneuzeit. 16.-18. Jahrhundert. Berlin, 2011, OEZ-Berlin, 98–129. p. (Ungarische Geschichte Bd. 1.)
Buda, Pest, Esztergom és Székesfehérvár szabad királyi városi címének visszaszerzése. In Csombor Erzsébet, L. Balogh Béni szerk.: Várospolitika és közigazgatás. A 2010. október 27-én tartott konferencia előadásai és Esztergom szabad királyi város jegyzőkönyvének regesztái, 1701–1710. Esztergom, 2011, Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára, 48–72. p. (Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára Évkönyvei 21.)
Dobó István viszontagságos élete a hősi várvédelem után. In Renn Oszkár szerk.: Dobó István a hányatott sorsú, hős várkapitány. Emlékülés. Eger, 2011. június 4. Eger, 2011, Szent György Lovagrend Egri Nagypriorátus, 14–24. p.
Réz, marha, hitel. Magyarországi kölcsönügyletek a 16. században. In Élet és tudomány, 2011. 41. sz. 1293–1295. p.
Die Kosten der Türkenabwehr und des Langen Türkenkrieges (1593–1606) im Kontext der ungarischen Finanzen des 16. und 17. Jahrhunderts. In Peter Rauscher, Andrea Serles, Thoma Winkelbauer Hrsg.: Das „Blut des Staatskörperers”. Historische Zeitschrift Beiheft 56. München, 2012. 19–41. p.
Magyaróvár a 16. században. In Kenyeres István, D. Szakács Anita, Mihály Ferenc: Magyaróvár tanácsának törvénykezési jegyzőkönyvei az 1581-1582. években. Győr, 2012, Győr-Moson-Sopron Megyei Levéltár, 7–40. p.
A magyarországi réz- és marhakereskedelemmel kapcsolatos nemzetközi hitelügyletek a 16. század második felében. In Baráth Magdolna, Molnár Antal szerk.: A történettudomány szolgálatában. Tanulmányok a 70 éves Gecsényi Lajos tiszteletére. Budapest, Győr, 2012, Magyar Országos Levéltár, 209–221. p.
A bányakamarák szerepe a Magyar Királyság jövedelmeiben a 15–16. században. In Tiszteletkör. Történeti tanulmányok Draskóczy István egyetemi tanár 60. születésnapjára. Budapest, 2012, 177–188. p.
A Magyar Királyság jövedelmei és kiadásai Hunyadi Mátyás és a Jagellók korában. In Rubicon, 2012. 6. sz. 42–45. p.
Pecunia nervus belli. A háború alapja a pénz. A Magyar Királyság, illetve a Habsburg Monarchia bevételei és kiadásai, valamint a hadiköltségek Mohácstól a tizenöt éves háború végéig. In Rubicon, 2012. 6. sz. 46–49. p.
A szombathelyi püspöki uradalom bevételei és kiadásai 1571–72-ben. In Határon innen, határon túl. Tanulmányok Tilcsik György 60. születésnapjára. Szombathely, 2012, Vas Megyei Levéltár, 233–242 p.
Buda gazdálkodása a török alóli felszabadulástól a Rákóczi-szabadságharc kezdetéig. In Á. Varga László főszerk. Urbs. Magyar Várostörténeti Évkönyv. 7. Budapest, (2012) [2013], Budapest Főváros Levéltára, 377–400 p.
A főváros középkori levéltárainak sorsa. In Homoki-Nagy Mária főszerk.: Ünnepi kötet Dr. Blazovich László egyetemi tanár 70. születésnapjára. Szeged, 2013, Szegedi Tudományegyetem, 369–382 p. (Acta Universitatis Szegediensis. Acta Juridica et Politica 75.)
A Habsburg Monarchia és a Magyar Királyság pénzügyei és hadi költségei a 16. század közepétől a 17. század első harmadáig. In Történelmi Szemle, 2013. 4. sz. 541–568 p.
A német nyelvű iratok kiadásainak kérdéséhez: a 16. századi magyarországi városi és kamarai iratok forrásközlési gyakorlatáról. In Soproni Szemle, 2013. 4. sz. 412–418 p.
A félharmincad 1635–1638-ban. In Kádár Zsófia, Lakatos Bálint, Zarnóczki Áron szerk.: Archivariorum historicorumque magistra. Történeti tanulmányok Bak Borbála tanárnő 70. születésnapjára. Budapest, 2013, Magyar Levéltárosok Egyesülete, 567–590. p.
A magyarországi réz- és marhakereskedelemmel kapcsolatos nemzetközi hitelügyletek a 16. század második felében. In Baráth Magdolna, Molnár Antal szerk.: A történettudomány szolgálatában. Tanulmányok a 70 éves Gecsényi Lajos tiszteletére. Budapest, Győr, 2012, Magyar Országos Levéltár, 209–221. p.
A soproni plébános különös esete. I. Ferdinánd, Habsburg Mária és a magyar szuverenitás. In Rubicon, 2014. 8. sz. 44–45. p.
Kenyeres István, Kádár Zsuzsa, Mikó Zsuzsa: A Budai Központi Kerületi Bíróság 1987. évi polgári peres iratainak mintaselejtezése. In Levéltári Szemle, 2001. 1. sz. 37–40. p.
Kenyeres István, Sipos András, Sarusi Kiss Béla: Jelenkori polgári peres iratok értékelése és selejtezése. In Levéltári Szemle, 2001. 3. sz. 11–40. p.
A levéltári kiadványmunka kérdései. In Bana József, Breinich Gábor, Káli Csaba szerk.: Magyar Levéltárosok Egyesülete 2001. évi vándorgyűlése. Esztergom, 2001. május 23-25. Budapest, 2002, Magyar Levéltárosok Egyesülete, 252–258. p.
Kenyeres István, Sarusi Kiss Béla: A közjegyzőknél keletkezett iratok jogi helyzete, levéltári átvételük problémái. In Levéltári Szemle, 2002. 2. sz. 27–33. p.
Értékhatár-vizsgálatok az igazságügyi szervek polgári- és büntetőperes irataiban. In Bilkei Irén szerk.: Magyar Levéltárosok Egyesülete 2003. évi vándorgyűlése. Szolnok 2003. augusztus 13–15. Budapest, 2004, Magyar Levéltárosok Egyesülete, 204–217. p.
Beszámoló Budapest Főváros Levéltára Levéltári Napjáról. In Levéltári Szemle, 2004. 4. sz. 77–79. p.
A nemzetközi Levéltári Tanács 2004. évi bécsi kongresszusa. In Levéltári Szemle, 2005. 3. sz. 12–24. p.
A második nemzetközi szabvány: az ISAAR (CPF). In Levéltári Szemle, 2005. 3. sz. 32–70. p.
Az elektronikus iratok és a levéltárak Magyarországon. In J. Hanus szerk.: Archívy v krízových situáciách. Archives in Crisis Situations. Zborník príspevkov z XIII. archívnych dní v Slovenskej republike, ktoré usporiadala Spoločnosť slovenských archivárov v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR - odborom archívov, Štátnym archívom v Nitre-pobočka Bojnice a Sekciou archívnictva a pomocných vied historických Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV. Bojnice 26. –28. mája 2009. [h.n.], 2009, 119–125. p.
Levéltári belső iratértékelés és selejtezés. In Körmendy Lajos szerk.: Levéltári kézikönyv. Budapest, 2009, Osiris, 489–497 p. (Osiris Kézikönyvek)
Német paleográfia. In Körmendy Lajos szerk.: Levéltári kézikönyv. Budapest, Osiris, 2009, 57–59 p.. (Osiris Kézikönyvek)
Beszámoló az ECA 2010. évi genfi kongresszusáról. 1–13. p.
Kenyeres István, et al.: A levéltárügy ágazati irányítási, finanszírozási, fejlesztési, valamint a területi általános levéltárak fenntartási kérdéseit vizsgáló levéltári kollégiumi bizottság jelentése. In Levéltári Szemle, 2011. 2. sz. 9–52. p.
Beszámoló a 80. Német Levéltári Kongresszusról. Der 80. Deutsche Archivtag, 2010. szeptember 29.-október 2. Drezda. In Levéltári Szemle, 2011. 2. sz. 99–101. p.
Beszámoló a 8. Európai Digitális Archiválási Konferenciáról. 8th European Conference on Digital Archiving, Geneva, 2010. In Levéltári Szemle, 2011. 3. sz. 85–92. p.
Hungarian Archives Portal. A collaborative solution for publication of digitized archival content and databases. In Thomas Aigner et al. Hrsg.: Archive im Web. Erfahrungen, Herausforderungen, Visionen. Archives on the Web. Expreiences, Challanges, Visions. Pölten, 2011, Diözesanarchiv St. Pölten, 72–81. p.
Közgyűjteményi összefogással a szakmai megújulás reményében. Beszélgetés Kenyeres Istvánnal, az NKA Közgyűjtemények Kollégiuma elnökével. In Levéltári Szemle, 2012. 3. sz. 7–14. p.
„Megtetszik innét, mely igaz mondás amaz: pecunia nervus belli”. Hadi öltségek Európában a 17. század első felében, különös tekintettel a Habsburg-birodalomra. In: Várostromok és Közép-Európa. Zrínyi Miklós (1620-1664) korában. Szerk.: Bujdosné Pap Györgyi – Fejér Ingrid – H. Szilárd Ágota. Eger, 2017. (Studia Agriensia 34.) 37-56. p.
A török elleni küzdelem finanszírozása Buda elestétől a drinápolyi békéig. In: Mozgó frontvonalak. Háború és diplomácia a várháborúk időszakában, 1552-1568. Szerk.: Bujdosné Pap Györgyi – Fejér Ingrid – H. Szilárd Ágota. Eger, 2017. (Studia Agriensia 35.) 19-40. p.
A gyulai vár és uradalom kamarai vizsgálata 1564-ben. In: EÁrchívum. Tanulmányok Erdész Ádám hatvanadik születésnapja tiszteletére. Szerk.: Héjja Julianna Erika – Sáfár Gyula. Gyula, 2017. 259-270.
A gyulai uradalom a Brandenburgi-birtokok rendszerében. In: Város, uradalom, vár. Tanulmányok Gyula 15-18. századi történetéből. Szerk.: Héjja Julianna Erika - Erdész Ádám. Gyula, 2017. 33-51.
A Magyar és a Szepesi Kamara bevételei és kiadásai a XVII. században. In: Fons (Forráskutatás és Történeti Segédtudományok) 24. (2017). 3-67.
Konfliktus vagy konszenzus? A katolikus egyházi vagyon sorsa a 16. századi Magyar Királyságban. In: Egyházi társadalom a Magyar Királyságban a 16. században. Szerk.: Varga Szabolcs – Vértesi Lázár. Pécs, 2017. (Seria Historia Dioecesis Quinqueecclesiensis 17.) 293-291.
The Fate of the Medieval Archives of Buda and Pest. In: Medieval Buda in Context. Brill's Companions to European History, Vol. 10. Edited by Balázs Nagy, Martyn Rady, Katalin Szende and András Vadas. Lieden-Boston, 2016. 52-68. p.
„A proletárdiktatúra alatt a régi okleveleknek nem volt értékük”. Szapolyai János budai privilégiumlevelének eltűnése a Fővárosi Levéltárból 1919-ben. In: Historia est lux veritatis. Szakály Sándor köszöntése 60. születésnapján. Főszerkesztő: Marinovich Endre. Budapest, Veritas-Magyar Napló, 2016. II. köt. 15-25. p.
A „Fiscal-Military State” és a Habsburg Monarchia a 16-17. században. In: Művészet és mesterség. Tisztelgő kötet R. Várkonyi Ágnes emlékére I-II. kötet. Szerk.: Horn Ildikó - Lauter Éva - Várkonyi Gábor - Hiller István - Szirtes Zsófia – Balogh Zsuzsanna - Pásztor Katalin - Tamás Máté. Budapest, L'Harmattan, 2016. I. köt. 91-122.
Szorosadtól Rijekáig. Előszó. In: Szorosadtól Rijekáig. Tanulmányok Bősze Sándor emlékére. Szerk.: Mayer László, Tilcsik György. Bp.: Magyar Levéltárosok Egyesülete, Megyei és Városi Levéltárak Vezetőinek Tanácsa, 2015. 17-18. p. (A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai; 14.)
A dömösi prépostság koppányi uradalmának összeírása Mohács előtt és a török hódítás időszakában. In: Szorosadtól Rijekáig. Tanulmányok Bősze Sándor emlékére. Szerk. Mayer László, Tilcsik György. Bp.: Magyar Levéltárosok Egyesülete, Megyei és Városi Levéltárak Vezetőinek Tanácsa, 2015. 39-52. p. (A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai; 14.)
„Nekem pénzem nincsen, valami volt, Isten tudja mind hadra költöttem”. Állami jövedelmek és hadi kiadások Bethlen Gábor és II. Ferdinánd korában. In: Bethlen Erdélye, Erdély Bethlene. A Bethlen Gábor trónra lépésének 400. évfordulóján rendezett konferencia tanulmányai. Szerk.: Dáné Veronka et alii. Kolozsvár, 2014. 473-486. p.
Digitalizálni csak a közönségnek érdemes igazán. In: Digitális Múzeum. Szerk.: Ruttkay Zsófia – German Kinga. Budapest, 2017. (Múzeumi iránytű 12.) 77-92. p.
Rescuing Ukrainian archival documents – Rescuing historical roots of Hungary. In: Insights. Archives and People in the Digital Age. 1. (2015:2) 21. p.
Die Rettung von ukrainischem Archivgut. In: Insights. Archive und Menschen im digitalen Zeitalter. 1. (2015:2) 21. p.
Biszak, E., Kulovits, H., Biszak, S., Timár, G., Molnár, G., Székely, B., Jankó, A., Kenyeres, I. (2014): Cartographic heritage of the Habsburg Empire on the web: the MAPIRE initiative. Proceedings of 9th International Workshop on Digital Approaches to Cartographic Heritage Budapest, 4-5 September 2014, At 26-31, Volume: 9. DOI: 10.13140/2.1.4331.4561

Előadások

A trencséni várbirtok igazgatása és gazdálkodása a XVI. században. Előadás a „Hagyomány és korszerűség a XVI-XVII. században” címmel az Egri Dobó István Vármúzeum által rendezett konferencián, Noszvaj, 1995. október 12-13.
A királyi posta a XVI. században. Paar Péter pozsonyi postamester számadásai alapján. Előadás a „Információáramlás a magyar és a török végvári rendszerben” címmel az Egri Dobó István Vármúzeum által rendezett konferencián, Eger, 1997. október 15-16.
Végvárak gazdálkodása a XVI. században. Várbirtokok, élelmezés, igazgatás. Előadás a „Végvár és ellátás” címmel az Egri Dobó István Vármúzeum által rendezett konferencián, Noszvaj, 1999. október 13-14.
Az esztergomi főegyházmegye birtokai és szerepük a török elleni védelemben a XVI. században. Előadás a „Mater et magistra” címmel a Prímási Levéltár, Esztergom, Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés, Esztergom Város Önkormányzata szervezésében rendezett konferencián. Esztergom, 2000. május 24.
Az egri várbirtok igazgatása a 16. században. Előadás „Az egri vár diadala – 1552” címmel az Egri Dobó István Vármúzeum által rendezett konferencián, Eger, 2002. április 23-24.
I. Ferdinánd szerepe a magyarországi pénzügyigazgatás modernizációjában. Die Rolle Ferdinand I. in der Modernisierung der ungarischen Finanzverwaltung. Előadás az 500 éve született I. Ferdinánd tiszteletére a Balassi Bálint Intézet és a Pécsi Tudományegyetem közös rendezésében megtartott konferencián. Balassi Intézet, Budapest, 2003. október 17-18.
Buda és Pest útja a városi privilégiumok visszaszerzéséig. Előadás a "Szabad királyi városok a magyar történelemben" címmel Budapest Főváros Levéltára által szervezett tudományos konferencián, Budapest, 2003. november 17.
Mária királynéi magyarországi birtokainak igazgatása és jövedelmei. Előadás a „Habsburg Mária, egy európai személyiség a kora újkor hajnalán. Maria von Ungarn, eine europäische Persönlichkeit zu Anbruch der Neuzeit” címmel rendezett nemzetközi konferencián. Budapesti Történeti Múzeum, Habsburg Történeti Intézet. Budapest, 2005. október 13-15.
Várszámadások a 16. századból. Előadás „A várkutatás írott és képi forrásai” címmel a Castrum Bene Egyesület 12. Vándorgyűlésén tartott tudományos konferencián, Győr, Xántus János Múzeum, 2006. május 26-27.
Váruradalom, mint gazdasági központ és forrásai. Előadás a „Középkori magyar gazdaságtörténet a régészet és az anyagi kultúra tükrében” című, az ELTE BTK Régészettudományi Intézet Magyar Középkori és Kora Újkori Régészeti Tanszéke által szervezett OTKA Műhelykonferencián, 2006. június 16.
Magyar nyelvű források a 16−17. századi kamarai levéltárakban. Előadás a „Forráskutatás, forráskiadás, tudománytörténet” címmel az ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete, a Magyar Nyelvtudományi Társaság és az MTA Nyelvtudományi Intézet által szervezett konferencián, Budapest, 2008. április 17–18.
Végvári karrierek. Udvarbírák, ellenőrök és élésmesterek. Előadás a „Hagyomány és megújulás” címmel az Egri Dobó István Vármúzeum által szervezett konferencián, Eger, 2008. október 15-16.
Die Kosten der Türkenabwehr und des Langen Türkenkrieges (1593-1606) im Kontext der ungarischen Finanzen des 16. und 17. Jahrhunderts. Előadás a „Das Blut des Staatskörpers. Forschungen und Perspektiven zur Finanzgeschichte der Frühen Neuzeit” címmel az Institut für Geschichte, Universität Wien; Institut für Österreichische Geschichtsforschung, Universität Wien; Österreichisches Staatsarchiv áltla szervezett konferencián. Bécs, 2009. szeptember 23-25.
Buda, Pest, Esztergom, Székesfehérvár szabad királyi városi címének megszerzése. Előadás a „Várospolitika és közigazgatás” címmel a Komárom-Esztergom Megyei Levéltár által 2010. október 27-én szervezett konferencián.
A tokaji vár élelmezése a 16. század második felében, avagy tokaji bort ittak-e a tokaji katonák? Előadás a Castrum Bene Egyesület Vándorgyűlésén, „Előadások a megye és a tokaji vár kutatásáról” címmel tartott konferencián, Tokaj, 2011. május 6.
A magyarországi réz- és marhakereskedelemmel kapcsolatos nemzetközi hitelügyletek a 16. század második felében. Előadás a „Bank és hitelezés a reneszánsz korában” címmel az ELTE BTK szervezésében tartott konferencián, Budapest, ELTE, 2011. szeptember 29-30.
Buda gazdálkodása a török alóli felszabadulástól a Rákóczi-szabadságharc végéig. Előadás a III. Magyar várostörténeti konferencián. A konferencia szervezői: Budapest Főváros Levéltára, Urbs. Magyar Várostörténeti Évkönyv Szerkesztősége, MTA Történettudományi bizottsága Várostörténet Albizottsága. Budapest, 2011. november 14-15.
A Szapolyai birtokok jövedelmei. Előadás „Az átmenet kora – Szapolyai (I.) János országa. Új kutatási irányok és eredmények” címmel az MTA BTK Történettudományi Intézet által szervezett műhelykonferencián, Budapest, 2012. május 15.
Buda, Pest, Esztergom és Székesfehérvár szabad királyi városi rangja 1703. évi visszaszerzésének háttere. Előadás a „A város és joga a közép- és kora újkorban” címmel a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Levéltára által szervezett konferencián. Székesfehérvár, 2012. május 30.
„Pecunia nervus belli” .A végvárrendszer finanszírozása a 16. század közepétől a 17. század első harmadáig a Habsburg Monarchia kontextusában. Előadás a „Végvár és mentalitás a kora újkori Európában” címmel az Egri Dobó István Vármúzeum által rendezett konferencián, Eger, 2012. október 15-16.
A kincstári és magánuradalmak tisztségviselői a 16–17. században. Előadás a „Hivatalnoki és tisztviselői kar a kora újkori Magyarországon és Erdélyben” címmel az MTA BTK Történettudományi Intézete által rendezett műhelykonferencián, Budapest, 2012. december 4.
„Nekem pénzem nincsen, valami volt, isten tudja mind hadra költöttem”. Állami jövedelmek és hadi kiadások Bethlen Gábor és II. Ferdinánd korában. Előadás a „Bethlen Gábor és Európa” címmel rendezett nemzetközi konferencián, Kolozsvár, 2013. október 24-26.
Német nyelvű iratok kiadásainak kérdéséhez. A 16. századi magyarországi városi és kamarai iratok forrásközlési gyakorlatáról. Előadás a Prof. Dr. Mollay Károly születésének századik évfordulója tiszteletére rendezett emlékkonferencián. Sopron 2013. november 14.
A gyulai uradalom a Brandenburgi-birtokok rendszerében. Előadás a „Vár – város – uradalom” című az MNL Békés Megyei Levéltára által szervezett konferencián, Gyula, 2014. szeptember 19.
A „fiscal-military state”. Államháztartás és hadi költségek Európában a 17. században különös tekintettel a Habsburg monarchiára. Előadás a „Várostromok és Közép-Európa Zrínyi Miklós (1620-1664) korában” című az Egri Dobó István Vármúzeum által szervezett konferencián. Eger, 2014. október 15.
Úton az e-levéltár felé? Elhangzott az Önkormányzati levéltárak Tanácsának 2007. évi közgyűlésén. Győr, 2007. október 16.
Elektronikus iratok hosszú távú megőrzése, levéltárba adása. Elhangzott az E-ügyintézés 2008. A ma kihívásai - a jövő megoldásai című konferencián. Budapest, 2008. november 3.
Az elektronikus levéltár projekt helyzete. Elhangzott az Önkormányzati Levéltárak Tanácsa közgyűlésén. Gyula, 2008. október 13-14.
A szolgáltató levéltár Magyarországon. Elhangzott az Első Szabadkai Levéltári Nap 2008. konferencián. Szabadka, 2008. szeptember 23.
Levéltárak kapcsolódása az elektronikus levéltárhoz. A levéltári technológiai központok, a központi e-levéltári és e-irattári szolgáltatások. Elhangzott az Elektronikus levéltár projekt indító sajtótájékoztatóján. Budapest, 2009. szeptember 7.
Az önkormányzati levéltárak portáladatbázisa(i). Elhangzott a Magyar Levéltárosok Egyesületének 2009. évi vándorgyűlésén. Sopron, 2009. augusztus 17.
Gemeinsame Archivportal der ungarischen Archive. Elhangzott az ICARUS 2009. évi közgyűlésén. Brno, 2009. június 16.
A levéltárak közművelődési feladatai és az internet. Elhangzott a Magyar Levéltárosok Egyesületének szakmai napján. Budapest, 2009. június 1.
Önkormányzati levéltárak közös honlapja és adatbázisa. Elhangzott az ARCANUM és a Magyar Levéltárosok Egyesülete közös konferenciáján a XVI. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon. Budapest, 2009. április 24.
Az Elektronikus levéltár projekt kiterjesztése. Elhangzott a Második elektronikus levéltári workshop-on. Budapest, Magyar Országos Levéltár, 2010. december 8.
Databases of the Hungarian Archival Portal. Elhangzott a Magyar Levéltárosok Egyesülete 2010. évi vándorgyűlésén. Debrecen, 2010. augusztus.
Beszámoló az Elektronikus levéltári projektről. Elhangzott az Önkormányzati Levéltárak Tanácsa 2010. évi közgyűlésén. Vác, 2010. november 4-5.
Hungarian Archives Portal: a Common Solution for Digitized Archival Material and Databases. Elhangzott az ECA (8th European Conference on Digital Archiving ) 2010. évi konferenciáján. Genf, 2010.április 28-30.
Egymillió dokumentum a Magyar Levéltári Portálon. A Magyar Levéltári Portáladatbázis új fejlesztéseinek bemutatása. Elhangzott a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon, az Arcanum konferencián. Budapest, 2010. április 23.
A Magyar Levéltári Portál új fejlesztéseinek bemutatása. Elhangzott a Magyar Levéltárosok Egyesületének szakmai napján. 2010. március 3.
A Magyar Levéltári Portál, a levéltári tartalmak integrátora. Elhangzott a XVIII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál keretében megrendezésre került Digitális közgyűjtemények a Web-en című konferencián, 2011. április 15-én.
Beszámoló az Elektronikus levéltár projektről. Elhangzott a Magyar Levéltárosok Vándorgyűlésén. Balatonfüred, 2011. június 21.
Az Elektronikus levéltár projekt. EKOP-1.2.8-08-2008-0001. Elhangzott a Fiatal Levéltárosok Egyesületének Konferenciáján. Badacsony, 2011. július 13.
A Magyar Levéltári Portál 2010-2011. évi fejlesztései. Szakmai bemutató a tartalmi fejlesztésekről, Magyar Országos Levéltár, 2011. október 5.
Az NKA Közgyűjtemények kollégiumának digitalizálási és tartalomszolgáltatási programjai. Szellemi örökségünk digitális megőrzése. Elhangzott aXIX. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon, 2012. április 20-án.
A Magyar Levéltári Portál és új fejlesztései. „Régi” iratok találkozása az „új” technológiával. Eredmények és lehetőségek. Workshop és szakmai gyakorlat. ICARUS (International Centre for Archival Research – Levéltári Kutatások Nemzetközi Központja), az általa koordinált ENARC (European Network on Archival Cooperation – Levéltári Együttműködés Európai Hálózata) európai kutatási platform nemzeti workshop-ja, Budapest, Budapest Főváros Levéltára, 2012. május 22.
A Magyar Levéltári Portál tartalomszolgáltatása. Elhangzott a Networkshop 2013. évi konferenciáján. Sopron, 2013. március 27–29.
Közgyűjteményi tartalmak és az NKA - avagy a 2012. évi pályázatok tapasztalatai. Elhangzott a 2013. évi Könyvfesztiválon a Tartalmak a digitális térben – digitális jelen-lét című, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete által szervezett konferencián. Budapest, 2013. április 16.
A Nemzeti Kulturális Alap Ithaka programja. Elhangzott „A határon túli magyarság szellemi örökségének megőrzése” című, a Balassi Intézet és az Örökség Kultúrpolitikai Intézet által közösen szervezett konferencián. Budapest, 2013. május 29.
Levéltári digitális tartalomszolgáltatás és fejlesztések. Magyar Levéltári Portál, E-Levéltár és az E-Levéltári Portál. Elhangzott a Magyar Nemzeti Múzeum és a Petőfi Irodalmi Múzeum által szervezett MUZEUM@DIGIT – Múzeumi Digitalizálási Konferencián. Budapest, 2013. június 10–11.
A Nemzeti Kulturális Alap Ithaka programjának eredményei és jövője. Elhangzott a Magyar Levéltárosok Egyesületének Vándorgyűlésén. Esztergom, 2013. június 17–19.
Archives Portal Hungary: a Solution for Joint Publication of Databases and Digitised Archival Materials. Elhangzott a Building Infrastructures for Archives in a Digital World – APEx konferencián. Dublin, 2013. június 26–28.
Új elvárások a levéltárosokkal szemben, átalakulás a képzés és a továbbképzés területén. Elhangzott az Elektronikus levéltár projekt keretében a Fiatal Levéltárosok Egyesülete V. Tudományos Nyári Táborán. Badacsony, 2013. július 10–12.
Az E-levéltár projekt, 2009-2013. Elhangzott a Megyei és Városi Levéltárak Vezetőinek Tanácsa konferenciáján. Martfű, 2013. október 3–5.
Budapest Főváros Levéltára részvétele nemzetköziprojektekben. Előadás a „Levéltárak a változó világban” címmel tartott, a Magyar Levéltárosok Egyesülete által szervezett konferencián, Budapest, 2014. március 24-25.
A Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények kollégiuma tevékenysége, 2012-2014. Előadás a Megyei és Városi Levéltárak Vezetőinek Tanácsa konferenciáján, Kőszeg, 2014. október 2-4.
Az anyakönyvek kutathatóságának gyakorlata Budapest Főváros Levéltárában. Előadás a „Múlt és jövő asztalainál. Az új anyakönyvi törvény hatásai a levéltári kutatásokra” címmel a Fiatal Levéltárosok Egyesülete által szervezett konferencián, Budapest, 2014. november 12.
Budapest Főváros Levéltára digitális tartalomfejlesztései és szolgáltatásai. Előadás a „Várostörténet, helyi értéktudat, információközvetítés” címmel a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár által szervezett konferencián, 2014. november 19.
Az ellopott Szapolyai-privilégiumlevél nyomában. Gárdonyi Albert és a Fővárosi Levéltár 1919-ben. Előadás a Budapesti évfordulók 1866, 1946, 1956 címmel Budapest Főváros Levéltára által 2016. november 15-én rendezett konferencián.
Buda és Pest középkori levéltárai. Előadás a Cluj-Napoca/Kolozsvár/Klausenburg – 700 nemzetközi konferencián, Kolozsvár 2016. nov. 10-13.
A török elleni küzdelem finanszírozása Buda elestétől a drinápolyi békéig. In: Mozgó frontvonalak. Előadás a Mozgó frontvonalak: Háború és diplomácia a várháborúk időszakában, 1552-1568. címmel az Egri Dobó István Vármúzeum által szervezett tudományos konferencián. Eger, 2016. október 13-14.
Möglichkeiten und Grenzen der zentralisierten Kriegs- und Finanzverwaltung: War die Habsburgermonarchie im 16. Jahrhundert ein Fiscal-Military State? Pálffy Gézával közösen tartott előadás az Institut für Österreichsiche Geschichtsforschung által „Die Habsburgermonarchie als Fiscal-Military State Vom Dreißigjährigen Krieg bis zu den Napoleonischen Kriegen” címmel megrendezett éves konferenciáján. Bécs, 2015. november 4-6.
Kis(s) ügy nagy tanulságokkal. Információszabadság, adatvédelem és levéltári kutatás a 21. században. Előadás a Magyar Tudományos Akadémia – Filozófiai és Történettudományok Osztálya által szervezett Huszanhét éve terhes múlt című konferenciáján, Budapest, 2017. november 16-án.
Budapest Főváros Levéltára adatbázisai. Egy intézményi filozófia kialakulása. Előadás a Magyra Történelmi Társulat és a Magyra Nemzeti Levéltár által szervezett: Történelem egy kattintásra? Klasszikus forráskiadás és/vagy levéltári adatbázisok c. konferencián. Budapest, 2017. november 7.
A Kárpát-medence kutatás új eszköze: a Hungaricana közgyűjteményi portál. Előadás az Európa Kollégiumban, Újvidéken (Novi Sad, Szerbia) 2017. november 7.
Hungaricana – A közgyűjteményi portál. Előadás a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Főiskolán, 2017. október 24.
Hungaricana – A közgyűjteményi portál 2017-ben. Előadás a Göcseji Múzeum szakmai napján, Zalaegerszeg, 2017. június 28.
Hungaricana 2016 – Töretlen növekedés, sokasodó látogatók, új technológiák. Előadás a „2017 - az áttörés éve” c. a Nemzetközi Könyvfesztivál keretében megrendezett Hungaricana közgyűjteményi digitalizálási konferencián. 2017. április 21.
Born digital iratok levéltári archiválása. Digitálisan létrejött (born digital) „kéziratok” kezelése. Előadás a Petőfi irodalmi Múzeum által szervezett konferencián. Budapest, 2017. március 28.
A Hungaricana portál - eredmények és jövőkép. Előadás az Arcanum szakmai napján, Budapest, 2016. december 8-9.
Archival Contents on Hungaricana Portal. Előadás az ICARUS_Meeting # 18 nemzetközi konferencián, 2016. október 17-19.
Intézmény-, igazgatás- és vállalattörténeti források, segédletek és projektek Budapest Főváros Levéltárában. Előadás a Fiatal Levéltárosok Egyesületének Konferenciáján, Badacsony, 2016. augusztus 4-6.
Újabb levéltári tartalmak a Hungaricana portálon. Előadás a Magyar Könyvtárosok Vándorgyűlésén, Veszprém, 2016. július 8.
Újabb levéltári tartalmak a Hungaricana portálon. Előadás a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár szakmai napján, Nyíregyháza, 2016. június 20.
Újabb levéltári tartalmak a Hungaricana portálon. Budapest, Könyvfesztivál, Hungaricana Konferencia 2016. 2016. április 22.
Egyetemi levéltári források és kiadványok a Hungaricana Közgyűjteményi Portálon. Előadás a Magyar Felsőoktatási Levéltárak Szövetsége 2015. évi vándorgyűlésén. Keszthely, 2015.08.25.
Kárpátalja kataszteri térképei és sok új más levéltári adatbázis. Előadás a Magyar Könyvtárosok Egyesületének 47. Vándorgyűlésén, Szolnok, 2015. július 16-18.
Kárpátalja kataszteri térképei és sok új más levéltári adatbázis. Előadás a Magyar Könyvtárosok Egyesületének 47. Vándorgyűlésén, Szolnok, 2015. július 16-18.
Levéltári tartalmak a Hungarican-án. Magyar Levéltárosok Egyesülete 2015. évi vándorgyűlése, Gödöllő, 2015.07.08.
Levéltári tartalmak a Hungarican-án. Előadás az MTA BTK szakmai rendezvényén. 2015.07.07.
Levéltári tartalmak a Hungarican-án. Előadás az Országgyűlési Könyvtár által szervezett rendezvényen, Budapest, Parlament, 2015. május 20.
Kárpátalja kataszteri térképei és sok más új levéltári adatbázis. Előadás A Hungaricana közgyűjteményi portál – digitalizálási konferencián – Könyvfesztivál, Budapest, 2015. április 24.
Levéltári tartalmak a Hungaricana Közgyűjteményi Portálon. Előadás a Networkshop 2015 konferencián. Sárospatak, 2015. március 30. -.április 2.

Recenziók

Az esztergomi székeskáptalan jegyzőkönyve. Regestrum capituli cathedralis ecclesiae Strigoniensis (1500–1502, 1507–1527). Recenzió. In Fons, 2003. 1. sz. 173–178. p.
Elisabeth Gmoser: Geschichte der Herrschaft Güns als kaiserliches Kammergut unter österreichischer Verwaltung, 1491–1647. Recenzió. In Soproni Szemle, 2004. 4. sz. 414–419. p.
Korpás Zoltán: V. Károly és Magyarország. Magyarország V. Károly oszmánellenes politikájában, 1526-1538. Könyvismertetés. In Fons, 2009. 3. sz. 387–395. p.
Gecsényi Lajos: Gazdaság, társadalom, igazgatás. Tanulmányok a kora újkor történetéből. Könyvismertetés. In Műhely, 2009. 3. sz. 77–78. p.
Géra Eleonóra: Kőhalomból (fő)város. Buda város hétköznapjai a 18. század elején. Budapest, 2014. Könyvpont-L'Harmattan. 469 p. : [recenzió]. In: Urbs. Magyra Várostérneti Évkönyv. 9. (2014) 303-307. p.
From almost perdition to the Internet: Rescuing Ukrainian archival documents. Előadás az ICARUS - International Centre for Archival Research által szervezett ICARUS Meeting 16. konferencián, Sankt Pölten, 2015. november 23-25.
dr_kenyeres_istvan2.jpg
(+36) 1 298-7517
főigazgató, főlevéltáros

Publikációk

Önálló kötet

Kenyeres István szerk.: XVI. századi uradalmi utasítások. Utasítások a kamarai uradalmak prefektusai, udvarbírái és ellenőrei részére. 1-2. köt. Budapest, 2002, Szentpétery Imre Történettudományi Alapítvány, 916 p. (Fons Könyvek 2.)
A kamarai birtokok igazgatása és gazdálkodása a XVI. században. 1-2. köt. PhD-disszertáció, Budapest, 2002, 330; 325 p.
Uradalmak és végvárak. A kamarai birtokok és a törökellenes határvédelem a 16. századi Magyar Királyságban. Budapest, 2008, Új Mandátum, 662 p. (Habsburg Történeti Monográfiák 2.)

Szerkesztés

Kenyeres István, Sipos András szerk.: Budapest Főváros Levéltára. [Levéltárismertető 2.] Budapest, 1997, Budapest Főváros Levéltára, 285 p.
A történeti források kiadásának módszertani kérdései. In Fons, 2000. 1. sz. 3-193. p.
A budai mészárosok középkori céhkönyve és kiváltságlevelei. Zunftbuch und Privilegien der Fleischer zu Ofen aus dem Mittelalter. Budapest, 2008, Budapest Főváros Levéltára, 421 p. (Források Budapest közép- és kora újkor történetéhez 1. Quellen zur Budapester Geschichte im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit 1.)
Kenyeres István, Kis Péter, Sasfi Csaba szerk.: Kubinyi András: Tanulmányok Budapest középkori történetéről. 1-2. köt. Budapest, Budapest Főváros Levéltára, 2009, 870p. + CD mell. (Várostörténeti tanulmányok)
Varga László, Á., Kenyeres István, Tóth Péter szerk.: 16-18. századi vármegyei jegyzőkönyvek regesztái. DVD. Budapest, 2009, Arcanum
Fazekas István, Kenyeres István, Sarusi Kiss Béla szerk.: Segédletek az Osztrák Állami Levéltár (Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Finanz- und Hofkammerarchiv) magyar vonatkozású irataihoz. DVD. Budapest, 2011, Magyar Országos Levéltár

Tanulmányok

A trencséni vár a XVI. században. In Fons, 1995. 1. sz. 5–72. p.
Egy nagybirtok igazgatása és gazdálkodása a 16. században. A trencséni várbirtok 1543 és 1564 között. In Levéltári Közlemények, 1997. 1–2. sz. 99–142. p.
A temesvári udvarbíró utasítása, 1552. Adalékok az 1551/1552. évi temesvári és temesközi eseményekhez. In Fons, 1997. 2. sz. 125–148. p.
A trencséni várbirtok igazgatása és gazdálkodása a XVI. században. In Petercsák Tivadarszerk.: Hagyomány és korszerűség a XVI-XVII. században. Eger, 1997, Dobó István Vármúzeum, 123–139 p. (Studia Agriensia 17.)
Aki miatt egy napot késett Budavár visszavétele 1849-ben. Zerdahelyi Ignác hadbírósági ügye. In Fons, 1998. 1. sz. 65–90. p.
A XVI. kerület. In Józsáné Halász Margit főszerk. Budapest kézikönyve. 2. köt. A főváros kerületei, városrészei. Pécs, 1998. CEBA K., 425–444 p. (Magyarország megyei kézikönyvei. 20/2.)
A magyar királyi posta a XVI. században Paar Péter pozsonyi postamester számadáskönyvei alapján. In Petercsák Tivadar-Berecz Mátyás szerk.: Információáramlás a magyar és török végvári rendszerben. Eger, 1999, Dobó István Vármúzeum, 107-115 p.
A superman hippik és a tanácstalan rendőrök. A Budapesti Rendőr-főkapitányság és a hippik 1968-ban. Forrásközlés. In ArchivNet 1., 2001. 4. szám.
A végvárak uradalmainak igazgatása és gazdálkodása a 16. században. In Századok, 2001. 6. sz. 1349–1412. p.
A várbirtokok szerepe a 16. századi magyarországi végvárrendszer ellátásában. Katonai elképzelések az egri és a szatmári vár fenntartására. In Petercsák Tivadar, Berecz Mátyás szerk.: Végvár és ellátás. Eger, 2001, Dobó István Vármúzeum, 131–181 p.
Kamarai uradalmak igazgatása a XVI. században. In Kenyeres István szerk.: XVI. századi uradalmi utasítások. Utasítások a kamarai uradalmak prefektusai, udvarbírái és ellenőrei részére. 1–2. köt. Budapest, 2002, Szentpétery Imre Történettudományi Alapítvány, 15–90 p. (Fons Könyvek 2.)
A végvárak és a mezei hadak élelmezési szervezete a XVI. században. In Fons, 2002. 1–3. sz. 163–202. p.
Dobó István (1502. k. - 1572). In Rácz Árpád szerk.: Nagy képes milleneumi arcképcsarnok. 100 portré a magyar történelemből. Budapest, 2002, Rubikon-Könyvek, 67–69. p.
A superman hippik és a tanácstalan rendőrök. A Budapesti Rendőr-főkapitányság és a hippik 1968-ban. Forrásközlés. In Majtényi György, Ring Orsolya szerk.: Közel-múlt. Húsz történet a 20. századból. Budapest, 2002. Magyar Országos Levéltár, 135–154. p.
Die Finanzen des Königreichs Ungarn in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts. In Friedrich-Lanzinner Edelmayer, Peter Maximilian-Rauscher Hrsg.: Finanzen und Herrschaft. Materielle Grundlagen fürstlicher Politik in den habsburgischen Ländern und im Heiligen Römischen Reich im 16. Jahrhundert. Wien, München, 2003, Oldenbourg, 84–122 p. (Veröffentlichungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung Band 38.)
Ár- és bérviszonyok 2. 16–18. század. In Kőszeghy Péter szerk.: Magyar művelődéstörténeti lexikon. 1. köt. Aachen – Bylica Budapest, 2003, Balassi Kiadó, 136–140. p.
A magyarországi pénzügyigazgatás modernizációja. Habsburg berendezkedés. Mi történt Mohács után? In Rubicon, 2003. 11–12. sz. 91–94. p.
A királyi Magyarország bevételei és kiadásai a 16. században. In Levéltári Közlemények, 2003. 1–2. sz. 59–103. p.
XVI. századi utasítások kiadásának problémái. In Böőr László szerk.: Magyar Levéltárosok Egyesülete két konferenciája. Kaposvár 2002. szeptember 4-6. Budapest, Balassi Intézet 2003. május 14. Budapest, 2003. Magyar Levéltárosok Egyesülete, 124–132. p.
Az Esztergomi főegyházmegye birtokai és azok szerepe a török elleni védelemben a XVI. században. In Hegedűs András, Csombor Erzsébet szerk.: Mater et Magistra. Esztergom, 2003, 51–80 p. (Strigonium Antiquum 5.)
I. Ferdinánd magyarországi pénzügyigazgatási reformjai és bevételei. In Történelmi Szemle, 2003. 1–2. sz. 61–92. p.
A Szapolyai család és Trencsén. In Bessenyei József, Horváth Zita, Tóth Péter szerk.: Tanulmányok Szapolyai Jánosról és a kora újkori Erdélyről. Miskolc, Miskolci Egyetem, 2004, 135–145 p. (Studia Miskolciensia 5.)
A magyarországi végvárak és mezei hadak élelmezési szervezetének archontológiája a XVI. században. In Fons, 2004. 2. sz. 329–395. p.
A királyi és királynéi „magánbirtokok" a 16. században. In Századok, 2004. 5. sz. 1103­–1148. p.
Die Einkünfte und Reformen der Finanzverwaltung Ferdinands I. in Ungarn. In Martina Fuchs, Teréz Oborni, Gábor Ujváry Hrsg.: Kaiser Ferdinand I. Ein mitteleuropäischer Herrscher. Münster, 2005, Aschendorff Verl., 111–146 p.
A magyaróvári uradalom urbáriuma. In Réthelyi Orsolya et al. szerk.: Habsburg Mária, Mohács özvegye. A királyné és udvara 1521-1531. Kiállítás katalógus. Budapest, 2005, Budapesti Történeti Múzeum, 214–215. p.
A bécsi Udvari Kamarai Levéltár Gedenkbücher Österreich magyar vonatkozású iratainak regesztái, 61-64. köt. 1547-1550. In Ujváry Gábor főszerk.: Lymbus. Magyarságtudományi Közlemények. Budapest, Magyar Országos Levéltár, 2005. 253–294. p.
Pacsa János plébános osztrák fogsága. Adalékok Habsburg Mária királyné helytartóságához. In Soproni Szemle, 2006. 2. sz. 146–165. p.
Az egri várbirtok igazgatása a 16. században. In Berecz Mátyás, Petercsák Tivadar szerk: Magyarország védelme - Európa védelme. Eger, 2006, Dobó István Vármúzeum, 47–115 p. (Studia Agriensia 24.)
Várszámadások a XVI. századból. In Arrabona, 2006. 2. sz. 95–112. p.
Dobó István (1502. k. - 1572). Életrajzi vázlat. In Az Egri Vár Híradója, 2006, 38. sz. 160–194. p.
Buda és Pest útja az 1703. évi kiváltságlevélig. In Varga László, Á. főszerk.: Urbs. Magyar Várostörténeti Évkönyv. Budapest, 2006, Budapest Főváros Levéltára, 159–201. p.
Kenyeres István, Kis Péter: Budapest középkori történetének bécsi levéltári forrásai. In Varga László, Á. főszerk.: Urbs. Magyar Várostörténeti Évkönyv. Budapest, 2006, Budapest Főváros Levéltára, 299–329. p.
Verwaltung und Erträge von Königin Marias ungarischen Besitzungen in den Jahren 1522 bis 1548. In Martina Fuchs, Réthelyi Orsolya Hrsg.: Maria von Ungarn (1505-1558). Eine Renaissancefürstin. Münster, 2007, 179–207 p. (Geschichte in der Epoche Karls V.)
A Habsburg monarchia katonai kiadásai az Udvari Pénztár és a hadi fizetőmesterek számadásai alapján, 1543–1623. Adalékok a török elleni küzdelem finanszírozásának történetéhez. In Levéltári Közlemények 2007. 85–137. p.
Kenyeres István et al.: A budai német mászárosok középkori céhkönyve (1496) 1500–1529 (1538, 1695). Das mittelalterliche Zunftbuch der deutschen Fleischer zu Ofen. (1496) 1500-1529 (1538, 1695). In Kenyeres István szerk.: A budai mészárosok középkori céhkönyve és kiváltságlevelei. Zunftbuch und Privilegien der Fleischer zu Ofen aus dem Mittelalter. Budapest, 2008. Budapest Főváros Levéltára, 175–308 p. (Források Budapest közép- és kora újkor történetéhez 1. Quellen zur Budapester Geschichte im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit 1.)
A kiátkozott egri udvarbíró: Csimori Kövér Ferenc. In Á. Varga László, Oborni Teréz szerk.: Memoria rerum. Tanulmányok Bán Péter tiszteletére. Eger, 2008, Heves Megyei Levéltár, 231–243. p.
A Pelényiek. Egy nógrádi jogtudó-hivatalnok család a 15-16. században. In Horváth J. András szerk.: Szívvel és tettel. Tanulmányok Á. Varga László tiszteletére. Budapest, Salgótarján, 2008, Nórád Megyei Levéltár, 95–116. p.
Végvári karrierek. Udvarbírák, ellenőrök és élésmesterek. In Berecz Mátyás, Vörös Gábor szerk.: Hagyomány és megújulás. Életpályák és társadalmi mobilitás a végváriak körében. Eger, 2008, Dobó István Vármúzeum, 197–211 p. (Studia Agriensia 27.)
Hans Unterholtzer felső-magyarországi hadi fizetőmester és ismeretlen számadásai, 1595-1602. In Krász Lilla, Oborni Teréz szerk.: Redite ad cor. Tanulmányok Sahin-Tóth Péter emlékére. Budapest, 2008, ELTE Eötvös Kiadó, 221–238. p.
Váruradalmi gazdálkodás a késő középkorban. In Kubinyi András, Laszlovszky József, Szabó Péter szerk.: Gazdaság és gazdálkodás a középkori Magyarországon. Gazdaságtörténet, anyagi kultúra, régészet. Budapest, 2008, Martin Opitz, 377–399. p.
Die Kriegsausgaben der Habsburgermonarchie von der Mitte des 16. Jahrhunderts bis zum ersten Drittel des 17. Jahrhunderts. In Peter Rauscher Hrsg. Kriegführung und Staatsfinanzen. Die Habsburgermonarchie und das Heilige Römische Reich vom Dreißigjährigen Krieg bis zum Ende des habsburgischen Kaisertums 1740. Münster, 2009, Aschendorff, 41–80 p. (Geschichte in der Epoche Karls V., Bd. 11.)
Mibe került a tizenöt éves háború? In Körmendi Tamás, Thoroczkay Gábor szerk.: Auxilium Historiae. Tanulmányok a hetvenesztendős Bertényi Iván tiszteletére. Budapest, 2009, ELTE BTK, 163–174. p.
Magyar nyelvű források a 16-17. századi kamarai levéltárakban. In Korompay Klára et al. szerk.: Forráskutatás, forráskiadás, tudománytörténet. Budapest, 2009, Magyar Nyelvtudományi Társaság, 95–102. p.
Die Kammerherrschaften und die Türkenabwehr im Königreich Ungarn des 16. Jahrhunderts. In Krisztián Csaplár-Degovics, István Fazekas Hrsg.: getielt – Vereinigt. Beitrage zur Geschichte des Königreichs ungarn in der Frühneuzeit. 16.-18. Jahrhundert. Berlin, 2011, OEZ-Berlin, 98–129. p. (Ungarische Geschichte Bd. 1.)
Buda, Pest, Esztergom és Székesfehérvár szabad királyi városi címének visszaszerzése. In Csombor Erzsébet, L. Balogh Béni szerk.: Várospolitika és közigazgatás. A 2010. október 27-én tartott konferencia előadásai és Esztergom szabad királyi város jegyzőkönyvének regesztái, 1701–1710. Esztergom, 2011, Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára, 48–72. p. (Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára Évkönyvei 21.)
Dobó István viszontagságos élete a hősi várvédelem után. In Renn Oszkár szerk.: Dobó István a hányatott sorsú, hős várkapitány. Emlékülés. Eger, 2011. június 4. Eger, 2011, Szent György Lovagrend Egri Nagypriorátus, 14–24. p.
Réz, marha, hitel. Magyarországi kölcsönügyletek a 16. században. In Élet és tudomány, 2011. 41. sz. 1293–1295. p.
Die Kosten der Türkenabwehr und des Langen Türkenkrieges (1593–1606) im Kontext der ungarischen Finanzen des 16. und 17. Jahrhunderts. In Peter Rauscher, Andrea Serles, Thoma Winkelbauer Hrsg.: Das „Blut des Staatskörperers”. Historische Zeitschrift Beiheft 56. München, 2012. 19–41. p.
Magyaróvár a 16. században. In Kenyeres István, D. Szakács Anita, Mihály Ferenc: Magyaróvár tanácsának törvénykezési jegyzőkönyvei az 1581-1582. években. Győr, 2012, Győr-Moson-Sopron Megyei Levéltár, 7–40. p.
A magyarországi réz- és marhakereskedelemmel kapcsolatos nemzetközi hitelügyletek a 16. század második felében. In Baráth Magdolna, Molnár Antal szerk.: A történettudomány szolgálatában. Tanulmányok a 70 éves Gecsényi Lajos tiszteletére. Budapest, Győr, 2012, Magyar Országos Levéltár, 209–221. p.
A bányakamarák szerepe a Magyar Királyság jövedelmeiben a 15–16. században. In Tiszteletkör. Történeti tanulmányok Draskóczy István egyetemi tanár 60. születésnapjára. Budapest, 2012, 177–188. p.
A Magyar Királyság jövedelmei és kiadásai Hunyadi Mátyás és a Jagellók korában. In Rubicon, 2012. 6. sz. 42–45. p.
Pecunia nervus belli. A háború alapja a pénz. A Magyar Királyság, illetve a Habsburg Monarchia bevételei és kiadásai, valamint a hadiköltségek Mohácstól a tizenöt éves háború végéig. In Rubicon, 2012. 6. sz. 46–49. p.
A szombathelyi püspöki uradalom bevételei és kiadásai 1571–72-ben. In Határon innen, határon túl. Tanulmányok Tilcsik György 60. születésnapjára. Szombathely, 2012, Vas Megyei Levéltár, 233–242 p.
Buda gazdálkodása a török alóli felszabadulástól a Rákóczi-szabadságharc kezdetéig. In Á. Varga László főszerk. Urbs. Magyar Várostörténeti Évkönyv. 7. Budapest, (2012) [2013], Budapest Főváros Levéltára, 377–400 p.
A főváros középkori levéltárainak sorsa. In Homoki-Nagy Mária főszerk.: Ünnepi kötet Dr. Blazovich László egyetemi tanár 70. születésnapjára. Szeged, 2013, Szegedi Tudományegyetem, 369–382 p. (Acta Universitatis Szegediensis. Acta Juridica et Politica 75.)
A Habsburg Monarchia és a Magyar Királyság pénzügyei és hadi költségei a 16. század közepétől a 17. század első harmadáig. In Történelmi Szemle, 2013. 4. sz. 541–568 p.
A német nyelvű iratok kiadásainak kérdéséhez: a 16. századi magyarországi városi és kamarai iratok forrásközlési gyakorlatáról. In Soproni Szemle, 2013. 4. sz. 412–418 p.
A félharmincad 1635–1638-ban. In Kádár Zsófia, Lakatos Bálint, Zarnóczki Áron szerk.: Archivariorum historicorumque magistra. Történeti tanulmányok Bak Borbála tanárnő 70. születésnapjára. Budapest, 2013, Magyar Levéltárosok Egyesülete, 567–590. p.
A magyarországi réz- és marhakereskedelemmel kapcsolatos nemzetközi hitelügyletek a 16. század második felében. In Baráth Magdolna, Molnár Antal szerk.: A történettudomány szolgálatában. Tanulmányok a 70 éves Gecsényi Lajos tiszteletére. Budapest, Győr, 2012, Magyar Országos Levéltár, 209–221. p.
A soproni plébános különös esete. I. Ferdinánd, Habsburg Mária és a magyar szuverenitás. In Rubicon, 2014. 8. sz. 44–45. p.
Kenyeres István, Kádár Zsuzsa, Mikó Zsuzsa: A Budai Központi Kerületi Bíróság 1987. évi polgári peres iratainak mintaselejtezése. In Levéltári Szemle, 2001. 1. sz. 37–40. p.
Kenyeres István, Sipos András, Sarusi Kiss Béla: Jelenkori polgári peres iratok értékelése és selejtezése. In Levéltári Szemle, 2001. 3. sz. 11–40. p.
A levéltári kiadványmunka kérdései. In Bana József, Breinich Gábor, Káli Csaba szerk.: Magyar Levéltárosok Egyesülete 2001. évi vándorgyűlése. Esztergom, 2001. május 23-25. Budapest, 2002, Magyar Levéltárosok Egyesülete, 252–258. p.
Kenyeres István, Sarusi Kiss Béla: A közjegyzőknél keletkezett iratok jogi helyzete, levéltári átvételük problémái. In Levéltári Szemle, 2002. 2. sz. 27–33. p.
Értékhatár-vizsgálatok az igazságügyi szervek polgári- és büntetőperes irataiban. In Bilkei Irén szerk.: Magyar Levéltárosok Egyesülete 2003. évi vándorgyűlése. Szolnok 2003. augusztus 13–15. Budapest, 2004, Magyar Levéltárosok Egyesülete, 204–217. p.
Beszámoló Budapest Főváros Levéltára Levéltári Napjáról. In Levéltári Szemle, 2004. 4. sz. 77–79. p.
A nemzetközi Levéltári Tanács 2004. évi bécsi kongresszusa. In Levéltári Szemle, 2005. 3. sz. 12–24. p.
A második nemzetközi szabvány: az ISAAR (CPF). In Levéltári Szemle, 2005. 3. sz. 32–70. p.
Az elektronikus iratok és a levéltárak Magyarországon. In J. Hanus szerk.: Archívy v krízových situáciách. Archives in Crisis Situations. Zborník príspevkov z XIII. archívnych dní v Slovenskej republike, ktoré usporiadala Spoločnosť slovenských archivárov v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR - odborom archívov, Štátnym archívom v Nitre-pobočka Bojnice a Sekciou archívnictva a pomocných vied historických Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV. Bojnice 26. –28. mája 2009. [h.n.], 2009, 119–125. p.
Levéltári belső iratértékelés és selejtezés. In Körmendy Lajos szerk.: Levéltári kézikönyv. Budapest, 2009, Osiris, 489–497 p. (Osiris Kézikönyvek)
Német paleográfia. In Körmendy Lajos szerk.: Levéltári kézikönyv. Budapest, Osiris, 2009, 57–59 p.. (Osiris Kézikönyvek)
Beszámoló az ECA 2010. évi genfi kongresszusáról. 1–13. p.
Kenyeres István, et al.: A levéltárügy ágazati irányítási, finanszírozási, fejlesztési, valamint a területi általános levéltárak fenntartási kérdéseit vizsgáló levéltári kollégiumi bizottság jelentése. In Levéltári Szemle, 2011. 2. sz. 9–52. p.
Beszámoló a 80. Német Levéltári Kongresszusról. Der 80. Deutsche Archivtag, 2010. szeptember 29.-október 2. Drezda. In Levéltári Szemle, 2011. 2. sz. 99–101. p.
Beszámoló a 8. Európai Digitális Archiválási Konferenciáról. 8th European Conference on Digital Archiving, Geneva, 2010. In Levéltári Szemle, 2011. 3. sz. 85–92. p.
Hungarian Archives Portal. A collaborative solution for publication of digitized archival content and databases. In Thomas Aigner et al. Hrsg.: Archive im Web. Erfahrungen, Herausforderungen, Visionen. Archives on the Web. Expreiences, Challanges, Visions. Pölten, 2011, Diözesanarchiv St. Pölten, 72–81. p.
Közgyűjteményi összefogással a szakmai megújulás reményében. Beszélgetés Kenyeres Istvánnal, az NKA Közgyűjtemények Kollégiuma elnökével. In Levéltári Szemle, 2012. 3. sz. 7–14. p.
„Megtetszik innét, mely igaz mondás amaz: pecunia nervus belli”. Hadi öltségek Európában a 17. század első felében, különös tekintettel a Habsburg-birodalomra. In: Várostromok és Közép-Európa. Zrínyi Miklós (1620-1664) korában. Szerk.: Bujdosné Pap Györgyi – Fejér Ingrid – H. Szilárd Ágota. Eger, 2017. (Studia Agriensia 34.) 37-56. p.
A török elleni küzdelem finanszírozása Buda elestétől a drinápolyi békéig. In: Mozgó frontvonalak. Háború és diplomácia a várháborúk időszakában, 1552-1568. Szerk.: Bujdosné Pap Györgyi – Fejér Ingrid – H. Szilárd Ágota. Eger, 2017. (Studia Agriensia 35.) 19-40. p.
A gyulai vár és uradalom kamarai vizsgálata 1564-ben. In: EÁrchívum. Tanulmányok Erdész Ádám hatvanadik születésnapja tiszteletére. Szerk.: Héjja Julianna Erika – Sáfár Gyula. Gyula, 2017. 259-270.
A gyulai uradalom a Brandenburgi-birtokok rendszerében. In: Város, uradalom, vár. Tanulmányok Gyula 15-18. századi történetéből. Szerk.: Héjja Julianna Erika - Erdész Ádám. Gyula, 2017. 33-51.
A Magyar és a Szepesi Kamara bevételei és kiadásai a XVII. században. In: Fons (Forráskutatás és Történeti Segédtudományok) 24. (2017). 3-67.
Konfliktus vagy konszenzus? A katolikus egyházi vagyon sorsa a 16. századi Magyar Királyságban. In: Egyházi társadalom a Magyar Királyságban a 16. században. Szerk.: Varga Szabolcs – Vértesi Lázár. Pécs, 2017. (Seria Historia Dioecesis Quinqueecclesiensis 17.) 293-291.
The Fate of the Medieval Archives of Buda and Pest. In: Medieval Buda in Context. Brill's Companions to European History, Vol. 10. Edited by Balázs Nagy, Martyn Rady, Katalin Szende and András Vadas. Lieden-Boston, 2016. 52-68. p.
„A proletárdiktatúra alatt a régi okleveleknek nem volt értékük”. Szapolyai János budai privilégiumlevelének eltűnése a Fővárosi Levéltárból 1919-ben. In: Historia est lux veritatis. Szakály Sándor köszöntése 60. születésnapján. Főszerkesztő: Marinovich Endre. Budapest, Veritas-Magyar Napló, 2016. II. köt. 15-25. p.
A „Fiscal-Military State” és a Habsburg Monarchia a 16-17. században. In: Művészet és mesterség. Tisztelgő kötet R. Várkonyi Ágnes emlékére I-II. kötet. Szerk.: Horn Ildikó - Lauter Éva - Várkonyi Gábor - Hiller István - Szirtes Zsófia – Balogh Zsuzsanna - Pásztor Katalin - Tamás Máté. Budapest, L'Harmattan, 2016. I. köt. 91-122.
Szorosadtól Rijekáig. Előszó. In: Szorosadtól Rijekáig. Tanulmányok Bősze Sándor emlékére. Szerk.: Mayer László, Tilcsik György. Bp.: Magyar Levéltárosok Egyesülete, Megyei és Városi Levéltárak Vezetőinek Tanácsa, 2015. 17-18. p. (A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai; 14.)
A dömösi prépostság koppányi uradalmának összeírása Mohács előtt és a török hódítás időszakában. In: Szorosadtól Rijekáig. Tanulmányok Bősze Sándor emlékére. Szerk. Mayer László, Tilcsik György. Bp.: Magyar Levéltárosok Egyesülete, Megyei és Városi Levéltárak Vezetőinek Tanácsa, 2015. 39-52. p. (A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai; 14.)
„Nekem pénzem nincsen, valami volt, Isten tudja mind hadra költöttem”. Állami jövedelmek és hadi kiadások Bethlen Gábor és II. Ferdinánd korában. In: Bethlen Erdélye, Erdély Bethlene. A Bethlen Gábor trónra lépésének 400. évfordulóján rendezett konferencia tanulmányai. Szerk.: Dáné Veronka et alii. Kolozsvár, 2014. 473-486. p.
Digitalizálni csak a közönségnek érdemes igazán. In: Digitális Múzeum. Szerk.: Ruttkay Zsófia – German Kinga. Budapest, 2017. (Múzeumi iránytű 12.) 77-92. p.
Rescuing Ukrainian archival documents – Rescuing historical roots of Hungary. In: Insights. Archives and People in the Digital Age. 1. (2015:2) 21. p.
Die Rettung von ukrainischem Archivgut. In: Insights. Archive und Menschen im digitalen Zeitalter. 1. (2015:2) 21. p.
Biszak, E., Kulovits, H., Biszak, S., Timár, G., Molnár, G., Székely, B., Jankó, A., Kenyeres, I. (2014): Cartographic heritage of the Habsburg Empire on the web: the MAPIRE initiative. Proceedings of 9th International Workshop on Digital Approaches to Cartographic Heritage Budapest, 4-5 September 2014, At 26-31, Volume: 9. DOI: 10.13140/2.1.4331.4561

Előadások

A trencséni várbirtok igazgatása és gazdálkodása a XVI. században. Előadás a „Hagyomány és korszerűség a XVI-XVII. században” címmel az Egri Dobó István Vármúzeum által rendezett konferencián, Noszvaj, 1995. október 12-13.
A királyi posta a XVI. században. Paar Péter pozsonyi postamester számadásai alapján. Előadás a „Információáramlás a magyar és a török végvári rendszerben” címmel az Egri Dobó István Vármúzeum által rendezett konferencián, Eger, 1997. október 15-16.
Végvárak gazdálkodása a XVI. században. Várbirtokok, élelmezés, igazgatás. Előadás a „Végvár és ellátás” címmel az Egri Dobó István Vármúzeum által rendezett konferencián, Noszvaj, 1999. október 13-14.
Az esztergomi főegyházmegye birtokai és szerepük a török elleni védelemben a XVI. században. Előadás a „Mater et magistra” címmel a Prímási Levéltár, Esztergom, Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés, Esztergom Város Önkormányzata szervezésében rendezett konferencián. Esztergom, 2000. május 24.
Az egri várbirtok igazgatása a 16. században. Előadás „Az egri vár diadala – 1552” címmel az Egri Dobó István Vármúzeum által rendezett konferencián, Eger, 2002. április 23-24.
I. Ferdinánd szerepe a magyarországi pénzügyigazgatás modernizációjában. Die Rolle Ferdinand I. in der Modernisierung der ungarischen Finanzverwaltung. Előadás az 500 éve született I. Ferdinánd tiszteletére a Balassi Bálint Intézet és a Pécsi Tudományegyetem közös rendezésében megtartott konferencián. Balassi Intézet, Budapest, 2003. október 17-18.
Buda és Pest útja a városi privilégiumok visszaszerzéséig. Előadás a "Szabad királyi városok a magyar történelemben" címmel Budapest Főváros Levéltára által szervezett tudományos konferencián, Budapest, 2003. november 17.
Mária királynéi magyarországi birtokainak igazgatása és jövedelmei. Előadás a „Habsburg Mária, egy európai személyiség a kora újkor hajnalán. Maria von Ungarn, eine europäische Persönlichkeit zu Anbruch der Neuzeit” címmel rendezett nemzetközi konferencián. Budapesti Történeti Múzeum, Habsburg Történeti Intézet. Budapest, 2005. október 13-15.
Várszámadások a 16. századból. Előadás „A várkutatás írott és képi forrásai” címmel a Castrum Bene Egyesület 12. Vándorgyűlésén tartott tudományos konferencián, Győr, Xántus János Múzeum, 2006. május 26-27.
Váruradalom, mint gazdasági központ és forrásai. Előadás a „Középkori magyar gazdaságtörténet a régészet és az anyagi kultúra tükrében” című, az ELTE BTK Régészettudományi Intézet Magyar Középkori és Kora Újkori Régészeti Tanszéke által szervezett OTKA Műhelykonferencián, 2006. június 16.
Magyar nyelvű források a 16−17. századi kamarai levéltárakban. Előadás a „Forráskutatás, forráskiadás, tudománytörténet” címmel az ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete, a Magyar Nyelvtudományi Társaság és az MTA Nyelvtudományi Intézet által szervezett konferencián, Budapest, 2008. április 17–18.
Végvári karrierek. Udvarbírák, ellenőrök és élésmesterek. Előadás a „Hagyomány és megújulás” címmel az Egri Dobó István Vármúzeum által szervezett konferencián, Eger, 2008. október 15-16.
Die Kosten der Türkenabwehr und des Langen Türkenkrieges (1593-1606) im Kontext der ungarischen Finanzen des 16. und 17. Jahrhunderts. Előadás a „Das Blut des Staatskörpers. Forschungen und Perspektiven zur Finanzgeschichte der Frühen Neuzeit” címmel az Institut für Geschichte, Universität Wien; Institut für Österreichische Geschichtsforschung, Universität Wien; Österreichisches Staatsarchiv áltla szervezett konferencián. Bécs, 2009. szeptember 23-25.
Buda, Pest, Esztergom, Székesfehérvár szabad királyi városi címének megszerzése. Előadás a „Várospolitika és közigazgatás” címmel a Komárom-Esztergom Megyei Levéltár által 2010. október 27-én szervezett konferencián.
A tokaji vár élelmezése a 16. század második felében, avagy tokaji bort ittak-e a tokaji katonák? Előadás a Castrum Bene Egyesület Vándorgyűlésén, „Előadások a megye és a tokaji vár kutatásáról” címmel tartott konferencián, Tokaj, 2011. május 6.
A magyarországi réz- és marhakereskedelemmel kapcsolatos nemzetközi hitelügyletek a 16. század második felében. Előadás a „Bank és hitelezés a reneszánsz korában” címmel az ELTE BTK szervezésében tartott konferencián, Budapest, ELTE, 2011. szeptember 29-30.
Buda gazdálkodása a török alóli felszabadulástól a Rákóczi-szabadságharc végéig. Előadás a III. Magyar várostörténeti konferencián. A konferencia szervezői: Budapest Főváros Levéltára, Urbs. Magyar Várostörténeti Évkönyv Szerkesztősége, MTA Történettudományi bizottsága Várostörténet Albizottsága. Budapest, 2011. november 14-15.
A Szapolyai birtokok jövedelmei. Előadás „Az átmenet kora – Szapolyai (I.) János országa. Új kutatási irányok és eredmények” címmel az MTA BTK Történettudományi Intézet által szervezett műhelykonferencián, Budapest, 2012. május 15.
Buda, Pest, Esztergom és Székesfehérvár szabad királyi városi rangja 1703. évi visszaszerzésének háttere. Előadás a „A város és joga a közép- és kora újkorban” címmel a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Levéltára által szervezett konferencián. Székesfehérvár, 2012. május 30.
„Pecunia nervus belli” .A végvárrendszer finanszírozása a 16. század közepétől a 17. század első harmadáig a Habsburg Monarchia kontextusában. Előadás a „Végvár és mentalitás a kora újkori Európában” címmel az Egri Dobó István Vármúzeum által rendezett konferencián, Eger, 2012. október 15-16.
A kincstári és magánuradalmak tisztségviselői a 16–17. században. Előadás a „Hivatalnoki és tisztviselői kar a kora újkori Magyarországon és Erdélyben” címmel az MTA BTK Történettudományi Intézete által rendezett műhelykonferencián, Budapest, 2012. december 4.
„Nekem pénzem nincsen, valami volt, isten tudja mind hadra költöttem”. Állami jövedelmek és hadi kiadások Bethlen Gábor és II. Ferdinánd korában. Előadás a „Bethlen Gábor és Európa” címmel rendezett nemzetközi konferencián, Kolozsvár, 2013. október 24-26.
Német nyelvű iratok kiadásainak kérdéséhez. A 16. századi magyarországi városi és kamarai iratok forrásközlési gyakorlatáról. Előadás a Prof. Dr. Mollay Károly születésének századik évfordulója tiszteletére rendezett emlékkonferencián. Sopron 2013. november 14.
A gyulai uradalom a Brandenburgi-birtokok rendszerében. Előadás a „Vár – város – uradalom” című az MNL Békés Megyei Levéltára által szervezett konferencián, Gyula, 2014. szeptember 19.
A „fiscal-military state”. Államháztartás és hadi költségek Európában a 17. században különös tekintettel a Habsburg monarchiára. Előadás a „Várostromok és Közép-Európa Zrínyi Miklós (1620-1664) korában” című az Egri Dobó István Vármúzeum által szervezett konferencián. Eger, 2014. október 15.
Úton az e-levéltár felé? Elhangzott az Önkormányzati levéltárak Tanácsának 2007. évi közgyűlésén. Győr, 2007. október 16.
Elektronikus iratok hosszú távú megőrzése, levéltárba adása. Elhangzott az E-ügyintézés 2008. A ma kihívásai - a jövő megoldásai című konferencián. Budapest, 2008. november 3.
Az elektronikus levéltár projekt helyzete. Elhangzott az Önkormányzati Levéltárak Tanácsa közgyűlésén. Gyula, 2008. október 13-14.
A szolgáltató levéltár Magyarországon. Elhangzott az Első Szabadkai Levéltári Nap 2008. konferencián. Szabadka, 2008. szeptember 23.
Levéltárak kapcsolódása az elektronikus levéltárhoz. A levéltári technológiai központok, a központi e-levéltári és e-irattári szolgáltatások. Elhangzott az Elektronikus levéltár projekt indító sajtótájékoztatóján. Budapest, 2009. szeptember 7.
Az önkormányzati levéltárak portáladatbázisa(i). Elhangzott a Magyar Levéltárosok Egyesületének 2009. évi vándorgyűlésén. Sopron, 2009. augusztus 17.
Gemeinsame Archivportal der ungarischen Archive. Elhangzott az ICARUS 2009. évi közgyűlésén. Brno, 2009. június 16.
A levéltárak közművelődési feladatai és az internet. Elhangzott a Magyar Levéltárosok Egyesületének szakmai napján. Budapest, 2009. június 1.
Önkormányzati levéltárak közös honlapja és adatbázisa. Elhangzott az ARCANUM és a Magyar Levéltárosok Egyesülete közös konferenciáján a XVI. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon. Budapest, 2009. április 24.
Az Elektronikus levéltár projekt kiterjesztése. Elhangzott a Második elektronikus levéltári workshop-on. Budapest, Magyar Országos Levéltár, 2010. december 8.
Databases of the Hungarian Archival Portal. Elhangzott a Magyar Levéltárosok Egyesülete 2010. évi vándorgyűlésén. Debrecen, 2010. augusztus.
Beszámoló az Elektronikus levéltári projektről. Elhangzott az Önkormányzati Levéltárak Tanácsa 2010. évi közgyűlésén. Vác, 2010. november 4-5.
Hungarian Archives Portal: a Common Solution for Digitized Archival Material and Databases. Elhangzott az ECA (8th European Conference on Digital Archiving ) 2010. évi konferenciáján. Genf, 2010.április 28-30.
Egymillió dokumentum a Magyar Levéltári Portálon. A Magyar Levéltári Portáladatbázis új fejlesztéseinek bemutatása. Elhangzott a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon, az Arcanum konferencián. Budapest, 2010. április 23.
A Magyar Levéltári Portál új fejlesztéseinek bemutatása. Elhangzott a Magyar Levéltárosok Egyesületének szakmai napján. 2010. március 3.
A Magyar Levéltári Portál, a levéltári tartalmak integrátora. Elhangzott a XVIII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál keretében megrendezésre került Digitális közgyűjtemények a Web-en című konferencián, 2011. április 15-én.
Beszámoló az Elektronikus levéltár projektről. Elhangzott a Magyar Levéltárosok Vándorgyűlésén. Balatonfüred, 2011. június 21.
Az Elektronikus levéltár projekt. EKOP-1.2.8-08-2008-0001. Elhangzott a Fiatal Levéltárosok Egyesületének Konferenciáján. Badacsony, 2011. július 13.
A Magyar Levéltári Portál 2010-2011. évi fejlesztései. Szakmai bemutató a tartalmi fejlesztésekről, Magyar Országos Levéltár, 2011. október 5.
Az NKA Közgyűjtemények kollégiumának digitalizálási és tartalomszolgáltatási programjai. Szellemi örökségünk digitális megőrzése. Elhangzott aXIX. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon, 2012. április 20-án.
A Magyar Levéltári Portál és új fejlesztései. „Régi” iratok találkozása az „új” technológiával. Eredmények és lehetőségek. Workshop és szakmai gyakorlat. ICARUS (International Centre for Archival Research – Levéltári Kutatások Nemzetközi Központja), az általa koordinált ENARC (European Network on Archival Cooperation – Levéltári Együttműködés Európai Hálózata) európai kutatási platform nemzeti workshop-ja, Budapest, Budapest Főváros Levéltára, 2012. május 22.
A Magyar Levéltári Portál tartalomszolgáltatása. Elhangzott a Networkshop 2013. évi konferenciáján. Sopron, 2013. március 27–29.
Közgyűjteményi tartalmak és az NKA - avagy a 2012. évi pályázatok tapasztalatai. Elhangzott a 2013. évi Könyvfesztiválon a Tartalmak a digitális térben – digitális jelen-lét című, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete által szervezett konferencián. Budapest, 2013. április 16.
A Nemzeti Kulturális Alap Ithaka programja. Elhangzott „A határon túli magyarság szellemi örökségének megőrzése” című, a Balassi Intézet és az Örökség Kultúrpolitikai Intézet által közösen szervezett konferencián. Budapest, 2013. május 29.
Levéltári digitális tartalomszolgáltatás és fejlesztések. Magyar Levéltári Portál, E-Levéltár és az E-Levéltári Portál. Elhangzott a Magyar Nemzeti Múzeum és a Petőfi Irodalmi Múzeum által szervezett MUZEUM@DIGIT – Múzeumi Digitalizálási Konferencián. Budapest, 2013. június 10–11.
A Nemzeti Kulturális Alap Ithaka programjának eredményei és jövője. Elhangzott a Magyar Levéltárosok Egyesületének Vándorgyűlésén. Esztergom, 2013. június 17–19.
Archives Portal Hungary: a Solution for Joint Publication of Databases and Digitised Archival Materials. Elhangzott a Building Infrastructures for Archives in a Digital World – APEx konferencián. Dublin, 2013. június 26–28.
Új elvárások a levéltárosokkal szemben, átalakulás a képzés és a továbbképzés területén. Elhangzott az Elektronikus levéltár projekt keretében a Fiatal Levéltárosok Egyesülete V. Tudományos Nyári Táborán. Badacsony, 2013. július 10–12.
Az E-levéltár projekt, 2009-2013. Elhangzott a Megyei és Városi Levéltárak Vezetőinek Tanácsa konferenciáján. Martfű, 2013. október 3–5.
Budapest Főváros Levéltára részvétele nemzetköziprojektekben. Előadás a „Levéltárak a változó világban” címmel tartott, a Magyar Levéltárosok Egyesülete által szervezett konferencián, Budapest, 2014. március 24-25.
A Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények kollégiuma tevékenysége, 2012-2014. Előadás a Megyei és Városi Levéltárak Vezetőinek Tanácsa konferenciáján, Kőszeg, 2014. október 2-4.
Az anyakönyvek kutathatóságának gyakorlata Budapest Főváros Levéltárában. Előadás a „Múlt és jövő asztalainál. Az új anyakönyvi törvény hatásai a levéltári kutatásokra” címmel a Fiatal Levéltárosok Egyesülete által szervezett konferencián, Budapest, 2014. november 12.
Budapest Főváros Levéltára digitális tartalomfejlesztései és szolgáltatásai. Előadás a „Várostörténet, helyi értéktudat, információközvetítés” címmel a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár által szervezett konferencián, 2014. november 19.
Az ellopott Szapolyai-privilégiumlevél nyomában. Gárdonyi Albert és a Fővárosi Levéltár 1919-ben. Előadás a Budapesti évfordulók 1866, 1946, 1956 címmel Budapest Főváros Levéltára által 2016. november 15-én rendezett konferencián.
Buda és Pest középkori levéltárai. Előadás a Cluj-Napoca/Kolozsvár/Klausenburg – 700 nemzetközi konferencián, Kolozsvár 2016. nov. 10-13.
A török elleni küzdelem finanszírozása Buda elestétől a drinápolyi békéig. In: Mozgó frontvonalak. Előadás a Mozgó frontvonalak: Háború és diplomácia a várháborúk időszakában, 1552-1568. címmel az Egri Dobó István Vármúzeum által szervezett tudományos konferencián. Eger, 2016. október 13-14.
Möglichkeiten und Grenzen der zentralisierten Kriegs- und Finanzverwaltung: War die Habsburgermonarchie im 16. Jahrhundert ein Fiscal-Military State? Pálffy Gézával közösen tartott előadás az Institut für Österreichsiche Geschichtsforschung által „Die Habsburgermonarchie als Fiscal-Military State Vom Dreißigjährigen Krieg bis zu den Napoleonischen Kriegen” címmel megrendezett éves konferenciáján. Bécs, 2015. november 4-6.
Kis(s) ügy nagy tanulságokkal. Információszabadság, adatvédelem és levéltári kutatás a 21. században. Előadás a Magyar Tudományos Akadémia – Filozófiai és Történettudományok Osztálya által szervezett Huszanhét éve terhes múlt című konferenciáján, Budapest, 2017. november 16-án.
Budapest Főváros Levéltára adatbázisai. Egy intézményi filozófia kialakulása. Előadás a Magyra Történelmi Társulat és a Magyra Nemzeti Levéltár által szervezett: Történelem egy kattintásra? Klasszikus forráskiadás és/vagy levéltári adatbázisok c. konferencián. Budapest, 2017. november 7.
A Kárpát-medence kutatás új eszköze: a Hungaricana közgyűjteményi portál. Előadás az Európa Kollégiumban, Újvidéken (Novi Sad, Szerbia) 2017. november 7.
Hungaricana – A közgyűjteményi portál. Előadás a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Főiskolán, 2017. október 24.
Hungaricana – A közgyűjteményi portál 2017-ben. Előadás a Göcseji Múzeum szakmai napján, Zalaegerszeg, 2017. június 28.
Hungaricana 2016 – Töretlen növekedés, sokasodó látogatók, új technológiák. Előadás a „2017 - az áttörés éve” c. a Nemzetközi Könyvfesztivál keretében megrendezett Hungaricana közgyűjteményi digitalizálási konferencián. 2017. április 21.
Born digital iratok levéltári archiválása. Digitálisan létrejött (born digital) „kéziratok” kezelése. Előadás a Petőfi irodalmi Múzeum által szervezett konferencián. Budapest, 2017. március 28.
A Hungaricana portál - eredmények és jövőkép. Előadás az Arcanum szakmai napján, Budapest, 2016. december 8-9.
Archival Contents on Hungaricana Portal. Előadás az ICARUS_Meeting # 18 nemzetközi konferencián, 2016. október 17-19.
Intézmény-, igazgatás- és vállalattörténeti források, segédletek és projektek Budapest Főváros Levéltárában. Előadás a Fiatal Levéltárosok Egyesületének Konferenciáján, Badacsony, 2016. augusztus 4-6.
Újabb levéltári tartalmak a Hungaricana portálon. Előadás a Magyar Könyvtárosok Vándorgyűlésén, Veszprém, 2016. július 8.
Újabb levéltári tartalmak a Hungaricana portálon. Előadás a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár szakmai napján, Nyíregyháza, 2016. június 20.
Újabb levéltári tartalmak a Hungaricana portálon. Budapest, Könyvfesztivál, Hungaricana Konferencia 2016. 2016. április 22.
Egyetemi levéltári források és kiadványok a Hungaricana Közgyűjteményi Portálon. Előadás a Magyar Felsőoktatási Levéltárak Szövetsége 2015. évi vándorgyűlésén. Keszthely, 2015.08.25.
Kárpátalja kataszteri térképei és sok új más levéltári adatbázis. Előadás a Magyar Könyvtárosok Egyesületének 47. Vándorgyűlésén, Szolnok, 2015. július 16-18.
Kárpátalja kataszteri térképei és sok új más levéltári adatbázis. Előadás a Magyar Könyvtárosok Egyesületének 47. Vándorgyűlésén, Szolnok, 2015. július 16-18.
Levéltári tartalmak a Hungarican-án. Magyar Levéltárosok Egyesülete 2015. évi vándorgyűlése, Gödöllő, 2015.07.08.
Levéltári tartalmak a Hungarican-án. Előadás az MTA BTK szakmai rendezvényén. 2015.07.07.
Levéltári tartalmak a Hungarican-án. Előadás az Országgyűlési Könyvtár által szervezett rendezvényen, Budapest, Parlament, 2015. május 20.
Kárpátalja kataszteri térképei és sok más új levéltári adatbázis. Előadás A Hungaricana közgyűjteményi portál – digitalizálási konferencián – Könyvfesztivál, Budapest, 2015. április 24.
Levéltári tartalmak a Hungaricana Közgyűjteményi Portálon. Előadás a Networkshop 2015 konferencián. Sárospatak, 2015. március 30. -.április 2.

Recenziók

Az esztergomi székeskáptalan jegyzőkönyve. Regestrum capituli cathedralis ecclesiae Strigoniensis (1500–1502, 1507–1527). Recenzió. In Fons, 2003. 1. sz. 173–178. p.
Elisabeth Gmoser: Geschichte der Herrschaft Güns als kaiserliches Kammergut unter österreichischer Verwaltung, 1491–1647. Recenzió. In Soproni Szemle, 2004. 4. sz. 414–419. p.
Korpás Zoltán: V. Károly és Magyarország. Magyarország V. Károly oszmánellenes politikájában, 1526-1538. Könyvismertetés. In Fons, 2009. 3. sz. 387–395. p.
Gecsényi Lajos: Gazdaság, társadalom, igazgatás. Tanulmányok a kora újkor történetéből. Könyvismertetés. In Műhely, 2009. 3. sz. 77–78. p.
Géra Eleonóra: Kőhalomból (fő)város. Buda város hétköznapjai a 18. század elején. Budapest, 2014. Könyvpont-L'Harmattan. 469 p. : [recenzió]. In: Urbs. Magyra Várostérneti Évkönyv. 9. (2014) 303-307. p.
From almost perdition to the Internet: Rescuing Ukrainian archival documents. Előadás az ICARUS - International Centre for Archival Research által szervezett ICARUS Meeting 16. konferencián, Sankt Pölten, 2015. november 23-25.