Stéchenyi terv

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Tel. 298-7501/7502

Fogadási idő

Hétfő: 13.00-16.00
Kedd: zárva
Szerda: 9.00-16.00
Csütörtök: zárva
Péntek: 9.00-13.00

KUTATÓSZOLGÁLAT

Tel. 298-7503/7504

Nyitvatartási idő

Hétfő: 9.00-16.00
Kedd:* 10.00-19.00
Szerda: 9.00-16.00
Csütörtök:* 10.00-19.00
Péntek: Zárva
*Ügyelet
Kedd: 16.00-19.00
Csütörtök: 16.00-19.00

TERVTÁR

Tel. 298-7514

Nyitvatartási idő

Hétfő: 9.00-16.00
Kedd:* 10.00-19.00
Szerda: 9.00-16.00
Csütörtök:* 10.00-19.00
Péntek: Zárva
*Ügyelet
Kedd: 16.00-19.00
Csütörtök: 16.00-19.00
RSS Hírek
RSS Publikációk
RSS Fordítások

A Farkasréti temető 2003-ban (adattár #1)


kisebb betű nagyobb betű e-mailben elküld nyomtatás

Az alábbi, Farkasrét ma meglévő emlékeit felsoroló adattárról mindenekelőtt azt kell kijelentenünk, hogy - jóllehet mintegy 5700 tételes - nem tekinthető teljesnek. Mint az első kötet bevezetésében szóba került, az érdeklődésre számot tartható farkasréti emlékek maradéktalan felsorolása akár nyolc-tízezresre is duzzaszthatná a névsort. Terjedelmi okok miatt nem említhettünk meg minden ismert személyt, és szintén a terjedelemre való tekintettel nem szerepel az adattárban az áthelyezett sírok korábbi fellelhetőségi helye, tehát az újratemetések felsorolása sem. Ugyanakkor az adattár, kiegészítve az első kötetben a felszámolt emlékeket felsoroló jegyzékkel, kielégítő mértékben reprezentálja a Farkasréti temető múltját és jelenét.

Az adattár topografikus rendben épül fel: parcellánként, illetve területi egységenként, ezen belül pedig soronként és sírhelyenként veszi számba a jelentősebb emlékeket. Az egyes fejezetek élén mindig a parcella száma áll, az egyes tételek élén pedig a soré és a sírhelyé. Utóbbi egyszerű esetben két számot jelent, melynek feloldása a következő: 1-31 Abody Béla - az első sor 31-es számú sírhelye (a 26/2. parcellában). A névmutatóban a teljes számsor szerepel, tehát Abody Béla: 26/2-1-31. Jelentős számban fordulnak elő dupla sírhelyek, például: 5-7/8 Ábrahám Ambrus Andor - az ötödik sor 7/8-as számú sírhelye (a 2/6. parcellában). Elenyésző mennyiségben, de akadnak két szomszédos számozású sírhely közé "beszúrt" újabb sírok is, például: 2-45/1 Ádám Zsigmond - a második sor 45/1-es számú sírhelye (a 41. parcellában).

Nehézséget jelent, hogy Farkasréten egyes parcellák hagyományos számozásúak, általában körbefutó első (és legtöbbször második) sorral, illetve párhuzamos belső sorokkal. Más parcellák számozásukat tekintve teljes egészében első sorosak, egyetlen sor kígyózik végig a területükön. Vannak olyan parcellák is, ahol a két típus kombinálódik. A két alaptípus, a "párhuzamos", illetve a "soros" parcellák az adattárban könnyen megkülönböztethetők, hiszen utóbbi esetben a ténylegesen meglévő sorok valamennyien 1. számú sornak minősülnek, így minden tétel ezzel a számmal kezdődik.

A Felső temető parcellái az adattár végén találhatók, a névmutatóban ezeket a sírokat a "Hv" jelölés különbözteti meg, például Abonyi Sándor: Hv13-1-137/138 - a Hóvirág utcai temetőrész 13. parcellájában az első sor 137/138-as számú sírhelye. A katonai temető parcellái 51-től 58-ig számozva a 49. és a 60. parcellacsoport közé kerültek, így szerepelnek a névmutatóban is, például Abele Ferenc, báró: 53-1-33 - a katonai temetőrész 3. parcellájában az első sor 33-as számú sírhelye. A temetőben található sírboltokat térbeli elhelyezkedésük szerint soroltuk be, az Érdi úti falsírboltok, árkádok és csontfülkék például a 35. parcellacsoport mögé kerültek, az altemplomi sírboltok a templomi fülkecsoporttal együtt az adattár elején, az 1. és a 2. parcellacsoport között találhatók, és így tovább. A különféle kolumbáriumok és más urnás temetőrészek adattárban elfoglalt helyét szintén a topografikus rendszer határozta meg. A névmutatóban mindenhol feltüntettük a fülkés temetkezést - ami nem azonos az urnás temetkezéssel -, például Abád József: CC-631. fülke - a "CC" jelű (618-as számú) kolumbárium 631-es fülkéje (a negyvenes parcelláknál); Arató Pál: 610-234. templomi fülke - a volt temetőtemplom helyén létesült kolumbárium 610-es számú ("előtéri") részének 234-es fülkéje. A mutatókban további rövidítések is előfordulnak (például Rav.: a ravatalozót övező sírboltok; Tor.: az egykori harangtoronyban található fülkék).

A névmutató csak az adattárban - azaz a második és a harmadik kötetben - szereplő emlékeket tartalmazza. Sem az adattárban, sem a névmutatóban nem szerepelnek tehát az első kötetben felsorolt, felszámolt sírok. Hiányoznak továbbá mindazok, akik egykor ugyan Farkasréten nyugodtak, de sírjuk jelenleg már más temetkezőhelyen található (így egy recens adattárban farkasréti sírként nem regisztrálhattuk). A névmutatóban a megegyező nevű személyek azonosítását (zárójelben) a halálozási év feltüntetése könnyíti meg.

Az adattárban megpróbáltuk követni a temető - jelentsük ki: elképesztően zűrzavaros - számozási rendszerét, csupán néhol tértünk el attól, ha a racionalitás végképp ezt követelte. Példaként megemlíthető, hogy a sírboltok és az urnasírok néha önállóan, néha viszont a parcella hagyományos sírjaival együtt vannak számozva, vagy hogy egyes részterületek - mint a köröndök, a kolumbáriumok - háromjegyű kódszámmal bírnak, melyek kiosztása azonban illogikus, előfordul, hogy egy kód többféle részterületet is jelent. A domborzati viszonyokat követő, szabálytalan vonalú alaprajz és úthálózat miatt a parcellák mérete is igen heterogén, a hatalmas 2. parcella például önmagában nagyobb, mint a 44-től 49-ig számozott parcellacsoport. A temető útjai és területi egységei alkalmazkodtak a táj adottságaihoz, így ezt követi a temetői adminisztráció is. Mindez együtt komoly tájékozódási nehézségeket eredményez. A neves sírok legegyszerűbb keresési módja, ha más, exponált helyen lévő - és az adattárban szereplő - emlékekhez képest határozzuk meg a helyüket; erre az adattár alkalmas, hiszen topografikus rendezőelvet követ.

A sírhely számát az ott eltemetett személy vagy személyek neve követi - az esetleges praedicatum, rang (báró, gróf), illetve generációjelző szó (id., ifj.) feltüntetésével -, majd /ferde zárójelben/ az eredeti név, férjezett név vagy névvariáció, néhol egy-egy ismert álnév. A személynevet az egyes egységek többnyire legterjedelmesebb része követi (kerek zárójelben): az adott személy tevékenységének és az általa viselt tisztségeknek, valamint legnevesebb hozzátartozóinak néhány szavas, néhány soros bemutatása. A születési és a halálozási évszám utáni [szögletes zárójelbe] tett adatok a síremlékre vonatkoznak, leggyakrabban a tervező-készítő szobrász, építész vagy kőfaragó cég nevéről van szó. Ez természetesen nem szerepel mindenhol, de a szobrászati vagy építészeti szempontból jelentős sírok többségénél igen, akkor is, ha az adott mű mára megcsonkult vagy teljesen eltűnt, de a sírhely még megvan. Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy számos figyelemre méltó mű alkotóját nem sikerült azonosítanunk.

Az intézménynevek írásmódjának tekintetében, amennyire csak lehetett, következetesek voltunk. A nem lokalizált nevek (például Műegyetem, Operaház, Egyetemi Könyvtár) minden esetben a budapesti intézményre vonatkoznak.

A sírfeliratok és sírversek, amennyiben szerepelnek, mindig az adott tétel végén találhatók. A textuális elemek tekintetében sem törekedhettünk teljességre: csak azok a szövegek kerültek be, amelyek nevezetes síron olvashatók, tehát ha az adott sír a felirattól függetlenül is az adattárba került. Az utóbbi csoportba tartozó, ma is meglévő, egyedi funerális szövegek többsége azonban szerepel az adattárban. Terjedelmi okok miatt mellőztük a nem magyar nyelvű, valamint az elterjedt, sokszor ismétlődő, funerális közhelynek számító szövegeket (bár utóbbiak jellegzetes példái, egy-egy sír esetében, szintén megjelennek). A szövegek után, zárójelben, azok szerzője vagy forrása olvasható, amennyiben ez ismert. A síremléken szereplő évszámok és tisztségek pontatlanságait felülbíráltuk, a neveket is igyekeztünk az akadémiai írásmódhoz igazítani, de a sírfeliratok és sírversek a transzliteráció elvén épülnek fel, tehát szöveg- és betűhűek (az anomáliákat, vésési hibákat is tartalmazzák).

Az adatok elsődleges forrását a temetői dokumentáció jelentette, melynek teljes körű feldolgozását Zsigmond János végezte el. A kontrollálás a sírkert minden részterületre kiterjedő, alapos bejárásával történt, melyet mindkét szerző elvégzett, egymástól függetlenül. Az így létrejött alapnévsorból Tóth Vilmos állította össze az adattárat. Az egyes személyek működésére vonatkozó adatok elsődleges forrása a négykötetes Magyar életrajzi lexikon, az Új magyar életrajzi lexikon 2003 tavaszáig megjelent kötetei, valamint a Szinnyei-féle Magyar írók élete és munkái tizennégy kötete volt. Ezek mellett azonban számos más szaklexikont, valamint biográfia- és genealógia-gyűjteményt is felhasználtunk.

Az adattár a 2002-ben elhunytak esetében még reprezentatívnak tekinthető, a 2003-ban Farkasréten temetett személyek azonban már csak esetlegesen kaptak benne helyet.


A Farkasréti temető

A főbejárat körül

Központi kegyeleti hely [Mészáros Mihály: "Főnix"; 1989].

Ravatalozó [Makovecz Imre - Mezei Gábor, 1975-77].

Az irodaépület előtt (felszámolt sírokról származó emlékek): Dingfelder Ede 1878-1933 [Pátzay Pál]; Jakobovits Dániel 1879-1942 [Medgyessy Ferenc, 1938]; Schleicher Ferenc 1869-1928 [Karl Sándor, 1931].

A ravatalozó előtti árkádsor (501-es jelű sírboltok)

6: Komarnicki Gyula (alpinista, kartográfus, író, a Tátra-kutatás egyik elindítója; a Magyar Folyam- és Tengerhajózási Rt. vezérigazgatója, a Turistaság és Alpinizmus szerkesztője) 1885-1975.

11: Bajor Gizi /Bayer; Bayor/ (színművésznő; adományozó, a második világháborúban üldözöttek megmentője; második férje Paupera Ferenc bankigazgató) 1893-1951.

Vele: Germán Tibor /Gutwillig/ (harmadik férje; fül-orr-gégész, egyetemi tanár, főorvos; több műtéti eljárás kidolgozója; megölte feleségét, majd öngyilkos lett, más feltevés szerint közös öngyilkosságot követtek el) 1888-1951.

Jantsek Gyula (fül-orr-gégész, főiskolai tanár, főorvos; az Operaház és a Zeneművészeti Főiskola gégésze, a Fül-Orr-Gégegyógyászat főszerkesztője; az első hazai audiológiai állomás és pedodialógiai rendelő megszervezője, a timpanoplasztika egyik hazai úttörője; az Országos Hallásgondozó Hálózat létrehozásának kezdeményezője, a Területvezetői Főorvosi Testület elnöke, a Magyar Fül-Orr-Gégészek Egyesületének alelnöke) 1914-1973.

12: Augustin Béla (botanikus, farmakológus, akadémiai tanár, címzetes egyetemi tanár; a Gyógynövény Kísérleti Állomás megszervezője és első igazgatója, a hazai gyógynövény-kutatás és gyógynövény-termesztés megalapozója) 1877-1954. Sírfelirata: "Csak a testük."

Vele: Augustin Vince (fia; belgyógyász, radiológus, főorvos; a fertőző betegségek radiológiai vizsgálatának egyik úttörője) 1909-1965.

13: Hatvani báró Hatvany Károly /Deutsch, hatvani Deutsch, hatvani Hatvany-Deutsch, majd hatvani báró Hatvany-Deutsch/ (mecénás; 1910-től báró; báró Hatvany- Deutsch József cukorgyáros öccse, báró Hatvany-Deutsch Béla cukorgyáros bátyja) 1863-1943 [egykori sírszobra: Borsos Miklós: "Orpheus és Eurydiké"; 1944].

16: Ormándy János /Ormándi/ (mezőgazdász, közgazdász, akadémiai tanár, tanszékvezető, egyetemi magántanár; a Felsődunántúli Gazdasági Kamara igazgatója, a Kamarai Értesítő főszerkesztője) 1872-1962.

17: Strausz István (a Legfőbb Állami Számvevőszék elnöke) 1865-1940.

19: Rubányi Pál (sebész, egyetemi tanár, tanszékvezető, egészségügyi minisztériumi vezető sebész, az Országos Sebészeti Intézet igazgatója; az Archivum Chirur- gicum szerkesztője, a Magyar Sebészet főszerkesztője) 1904-1984.

20: Nagy Margit (opera- és oratóriuménekesnő) 1902-1941. Sírfeliratai: "Itt alussza örök álmát Nagy Margit, a M. Kir. Operaház énekmüvésznője." "A magyar ének és zenekul- turának szentelt nemes szép lelkét 1941. október 18.-án visszaadta teremtőjének. Felejthetetlen drága emléked szivünkben örökké él!"

26: Walter Rózsi (operaénekesnő, táncművész) 1901-1974.

Vele: Radó Géza (férje; író) 1893-1965.

28: Székelyhidi Hammer Dezső (orvos, egészségügyi főtanácsos, egyetemi magántanár) 1871-1936 u.

29: Bosznay István (festőművész, grafikus, főiskolai tanár) 1868-1944.

31: Huszti József (klasszika-filológus, irodalomtörténész, műfordító, egyetemi tanár, dékán; pedagógus, az Országos Polgári Iskolai Tanárvizsgáló Bizottság elnöke, a Magyar Paedagogiai Társaság alelnöke, a Katolikus Tanügyi Tanács másodelnöke, az Országos Közoktatásügyi Tanács ügyvezető alelnöke; a Parthenon Egyesület alelnöke, a Budapesti Philologiai Társaság elnöke; a Juventus és az Egyetemes Philologiai Közlöny szerkesztője, a magyarországi középkori latin szótár munkálatainak megindítója és vezetője, az MTA tagja; Kosáry Domokos történész apósa) 1887-1954.

35: Waczetini és tichlowitzi Tichler, illetve wartenbergi és meanbergi báró Waldstein- Wohlstreich család [Horvay János].

36: László Géza (énekpedagógus, jogász) 1886-1955.

Vele: L. Haselbeck Olga (felesége; operaénekesnő) 1884-1961.

1. parcella

1-3: Eörsi Gyula /Schleiffer/ (jogtudós, egyetemi tanár, tanszékvezető, az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektora; diplomata, a Magyar Iparjogvédelmi Egyesület alelnöke, az Acta Juridica, valamint a Gazdaság- és Jogtudomány szerkesztője; az MTA Állam- és Jogtudományi Főbizottságának titkára, illetve Állam- és Jogtudományi Intézetének igazgatóhelyettese, az MTA tagja és osztályelnöke; Eörsi István író bátyja) 1922-1992.

1-14/15: Vajnághi Demkó Kálmán (történész, jogtörténész, levéltáros, országgyűlési képviselő; a Szepesmegyei Történelmi Társulat megalapítója és titkára; a Görög- katolikus Hírlap főszerkesztője, a Nedjilja című rutén hetilap szerkesztője) 1852-1918.

Vele: Réthey Ferenc (jogtudós, akadémiai tanár, egyetemi magántanár; Moson vármegye főispánja) 1880-1952.

1-16: Kis Ferencné /Kis Anna/ (műfordító, kiadói szerkesztő) 1916-1962.

Vele: Kis Ferenc (férje; költő) 1908-1964. Sírverse: "Hajó voltam én, teherhordó / hajó viharos tengeren - / gyapjas mesék a rakományom, / az eszme volt a fegyverem! / Árral küzdöttem, zátonyokkal, / mély örvényekkel szüntelen - / kalózhajókkal verekedtem / az olajsikos vizeken! / Láttam a célt, az égigérő / hullámok között az utat - / s dalolt a tüzes kazán mellett / fűtőm, a munkás öntudat!" (saját műve)

1-18/19 (jelképes): Nagyszigethi Szily Kálmán, ifj. (fizikus, mérnök, egyetemi tanár, dékán, a Műegyetem rektora; vallás- és közoktatásügyi államtitkár, az Országos Felsőoktatási Tanács elnöke, a Felsőház és az MTA tagja; Szily Kálmán nyelvész-fizikus fia) 1875-1958.

1-22/23: Lorenz Károly /Lórencz/ (szobrászművész) 1885-1969 [saját műve]. Sírfelirata: "Irgalmas Jézus adj nekik örök nyugodalmat."

1-32: Bori és dalmadi Dalmady Zoltán (balneológus, biokémikus, címzetes egyetemi tanár, a balneológiai és orvosmeteorológiai kutatások hazai megalapozója; a magyar turisztika és gyógyfürdő-fejlesztés egyik legjelentősebb személyisége, a sportorvosi oktatás és a természetgyógyászat hazai úttörője, a margitszigeti és a tátrafüredi gyógyfürdő igazgató főorvosa; az első világháború után a hadirokkantak utókezelő intézetének megszervezője és vezetője, az Országos Orvosszövetség főtitkára, az Országos Balneológiai Egyesület alapító főtitkára; mű- velődéstörténész, a Budapesti Orvosi Újság főszerkesztője) 1888-1934.

1-38: Jakabházy István (fogorvos, egyetemi magántanár) 1906-1963.

1-39: Póczy Mihály (közlekedésmérnök, vasúttervező, feltaláló, egyetemi magántanár) 1895-1963. Sírfelirata: "A szeretet erősebb a halálnál." (Énekek 8,6)

Vele: Kiss Mór (apósa; jogtudós, akadémiai és egyetemi tanár, dékán, a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem rektora; udvari tanácsos) 1857-1945.

1-48/49: Dolányi Kovács Alajos /Dolányi/ (statisztikus, demográfus, a Központi Statisztikai Hivatal igazgatója, majd elnöke; a Magyar Statisztikai Társaság elnöke, az Országos Statisztikai Tanács másodelnöke, a Magyar-Német Társaság társelnöke, az MTA tagja) 1877-1963.

1-68: Kerékgyártó Elemér (filozófus, egyetemi docens, tanszékvezető; a német megszállás alatt az ellenállási mozgalom résztvevője; baleset áldozata) 1918-1962.

1-90: Förster Aurél (klasszika-filológus, egyetemi tanár, intézetigazgató; az MTA Klasszikus-Filológiai Bizottságának elnöke, az Egyetemes Philologiai Közlöny és a szegedi Acta Philologica szerkesztője, az MTA tagja) 1876-1962.

1-91/92: Polik Dezső (operatőr, Janovics Jenő munkatársaként a magyar filmgyártás egyik úttörője) 1873-1925.

1-97/98: Gerlóczi Lajos /Gerlóczy/ (publicista) 1886-1962. Sírfelirata: "Ne félj, mert én veled vagyok!" (Ézs 41,10)

1-100/101: Walch Edit 1954-1971 [Petri Lajos, 1963 előtt].

1-103/104: Radnai Béla (gyorsíró, esztéta, író, műgyűjtő, mecénás; a Magyar Gyorsírók Országos Szövetségének elnöke, Fabró Henrik nyomán a magyar gyorsírási rendszerek egységesítésének kezdeményezője, a Radnai-reformrendszer kidolgozója; a Gyorsírási Szemle és a Gyorsírástudomány szerkesztője, Csehély Aladárral a Nagy rövidítésgyűjtemény összeállítója) 1891-1962 [Medgyessy Ferenc, 1950]. Sírfelirata: "Kezed vonása ezrek irásában él."

1-121: Hedri Endre /Schossberger Herman/ (sebész, egyetemi tanár, klinikaigazgató, a modern baleseti sebészet egyik hazai úttörője; az Országos Társadalombiztosító Intézet baleseti kórházának igazgató főorvosa) 1893-1962. Sírfelirata: "Tanítványaid emlékeznek, bennük tovább él szellemed."

1-128: Kardeván Károly (irodalomtörténész, pedagógus, publicista; a nagyváradi Holnap-társaság egyik megalapítója, az Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny szerkesztője) 1878-1962.

1-142/143: Sulyok Mária /Szautner/ (színművésznő, főiskolai tanár) 1908-1987.

1-155: Bátor Béla (gépészmérnök, energetikus, az Energiafelügyelet igazgatóhelyettese) 1921-1990.

1-169: Doroszlay Béla /Doroszlai/ (római katolikus pap, prépost, főesperes) 1888-1961.

1-185: Németh Lajos (művészettörténész, műkritikus, egyetemi tanár, tanszékvezető; az MTA Művészettörténeti Bizottságának, valamint Vizuális Kultúra Kutató Munkabizottságának elnöke, a Magyar Képző- és Iparművészek Szövetségének elnöke, az MTA tagja) 1929-1991.

1-187: Gyulai György (ejtőernyős, világbajnok és világbajnoki ezüstérmes, négyszeres magyar bajnok; ejtőernyő-baleset áldozata) 1928-1961 [fotográfiával]. Sírfelirata: "Élni a bátorság örömét, szárnyalni fel a Nap felé, a nap felé..."

1-188/189: Fischer Ágoston (szobrászművész) 1901-1963. Sírfelirata: "A lélek él. Találkozunk." (Arany János: Arany Juliska sírverse)

1-192/193: Fehér Ferenc (gépészmérnök, vezérőrnagy; a német megszállás alatt az ellenállási mozgalom résztvevője) 1923-1970.

1-209: Kádár Tibor (állatorvos, címzetes egyetemi tanár, az állategészségügyi szolgálat vezetője; a Magyar Agrártudományi Egyesület Állatorvosi Társaságának alelnöke) 1911-1992.

1-230: Farmosi Holló Barnabás (szobrászművész) 1865-1917.


Holló Barnabás szobrász síremléke, Nagy Károly Zsolt felvétele, 2003

1-231/232: Schleicher Aladár (kohómérnök, metallográfus, egyetemi magántanár; az első világháborúban a bécsi tüzérségi arzenál anyagvizsgáló laboratóriuma, majd a budapesti főfémjelző és fémbeváltó hivatal vezetője; technikatörténész, az Acta Technica szerkesztője) 1880-1962.

1-261: Kibédi Ervin (színművész, író, költő) 1924-1997.

1-262: Rozsos István (színművész; öngyilkos lett) 1922-1963 [Rajki József - Bieber Ká- roly]. Sírfelirata: "Az élet nagyon nehéz zenei főiskola, különösen az olyan zenészek számára, mint mi vagyunk. Lesznek olyanok is köztünk, akik leteszik a vonót."

1-265: Urai Uray Tivadar (színművész; Ághy Erzsébet színésznő férje) 1895-1962 [Schall József - Nagy Géza].

1-267: Benkhard Ágost, id. (festőművész, főiskolai tanár, a Képzőművészeti Főiskola rektora; a Magyar Képzőművészek és Iparművészek Egyesületének egyik megalapítója és elnöke, a miskolci művésztelep megszervezője és vezetője, a Miskolci Művészek Társaságának elnöke) 1882-1961 [Mester Árpád].

Vele: Benkhard Ágost, ifj. (fia; építész, építészeti író, urbanista; az Állami Mélyépítéstudományi és Tervező Intézet egyik megszervezője, az Építészeti Tanács elnökhelyettese és titkára, az Új Építészet Köre egyik megalapítója, a Magyar Építőművészek Szövetségének elnökhelyettese) 1910-1967.

1-268: Halmos János (operaénekes) 1887-1961.

1-271: Rózsahegyi Kálmán (színművész, színészpedagógus, színiiskola-alapító) 1873-1961 [Kisfaludi Strobl Zsigmond, 1943].

1-272: Rajnai Gábor /Joánovics; Rajnay/ (színművész, színházi rendező; első felesége Gombaszögi Frida színésznő) 1885-1961.

1-273: Béres János 1895-1961 [Somogyi Árpád].

1-274: Sebők Imre (római katolikus pap, író, geográfus, első világháborús tábori lelkész; a Rákóczi Kollégium megalapítója, a II. kerületi érseki főgimnázium alapító igazgatója, az esztergomi tanítóképző igazgatója) 1878-1917 [egykori síremléke: Szép Béla].

1-275: Némethy Ella (operaénekesnő; az első magyar művésznő, aki fellépett a milánói Scalában; első férje Makoldy József festő) 1895-1961 [Sződy Szilárd, 1923]. Sírfelirata: "Brunhilda, Delila, Emelka" (szerepeinek felsorolása)

1-278/279: Keresztszeghi Csáky Géza (1848-as honvéd hadnagy) 1833-1917. Sírfelirata: "Néma fájdalommal áll őrt itt örök szeretetünk szerető sziveitek felett. Egymást ölelő lelkünk várja a viszontlátást."

1-280/281: Kocsiss Alajos (orvos, 1848-as honvéd hadnagy; tiszti főorvos, gyermekgyó- gyászati intézet alapítója és tulajdonosa) 1831-1917.

1-289: Dusóczky Károly (igazságügyi államtitkár) 1855-1934.

1-294: Csillag József (festőművész, grafikus) 1894-1977.

1-302: Csek János (állatorvos, egyetemi docens, tanszékvezető, a Magyar Állatorvosok Lapja főszerkesztője) 1916-1961.

1-310: Klasz Márton (vízépítő mérnök, országos középítési felügyelő, királyi tanácsos) 1819-1881 [Gerenday]. Sírfeliratai: "A budapesti Dunaszabályozás főnöke." "Kegyeletük gyenge jeléül álliták ez emléket hálás gyermekeik."

1-325/326: Szentiványi Szász Tihamér (gyógyszerész, író, az Országos Gyógyszerész Szövetség titkára; a Gyógyszerészek Lapja, a Gyógyszerészi Almanach, majd az Egyesített Gyógyszerészi Szaklapok szerkesztője, a Gyógyszerészi Szemle alapító szerkesztője) 1891-1962.

1-327/328: Frankenfelsi és deiningeni Gaizler Gyula (bioetikus, radiológus, egyetemi tanár, főorvos, teológus; az idegrendszer radiológiai vizsgálatának hazai úttörője; a Keresztény Orvosok Magyarországi Társaságának alapító alelnöke, a Magyar Bioetikai Társaság alapító elnöke; a Magyar Bioetikai Szemle és az Ökumené szerkesztőbizottságának elnöke) 1922-1996.

1-334: Horváth Jenő (színművész, színházi rendező, akadémiai tanár; a Nemzeti Színház főrendezője) 1881-1931.

1-335: Dögei Imre (kommunista politikus, országgyűlési képviselő, az Országgyűlés elnöke, földművelésügyi miniszter, diplomata; az Újbirtokosok és Földhözjuttatottak Országos Szövetségének főtitkára, a Dolgozó Parasztok és Föld- munkások Országos Szövetségének ügyvezető elnöke, a Szövetkezetek Országos Szövetsége, majd az Országos Földművesszövetkezeti Tanács elnöke) 1912-1964.

1-339: Bródy László (a Hungária Hírlapnyomda vezérigazgatója) 1889-1960 [Bródy- Maróti Dóra]. Sírfelirata: "Elmegyek meghalni, remélvén örökké megmaradandó életöt, kiért ez elmulandó életöt megotálom. Ezenképpen jól megyek meghalni."

Vele: Bródy-Maróti Dóra (felesége; grafikus, iparművész, könyvművész, kiadói szerkesztő; Maróti Géza szobrász lánya) 1899-1985.

1-341: Kozák Mihály (publicista, sportvezető, sportíró) 1927-2000.

1-349: Csorba János (jogász, kisgazdapárti politikus, országgyűlési képviselő; a német megszállás alatt az ellenállási mozgalom résztvevője, a Magyar Nemzeti Felkelés Felszabadító Bizottságának alelnöke; a felszabadult Budapest első polgármestere, majd a Közigazgatási Bíróság elnöke; a Makói Friss Újság, majd a Délvidéki Független Hírlap szerkesztője) 1897-1986.

1-354: Koltay György /Kallivoda/ (erdőmérnök, az Alföld fásításának egyik vezetője, az erdészeti növénynemesítés és a nyárfatermesztés hazai úttörője; Kallivoda Andor erdőmérnök fia) 1899-1961.

1-355/356: Mérei Adolf /Merkl; Mérey/ (író, színházi rendező, műfordító, publicista; a Royal Orfeum főrendezője, a Népopera egyik megalapítója, a Télikert- és a Kristálypalota-varieté vezetője; a magyar játékfilm-gyártás egyik úttörője) 1877-1918 [Finta Sámuel].

Vele: Kemény Simon /Kohn/ (feleségének második férje; író, költő, műkritikus, publicista, dramaturg; a nyilasterror áldozata) 1882-1945.

1-368/1: Csanádi Árpád (sportvezető, sportíró; labdarúgó, magyar bajnok; a Magyar Olimpiai Bizottság főtitkára, az Országos Testnevelési és Sport Hivatal elnökhelyettese; a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagja, programbizottságának elnöke és sportigazgatója; Erdődi Katalin atléta férje) 1923-1983 [ifj. Fekete Géza, 1983].


A Halottasház és az árkádos sírboltok. Hegedűs Ármin megvalósulatlan terve, Vasárnapi Ujság, 1899

1-373/374: Csatorday Károly /Csatordai/ (jogász, diplomata, Magyarország állandó ENSZ-képviseletének vezetője, külügyminiszter-helyettes; Méhelÿ Lajos zoológus fia; baleset áldozata) 1926-1972.

1-375/376: Hegyfalvi és nemescsói Asbóth Oszkár (nyelvész, filológus, egyetemi tanár, dékán, a magyarországi szlavisztika megalapozója; a Nyelvtudomány alapító szerkesztője, két külföldi tudományos akadémia és az MTA tagja; Asbóth Lajos tábornok és Asbóth Sándor alezredes unokaöccse, Asbóth Emil gépészmérnök bátyja) 1852-1920. Sírfelirata: "A világhirü nyelvtudós."

1-390: Rom Pál (kémikus, farmakológus, növénynemesítő, egyetemi magántanár) 1902-1962.

1-399/400: Szendrői Székely Sári 1910-1938 [Varga Ferenc].

1-407/408: Herramhof, Carl (kereskedelmi tanácsos) 1854-1920 [Schmidt Gyula].

1-409/410: Mönich László (filmrendező, televíziós szerkesztő, dramaturg) 1926-1987.

1-415/416: Báthy Anna /Stampf Anette/ (opera- és oratórium-énekesnő) 1901-1962.

Vele: Szaszovszky Ottó (férje; villamosmérnök, Budapest Székesfőváros Elektromos Műveinek vezérigazgató-helyettese) 1882-1962.

1-419/420: Haltenberger Mihály (geográfus, líceumi igazgató, egyetemi tanár, az első összefoglaló Budapest-földrajz szerzője; a Baltikum oceanográfiai kutatásának egyik megalapítója, a tengerészeti geográfia egyik legkiválóbb hazai művelője; a Magyarországi Kárpát Egyesület főtitkára, a Magyar Adria Egyesület alelnöke, a Fővárosi Pedagógiai Szeminárium igazgatója; a Geographica Hungarica és a Pedagógiai Szeminárium szerkesztője; Haltenberger Samu gépészmérnök öccse) 1888-1972.

1-435/436: Nagycsepcsényi és muthnai Wladár Márton László /Vladár/ (egészségügyi főtanácsos) 1860-1941.

1-451: Varga István (közgazdász, statisztikus, egyetemi tanár, a Magyar Gazdaságkutató Intézet alapító igazgatója; gazdaságpolitikus, újjáépítési, majd ipar- és építésügyi államtitkár; a konjunktúrakutatás hazai úttörője, az Anyag- és Árhivatal, majd a Közgazdasági Szakértőbizottság elnöke, az MTA tagja) 1897-1962.

1-465/466: Deák Ferenc (hússzoros válogatott labdarúgó, magyar bajnok, rendőr alezredes; az egy bajnoki szezonban elért gólok Európa-csúcstartója) 1922-1998. Sírfelirata: "Bamba. Az évszázad Európa gólkirálya."

1-467/468: Keleti Károly /Klette/ (statisztikus, demográfus, gazdasági író, az Országos Statisztikai Hivatal megszervezője és első igazgatója, a tudományos statisztika magyarországi úttörője; 1848-as honvéd tüzér; az első hazai iparstatisztika megszervezője, az 1880. évi népszámlálásnál az egyéni számláló laprendszer bevezetője; az Országos Iparegyesület újjászervezője, igazgatója, majd elnöke, a Politikai Hetilap, valamint Statisztikai és Nemzetgazdasági Közlemények szerkesztője; miniszteri tanácsos, az MTA tagja; Klette Károly festő fia, Kelety Gusztáv festő bátyja, Kelety Gábor festő apja, Greguss Ágost esztéta sógora) 1833-1892.

Vele: Komjátszegi Kelety Dénes /Keleti/ (fia; gépészmérnök, kereskedelemügyi államtitkár, a Magyar Államvasutak kormánybiztosa, majd elnöke és első világháború utáni újjászervezője, az IBUSZ elnöke; öngyilkos lett) 1867-1931.

1-469/470: Tabakovits Dusán (közgazdász, az Állami Jegyintézet, majd a Devizaközpont egyik megszervezője, az 1930-as években a hazai devizagazdálkodás megszervezője és irányítója) 1877-1941.

1-471/472: Mészáros Károly (gépészmérnök, feltaláló, közlekedés- és postaügyi miniszterhelyettes; a Csepel Autógyár igazgatója, a Magyar Államvasutak vezérigazgatója, a Nemzetközi Vasútegylet alelnöke) 1921-1973.

1-476: Kárpáti Aurél /Gungl/ (író, költő, műkritikus, publicista, színháztörténész, főiskolai tanár; Halasi Andorral a Kritika és az Irodalmi Élet alapító szerkesztője; a Magyar Írók Szövetségének társelnöke, a Magyar PEN Klub alelnöke) 1884-1963. Sírfelirata: "Nincs több mese, nincsen több szélmalom!"


Kárpáti Aurél író temetése, 1963, Magántulajdon

1-477/478: Tőkés Anna (színművésznő) 1898-1966. Sírverse: "Mit állsz, tátongó mélység, lábaimnál? / Ne hidd, hogy éjed engem elriaszt: / A por hull csak belé, e föld szülötte / Én glóriával átallépem azt." (Madách Imre: A rab virágaihoz, illetve Az ember tragédiája, 11. szín)

1-483/484: Bárdi Gabi /Bárdy-Heckel; B. Bárdy/ (színművésznő; gróf Béldi Achatius főispán felesége) 1876-1965.

1-489/490: Fodor János (operaénekes) 1906-1973.

1-491/492: Péter Ernő (pedagógus, író, szakszervezeti vezető; a Magyar Pedagógiai Társaság egyik megalapítója) 1914-1973.

1-505/506: Tolnay Klári /Tolnay Rózsi/ (színművésznő, a Vígszínház társigazgatója; Ráthonyi Ákos filmrendező felesége) 1914-1998.

1-509: Simon Tibor (tizenhatszoros válogatott labdarúgó, háromszoros magyar bajnok; bűncselekmény áldozata) 1965-2002.

1-517/518: Assisi Szent Ferenc Lányainak rendi sírboltja.

1-519/520: Sztehlo Róbert 1852-1918 [Árkay Bertalan - Sztehlo Lili].

Vele: Sztehlo Lili (lánya; festő- és iparművész, az üvegfestészet egyik legjelentősebb hazai képviselője; Árkay Bertalan építész első felesége) 1897-1959.

1-529/530: Szücs Gábor László (jogász, jogi író, a budapesti büntetőtörvényszék elnöke, kúriai tanácselnök) 1895-1981.

1-550: Szenthelyi Molnár István (római katolikus pap, tábori főesperes; alezredes, egyházi író) 1905-1991. Sírfelirata: "Isten szolgája."

1-562/563: Kecsetszilvási és cseszeliczki Szilvássy Géza (építész) 1853-1924.

1-565: Tabányi György (gépészmérnök, gyárigazgató) 1937-1992.

1-567/568: Komáromy Pál (operaénekes, az Operaház igazgatója) 1892-1966.

1-573/574: Buda István (jogász, főispán) 1896-1982.

1-575/576: Jászapáti Farkas család [Veress Kálmán, 1994].

1-577/578: Pintér Endre (helyettes államtitkár) 1864-1926.

1-579/580: Jaross Jaroszláv (a Magyar Államvasutak igazgatója) 1863-1938.

Vele: Jaross Pál (fia; műkorcsolyázó, háromszoros magyar bajnok) 1893-1978.

1-581/582: Csonka János /Tsonka/ (gépész, címzetes mérnök, műegyetemi műhelyfőnök és a mechanikai-technológiai laboratórium megszervezője, a Csonka-gépgyár megalapítója, a hazai motor- és gépjármű-gyártás egyik megalapozója; Bánki Donáttal a karburátor és a Bánki-Csonka-féle benzinmotor feltalálója, valamint az első hazai motorkerékpár, motorcsónak és gázkalapács elkészítője; az első magyar gyártmányú benzinmotoros autó, gázmotor, autóbusz, motortri- cikli, valamint a Csonka-féle gáz- és petróleummotor megszerkesztője, az alumínium alkalmazásának úttörője) 1852-1939.

1-583/584: Csonka Pál (építészmérnök, urbanista, egyetemi tanár, tanszékvezető, dékán; a héjszerkezetek legnevesebb hazai szakértője, az MTA Szilárdságtani Kutatócsoportjának vezetője, több eljárás kidolgozója; az Acta Technica és a Műszaki Tudomány-technika szerkesztője, az MTA tagja; Csonka János fia) 1896-1987.

1-585/586: Tot, Amerigo /Tóth Imre/ (itáliai magyar szobrászművész, grafikus, illusztrátor) 1909-1984 [Melocco Miklós: "Homo Faber"; 1989]. Sírfelirata: "Magyar szobrász Olaszországban, a magyar szellemi élet jelenléte Európában. Emléke él pergő olasz nyelven és magyarul."


Amerigo Tot síremléke Melocco Miklós alkotása, Nagy Károly Zsolt felvétele, 2003

1-587/588: Tóthprónai Pettykó Antal (Budapest főjegyzője) 1863-1927 [Grantner Jenő: "Pietà"; 1969].

1-597/598: Császár Elemér (irodalomtörténész, egyetemi tanár, dékán; a Kisfaludy Társaság tagja, alelnöke, majd elnöke, a Petőfi Társaság alelnöke, az Országos Magyar Színművészeti Tanács elnöke, az Egyetemi Nyomda alelnöke; publicista, az Egyetemes Philologiai Közlöny, az Irodalomtörténeti Közlemények, a Magyar Múzsa és a Koszorú egyik szerkesztője, az MTA tagja; Császár Károly matematikus fia, Császár Ernő irodalomtörténész bátyja) 1874-1940.

1-607/608: Haypál Benő (az első budai református lelkész, esperes, egyházi író; a Nagypénteki Református Társaság, illetve a kamaraerdei Erzsébet Árvaház egyik megalapítója és vezetője, 1918-ban az Országos Református Tanács elnöke; az Új Reformáció és a Református Katonák Lapja szerkesztője; Ady Endre esketője, majd eltemetője) 1869-1926 [Gerenday]. Sírfeliratai: "A szeretet soha el nem fogy." (1Kor 13,8) "Krisztus feltámadott a halottak közül, zsengéjük lőn azoknak, akik elaludtak." (1Kor 15,20) "Emelte hivei kegyelete."

Vele: Haypál Béla (fia; református lelkész, esperes, egyházi író) 1899-1988.

2-11: Kende Sándor /Windisch; Sásdi/ (író, költő) 1918-1992. Sírfelirata: "Lilith fia" (saját műve)

2-25: Frank Frigyes (festőművész; első világháborús hadifestő) 1890-1976.

2-36: Vajai és ibrányi Ibrányi Mihály (altábornagy, a magyar honvéd lovasság utolsó parancsnoka) 1895-1962.

2-55: Kiss Árpád (pedagógus, oktatáspolitikus, egyetemi magántanár, főiskolai tanár; az Országos Köznevelési Tanács ügyvezető igazgatója, a Magyar Pedagógiai Társaság elnöke, a Köznevelés, majd a Magyar Pedagógia szerkesztője) 1907-1979.

2-82: Goltner Dénes (jogász, bíró, egyetemi magántanár) 1905-1962.

2-90: Follinus János (publicista, a Figyelő szerkesztője) 1920-1991.

2-133/134: Nagy Olivér (zeneszerző, zongoraművész, karnagy, kórusvezető, főiskolai tanár; korrepetitor, zenei író, műkritikus) 1912-2000.

2-138: Perczel Károly (építész, urbanista, a regionális tervezés hazai úttörője; a Magyar Építőművészek Szövetségének főtitkára, az Urbanisztikai Világszövetség alelnöke; a francia ellenállási mozgalom résztvevője; koncepciós per elítéltje) 1913-1992.

2-139: Erdélyi Lajos (nyelvész, főiskolai tanár, címzetes egyetemi tanár) 1871-1932 [egykori sírszobra: Gabay Sándor, 1934].

2-149: Matthesz Sándor (nemzetgyűlési képviselő) 1872-1935. Sírfelirata: "Az őszirózsás parlament képviselője."

2-151: Tóth György (publicista, televíziós riporter) 1931-1991 [fotográfiával]. Sírverse: "Áldjon vagy verjen sors keze: / Itt élned, halnod kell." (Vörösmarty Mihály: Szózat)

2-154: Bende Zsolt (opera- és oratóriuménekes, főiskolai tanár) 1926-1998.

2-156: Hornok László (kertészmérnök, egyetemi docens, tanszékvezető; több gyógynövény-termesztési módszer kidolgozója) 1941-1991.

2-158: Németújvári gróf Batthyány Gyula (festőművész, grafikus, illusztrátor; iparművész, díszlettervező, a bicskei művésztelep megalapítója; a Főrendiház tagja; gróf Batthyány Lajos fiumei kormányzó fia) 1887-1959.

2-169: Antoni Ferenc (biokémikus, egyetemi tanár, intézetigazgató, a Semmelweis Orvostudományi Egyetem rektora; a sugársterilizálás és a lézer orvosi felhasználásának hazai úttörője; az Országos Sugárbiológiai Intézet igazgatóhelyettese, az MTA Sport- és Mozgásbiológiai Bizottsága, a Magyar Környezetvédelmi Egyesület, valamint a Magyar Sportorvosok Társasága elnöke, a Magyar Biokémiai Egyesület alelnöke, az MTA tagja) 1928-1991.

2-210: Adler Adelina /Ádler; Aquila/ (operaénekesnő) 1888-1976.

2-212/213: Greguss Zoltán (színművész, a Modern Színház igazgatója) 1904-1986. Sírfelirata: "Kis kerti ház, hol a béke tanyáz." (John Steinbeck)

2-238/239: Kaffka Margit (író- és költőnő, publicista, műfordító; Bauer Ervin biológus felesége) 1880-1918 [Kövesházi Kalmár Elza, 1939].

2-247: Horgos Gyula (gépészmérnök, címzetes egyetemi tanár, kohó- és gépipari miniszter; a Csepel Művek műszaki igazgatója, az Országos Tervhivatal elnökhelyettese) 1920-1994 [fotográfiával].

2-251: Czinege Lajos (MSZMP-politikus, hadseregtábornok, honvédelmi miniszter, országgyűlési képviselő; az MSZMP Szolnok Megyei Bizottságának első titkára, a Minisztertanács elnökhelyettese; a munkásőrség egyik megszervezője) 1924-1998.

2-266/267: Mundi Béla (sebész, egyetemi tanár, igazgató főorvos) 1935-2002.

2-270/271: Berczik Árpád (irodalomtörténész, egyetemi tanár) 1910-1988.

2-277: Domokos Pál Péter (etnográfus, folklorista, zene- és irodalomtörténész, népdalgyűjtő, kórusvezető; tanítóképző-igazgató, az Erdélyi Katolikus Népszövetség titkára, az Erdélyi Szövetség örökös tiszteletbeli elnöke; a moldvai népdalkincs első kutatója; Domokos Péter irodalomtörténész apja) 1901-1992 [Csoma Gergely, 1995]. Sírfeliratai: "Édes Hazámnak akartam szolgálni." (Kájoni János) "Nyugodjék békességben az Úr Jézus szent nevében."

2-296/297: Nagyiványi Fekete Sándor (szülész-nőgyógyász, orvostörténész, címzetes egyetemi tanár, klinikaigazgató; az Apponyi Poliklinika igazgató főorvosa, a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum első igazgatója; a terhesség alatti só- és vízszegény diéta, valamint a nőgyógyászati kalcium-terápia első alkalmazója; Váradi Aranka színész első férje) 1885-1972.

2-313: Barsi Ödön /Rodriguez/ (színművész, színházi és rádiós rendező, író; publicista, dramaturg, forgatókönyvíró, a Magyar Rádió főrendezője; Rodriguez Endre filmrendező öccse) 1904-1963.

2-328: Nagy Aladár (jogász, kúriai bíró) 1869-1940.

2-346: Király Zoltán (fotográfus, esztéta, a hazai fényképészeti szakképzés egyik megszervezője; a Magyar Fotóművészek Szövetsége fotótörténeti gyűjteményének megalapítója és vezetője, a Fényképművészeti Tájékoztató, majd a Fotóművészet szerkesztője) 1921-1963.

2-348: Káldor László (grafikusművész, belsőépítész, plakáttervező) 1905-1963.

2-352: Peéry Piri /Mersich Piroska/ (színművésznő, író, publicista, műfordító) 1904-1962.

Vele: Németh Antal (férje; színházi és rádiós rendező, a Nemzeti Színház igazgatója, a Magyar Rádió főrendezője, egyetemi magántanár; műkritikus, esztéta, színháztörténész, lexikonszerkesztő; számos egyetemes jelentőségű darab első hazai színpadra állítója, a Nemzeti Kamaraszínház újjászervezője) 1903-1968.


Németh Antal színigazgató és Peéry Piri színésznő síremléke, Nagy Károly Zsolt felvétele, 2002

2-360: Gyenes Antal, id. (gazdaságpolitikus, közgazdász, nemzetgyűlési képviselő, begyűjtési miniszter; a német megszállás alatt az ellenállási mozgalom résztvevője; a Györffy Kollégium egyik megalapítója és alelnöke, a Népi Kollégiumok Országos Szövetségének elnöke, majd főtitkára, a Szövetkezeti Kutatóintézet igazgatója, a Szövetkezeti Tudományos Tanács elnöke; a Szabad Föld felelős szerkesztője; Gyenes Antal szociológus apja) 1920-1996.

2-379: Nyigri Imre (publicista, író, költő, műkritikus) 1901-1963.

2-389 (jelképes): Plósz Pál (Budapest Székesfőváros Elektromos Műveinek vezérigazgatója) 1879-1945.

2-390: Drozdy Gyula (pedagógus, író, a harmincas években a tankönyvkiadás egyik irányítója; a Néptanítók Lapja és a Gyermekvilág főszerkesztője; Drozdy Győző politikus bátyja) 1881-1963.

2-405: Staud Géza (színháztörténész, bibliográfus, irodalomtörténész, főiskolai tanár; író, színházi rendező, dramaturg, műkritikus, A Színpad, majd a Színház szerkesztője; kiadói szerkesztő, lexikonszerkesztő, az Operaház emléktárának felügyelője; első felesége Székely Júlia író) 1906-1988.

2-410: Tomori család [Seregi József, 1990].

2-421: Magyar József (filmrendező, operatőr, forgatókönyvíró) 1928-1998. Sírfelirata: "Köszönöm Uram a gondolat jogát."

2-422: Mikó András (színházi rendező, főiskolai tanár, az Operaház főrendezője; számos modern magyar opera első színpadra állítója; grafikus) 1922-1998.

2-432/433: Hayde Gyula (helyettes államtitkár, Budapest pénzügyi igazgatója; a Szepesi Szövetség elnöke) 1863-1932 [Derzsy Gergely, 1934]. Sírverse: "Egymás szive-falán, végzetünk éjén / egy néma jelszót kikopogtatunk, / mint jeladást a katakombák mélyén: / magyarok maradunk!" Sírfelirata: "Szeretett elnöke emlékének emelte a Szepesi Szövetség. Szepesség Magyarországé!"

2-443/444: Erődi Ödön (vívómester, akadémiai tanár; a tanácsköztársaság idején kivégezték) 1878-1919.

2-448/449: Diósdi és hidai Vargha Ferenc (jogász, bíró, Budapest főügyész-helyettese, kúriai tanácselnök, koronaügyész; az egységes ügyvédi és bírói vizsgálóbizottság elnöke, királyi tanácsos, a Felsőház tagja) 1858-1940.

2-454/455: Timár-Thein Miksa (festőművész, festőiskola-vezető) 1874-1940.

Vele: Ada Adrienne (felesége; dalénekes) 1889-1956.

Bilicsi Tivadar /Graváts; Gravátsch/ (veje; színművész, énekes; Bilicsi Mária színésznő apja, Bolgár József festő apósa) 1901-1981 [Bolgár Judit].

Timár Liza (Bilicsi Tivadar felesége; színművésznő) 1916-1993.

2-457: Kabos Gyula /Kann/ (színművész, kora legnagyobb magyar komikusa; a Fővárosi Művész Színház igazgatója) 1888-1941.


Az 1996-ban itthon újratemetett Kabos Gyula sírja, Tóth Vilmos felvétele, 2003

1/1. parcella


A Módos Ferenc és Krassói Virgil tervei szerint épült farkasréti temetőtemplom 1938 körül, Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Fotótára

1-3: Bolgár József (festőművész) 1928-1986.

Vele: Bilicsi Mária (felesége; színművésznő; Bilicsi Tivadar és Timár Liza színészek lánya) 1943-1994.

1-5: Kunszt János (reumatológus, balneológus, a Gellért, a Rudas és a Rác gyógyfürdő orvosa, a gyógyfürdői személyzet képzésének megszervezője és vezetője; fotóművész, fényképészeti író) 1892-1960.

1-9: Medek Anna /M. Medek/ (opera- és oratórium-énekesnő; Merkler Andor zenekritikus felesége) 1885-1960. Sírfelirata: "Emléke él a dalban időn és téren át."

1-16: Viski János (zeneszerző, hegedűművész, a Nemzeti Zenede tanára, főiskolai tanár) 1906-1961.

1-18: Ambruss Gyula 1885-1930 [Bory Jenő].

1-22: Szokolóczy-Syllaba Béla (fogorvos, egyetemi magántanár) 1894-1960.

1-25: Csemiczei Csemiczky Tihamér (festőművész, grafikus, illusztrátor, iparművész; karikaturista, plakáttervező, könyvművész; esztéta, filozófiai író; a Képes Világ felelős szerkesztője, a Therapia Hungarica szerkesztője) 1904-1960. Sírfelirata: "Áldás volt életed, áldott az emléked."

1-26: Széky Antal (állatorvos, patológus, több mikrotechnikai eljárás kidolgozója) 1904-1982.

1-38: Hendrich Ervin (építész) 1910-1979.

1-41: Herczeg Klára /Weiss; Herczeg Lászlóné/ (szobrászművész) 1906-1997.

1-44: Tetmajer Alfréd (kohómérnök, az ózdi vasgyár igazgatója, az első hazai ércelőkészítő és dúsítómű létesítésének vezetője) 1889-1960.

1-49: Balogh Ernő (onkológus, patológus, egyetemi tanár, dékán, intézetigazgató, főorvos; nemzetközi jelentőségű rákkutató, a Magyar Pathologiai Társaság elnöke, az MTA tagja) 1890-1964.

1-51: Mihálka Tibor (mezőgazdász, a hazai juhtenyésztés modernizációjának vezetője) 1919-1986.

1-54: Erzsébetvárosi Papp János (gépészmérnök, mozdonytervező, a Magyar Államvasutak igazgatója, miniszteri tanácsos) 1862-1943.

1-66/67: Zborói Zboray János (Budapest műszaki főtanácsosa) 1872-1940. Sírfelirata: "Életünk fénye öröme büszkesége voltál, nélküled sivár szürke az életünk."

1-75: Dankovits László (publicista, közgazdász, a Népszava főszerkesztő-helyettese) 1932-1986.

1-79: Hallóssy Tibor (a Magyar Államvasutak műszaki főtanácsosa, kormányfőtanácsos) 1875-1938.

1-82: Molnár Zsuzsa /Pataky Dénesné/ (művészettörténész, muzeológus) 1929-1977.

1-86: Juhász János (gazdaságpolitikus, közgazdász, az Országos Számítástechnikai, majd a Számítástechnika-alkalmazási Vállalat vezérigazgatója) 1933-1986.

1/2. parcella

1-10: Prém Lóránd (sportvezető, pénzügyminiszteri tanácsos; a Budai Torna Egylet, majd az Országos Testnevelési Tanács főtitkára, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke; a Magyar Turista Egyesület főtitkára, majd másodelnöke; író, az első magyar síkalauz szerzője) 1891-1963. Sírfelirata: "Te voltál a jóság és a szeretet, téged elfelejteni soha nem lehet."

1-20: Környey István (ideg- és elmegyógyász, neuropatológus, egyetemi tanár, tanszékvezető, klinikaigazgató, főorvos; az agysebészet klinikai oktatásának hazai bevezetője, a Magyar Ideg- és Elmeorvosok Egyesületének elnöke, az Ideggyógyá- szati Szemle főszerkesztője, a Journal für Hirnforschung társszerkesztője; két külföldi tudományos akadémia és az MTA tagja) 1901-1988.

Vele: Környey Paula (nővére; színművésznő, író, költő) 1899-1996.

1-48: Lossonczy Ibolya /Schwartz/ (szobrászművész; Lossonczy Tamás festő felesége) 1906-1992.

1-63: Selmeczi Pöschl Imre (gépészmérnök, egyetemi tanár; motor- és mozdonytervező, Kandó Kálmán munkatársa, a Magyar Elektrotechnikai Egyesület díszelnöke; Pöschl Ede bányamérnök fia) 1871-1963.

1-66: Gerelyes Ede (történész, muzeológus, a Legújabbkori Történeti Múzeum megszervezője és főigazgatója, a Munkásmozgalmi Múzeum főigazgató-helyettese; külügyminiszteri tanácsos, a bukaresti Magyar Kultúra Házának kinevezett igazgatója) 1927-1988.

1-68: Foglár József (altábornagy) 1852-1930.

1-107: Kerényi Elek (kertészmérnök, a hazai virághagyma-termesztés elindítója) 1916-1963.

1-126: Gönyey Sándor /Ébner; Gönyei/ (etnográfus, a néprajzi fényképezés és filmezés hazai úttörője) 1886-1963.

1-132: Zoltán József (könyvtáros, művelődéstörténész, bibliográfus, író, műfordító, egyetemi magántanár; a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest Gyűjteményének vezetője, a Budapest történetének bibliográfiája főszerkesztője) 1904-1963.

1/3. parcella

1-1/2: Árvai Jolán (filmproducer, televíziós szerkesztő, a Fiatal Művészek Stúdiójának létrehozója és vezetője) 1946-2001.

1-24: Csanády László (bányamérnök, a Magyar Általános Kőszénbánya Rt. tatabányai üzemeinek igazgatója; Csanády Gusztáv mezőgazdász fia) 1885-1964.

1-99: Bíró József (MSZMP-politikus, közgazdász, országgyűlési képviselő, külkereskedelmi miniszter) 1921-2001.

1/4. (1/A.) parcella

1-1/2: Szabó Gusztáv (gépészmérnök, egyetemi tanár, dékán, a Műegyetem rektora, országgyűlési képviselő; a Halász-Szabó-féle túlhevítő társfeltalálója, a Mezőgazdasági Gépkísérleti Intézet igazgatója, a magyar mezőgazdaság műszaki fej- lesztésének egyik vezetője; a hazai ipari szabványosítás egyik vezetője, a Magyar Szabványügyi Egyesület elnöke; sportvezető, a Műegyetemi Atlétikai és Futball Club elnöke) 1879-1963.

1-7/8: Mina Alajos (altábornagy) 1871-1954 [szilágyi Nagy István].

1-13/14: Vincze Antal (országos biztos) 1828-1888. Sírfelirata: "Istentől - Istennel - Istenhez."

1-39/40: Modok Mária (festőművész) 1896-1971 [Farkas Aladár].

Vele: Czóbel Béla /Zóbel/ (férje; festőművész, grafikus; a Fauves, majd a Nyolcak tagja, a nagybányai művésztelepen a "neósok" vezetője, a Magyar Impresszionisták és Naturalisták Köre, valamint a Képzőművészek Új Társasága egyik megalapítója, a szentendrei Új Művésztelep elnöke; az első magyar képzőművész, akinek még életében önálló múzeuma nyílt; Czóbel Ernő irodalomtörténész bátyja) 1883-1976.

1-41/42: Somorjai Artúr -1925 és Somorjai Artúrné -1925 [Telcs Ede]. Sírfeliratuk: "Eggyek voltak az életben és eggyek a halálban."

1-43/44: Kerényi István (bányamérnök, bányajogász, a pécsi, majd a budapesti bányakapitányság vezetője) 1884-1961.

1-45/46: Bér Dezső (festőművész, grafikus, karikaturista, plakáttervező; a Borsszem Jankó szerkesztője) 1875-1924 [egykori sírszobra: Petri Lajos].


Bér Dezső grafikus sírjáról a Petri Lajos készítette szobor napjainkra eltűnt, 1961, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest Gyűjtemény

1-52: Preisich Miklós (vegyészmérnök, a Vegyipari Tröszt műszaki vezérigazgatója, a Vegyipari Számítástechnikai Fejlesztési Társulás igazgatója; a Magyar Vegyipari Egyesület elnökhelyettese, a Magyar Kémikusok Egyesületének főtitkára, az Európai Kémikus Egyesületek Szövetségének egyik megszervezője és titkára) 1918-1983.

2-24: Darvas Szilárd (író, költő, publicista; konferanszié, humorista, a Ludas Matyi felelős szerkesztője; Darvas Ferenc zeneszerző apja) 1909-1961.

2-29: Kótai Endre (traumatológus, főorvos, őrnagy) 1914-1976.

2-44: Bors Pál 1884-1924 [Varga Oszkár].

3-15: Matura Mihály (birkózó, háromszoros magyar bajnok, kétszeres Európa-bajnoki bronzérmes; sportvezető, sportíró, a Nemzetközi Birkózó Szövetség alelnöke) 1900-1975.

3-20: Molnár Kálmán (jogtudós, jogtörténész, akadémiai és egyetemi tanár, dékán, nemzetgyűlési képviselő; a Jogakadémiai Tanárok Országos Egyesülete, valamint az egri Gárdonyi Társaság alelnöke; az MTA tagja) 1881-1961 [Sződy Szilárd, 1931].

1/5. (1/B.) parcella

1-1/2: Salacz Pál (szülész-nőgyógyász, egyetemi magántanár, főorvos; a Budapesti Orvosegyesület főtitkára) 1897-1971.

1-7/8: Árvay György (méhész, gyógyszerész, a méhpempő gyógyászati alkalmazásának úttörője) 1908-1981.

1-9/10: Hoffer Lujza /Czikéné/ 1862-1924 [Lantay Lajos]. Sírfelirata: "Ez ott az én hazám!"

Vele: Czike Imre (férje; pedagógus, a Mayer Ferenc Fiúárvaház igazgatója, nevelési reformer; író, költő, publicista) 1865-1932.

Hórai és tótfalusi Horánszky Nándor (veje; ideg- és elmegyógyász, főorvos, orvostörténész; a budai ideggondozók újjászervezője, a II. kerületi ideggondozó létrehozója; báró Schwartzer Ottó elmegyógyász unokája) 1899-1976.

1-27: Csetey Károly (altábornagy) 1883-1961.

2-5/6: Papolczy Ferenc (szemész, egyetemi magántanár, főorvos) 1901-1971.

2-29: Radnai Rezső (irodalomtörténész, esztéta, pedagógus, vallás- és közoktatásügyi államtitkár) 1864-1934.

2-41: Bözsöny Dénes (vízépítő mérnök, a Magyar Hidrológiai Társaság főtitkára, majd alelnöke) 1921-1987.

3-6: Holczinger László (onkológus, címzetes egyetemi tanár) 1926-1987.

45/46. urnasír: Horváth Sándor (vízépítő mérnök, a Vízgazdálkodási Tudományos Kutatóintézet műszaki igazgatóhelyettese; kormánybiztos, az ötvenes évek dunai árvizei elleni védekezés egyik vezetője) 1905-1980.

1/6. (1/C.) parcella

1-18: Pál Lajos (ötvösművész, restaurátor, az Iparművészeti Iskola tanára) 1899-1963.

1-19: Bucsek Henrikné -1940 [Gách István Lipót, 1942].

1-39/40: Rosta János 1846-1928 [Tóth Erzsébet]. Sírfelirata: "Aki hisz énbennem, örök élete vagyon." (Ján 6,47)

1-43/44: Plósz Sándor (jogtudós, bíró, egyetemi tanár, országgyűlési képviselő, államtitkár, igazságügyminiszter, a Főrendiház tagja; a polgári perjog tudományos művelésének hazai megalapozója, az 1911-es polgári perrendtartás kidolgozója; valóságos belső titkos tanácsos, az MTA tagja, osztályelnöke és másodelnöke; Plósz Lajos orvos fia, Plósz Pál biokémikus öccse, Plósz Béla állatorvos bátyja) 1846-1925.

1-56: Csemegi József (építész, építészettörténész, régész, restaurátor, főiskolai tanár, tanszékvezető, egyetemi docens; a Művészettörténet szerkesztője) 1909-1963.

1-62: Dobos C. József (cukrászmester, a Dobos-torta megalkotója, gasztronómiai író, könyvgyűjtő) 1847-1924.


Dobos C. József cukrászmester síremléke, Tóth Vilmos felvétele, 2003

1-68: Meisseni Mutschenbacher Tivadar (sebész, címzetes egyetemi tanár, a Vöröskereszt Kórház igazgató főorvosa, a Posta Betegbiztosító Intézet országos igazgató főorvosa; a Budapesti Orvosok Szövetsége és a Magyar Országos Orvosszö- vetség elnöke; Mutschenbacher Emil közgazdász öccse) 1881-1965.

1-79/80: Liska József (villamosmérnök, egyetemi tanár, tanszékvezető, dékán, gyárigazgató; az Elektrotechnika főszerkesztője, az MTA Erősáramú Tudományos Bizottságának elnöke, a Magyar Elektrotechnikai Egyesület főtitkára, majd tisztelet- beli elnöke, az MTA tagja) 1883-1967.

2-5/6: Király Iván (ornitológus, helytörténész, gimnáziumigazgató) 1894-1987.

2-16: Jány Gusztáv /Hautzinger/ (vezérezredes, akadémiai tanár, a Ludovika Akadémia parancsnoka, hadtestparancsnok, a második világháborúban a 2. magyar hadsereg parancsnoka; a Felsőház tagja, titkos tanácsos; népbírósági per nyomán kivégezték) 1883-1947. Sírfelirata: "Nem én vagyok erős, hanem aki mögöttem áll: Krisztus."

2-19: Hertelendi és vindornyalaki Hertelendy Imre (1848-as honvéd hadnagy) 1826-1901.

Vele: Korbulÿ Mihály (veje; vegyészmérnök, a Halélettani és Szennyvíztisztító Kísérleti Állomás megszervezője és igazgatója, majd főigazgatója) 1868-1939.

Korbulÿ Domonkos (jogász, armenológus) 1914-1988.

2-25: Fáji Fáy Aladár (festőművész, grafikus, főiskolai tanár, az Iparművészeti Iskola igazgatója; művészeti író, az Országos Széchenyi Szövetség alelnöke, a Magyar Képírók Társaságának elnöke; kisgazdapárti politikus, koncepciós per elítéltje; id. Fáy Aladár államtitkár fia) 1898-1963.


A temetőtemplom megsemmisült oltárképe Molnár C. Pál alkotása, 1938 körül, Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Fotótára

1/7. (1/D.) parcella

1-1/2: Komlós Jenő (orvos, szanatóriumi igazgató) 1877-1924.

1-7: Kiss József Sándor /Kisjó/ (publicista, humorista) 1903-1973.

1-30/31: Medveczei és kisbisztereczi Medveczky Zsigmond (víz- és vasútépítő mérnök, folyamszabályozási módszerek kidolgozója) 1853-1942.

Vele: Medveczei és kisbisztereczi Medveczky Bella (lánya; operaénekesnő, író, műfordító, publicista; Detre László tüdőgyógyász felesége) 1897-1969.

1-32: Petrik Géza (bibliográfus, könyvkereskedő; a Pallas kiadóhivatalának vezetője, a Corvina szerkesztője; Petrik János Jakab evangélikus teológiai tanár fia, Petrik Lajos kémikus bátyja) 1845-1925 [1989].

1-34: Osváth Júlia (operaénekesnő) 1908-1994.

1-37: Siklós Albin /Schmidt/ (sebész, urológus, címzetes egyetemi tanár) 1891-1988.

1-43: Lukács Éva /Radnóti Lászlóné/ (operaénekesnő) 1920-1999.

1-46: Szobotka Imre (festőművész, grafikus) 1890-1961.

1-50: Novák Imre (építész, építészeti író) 1882-1961.

Vele: Novák András (öccse; iparművész) 1887-1962.

3-6: Mallász Gusztáv (altábornagy) 1862-1930 [Mészáros László].

3-19: Gerle Albert (vitorlázó, a Magyar Vitorlás Szövetség elnökhelyettese és a versenybírói testület alapító elnöke) 1910-1983.

4-11: Förster Aurél (jogász, közgazdász, országgyűlési képviselő, író, az agráriusok egyik vezető alakja; az Országos Központi Hitelszövetkezet igazgatója) 1852-1932.

6-4: Barczánfalvi Roska Márton (ősrégész, muzeológus, egyetemi tanár, intézetigazgató; az Erdélyi Múzeum Egyesület régészeti gyűjteményeinek igazgatója, az Erdélyi Kárpát Egyesület Néprajzi Múzeumának igazgatója) 1880-1961.

6-8: Kapi-Králik Jenő (zeneszerző, orgonaművész, kántor, zenepedagógus) 1906-1978.

1/8. parcella

1-21: Csapó György (publicista, műkritikus) 1920-1989.

1-35: Barátosi József /Weber/ (pedagógus, barlangkutató, természettudományi író, cserkészvezető, légvédelmi szakember; a Budai Gyermeklélektani Állomás megalapítója és vezetője, az első hazai geológiai technikum, valamint a budai Barlangtani Múzeum megszervezője, a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat társelnöke; a Diákkaptár, valamint a Karszt- és Barlangkutatási Tájékoztató alapító szerkesztője) 1909-1990.

3-15/16: Szentes Lajos (művészettörténész, muzeológus) 1931-1995.

1/9. parcella

1-89: Pap János (MSZMP-politikus, országgyűlési képviselő; belügyminiszter, a Minisztertanács elnökhelyettese, az MSZMP Veszprém Megyei Bizottságának első titkára; feleségével együtt öngyilkos lett) 1925-1994.

1-107: Behumi Ferenc (balettművész) 1945-1993.

1-110: Józsa Dezső (vezérőrnagy, akadémiai tanár) 1884-1956.

1-158: Szabady Veronika (szobrászművész) 1933-2000 [saját műve].

601-es jelű fülkék ("N")

11: Csernó Geyza (főmeteorológus) 1863-1946.

91: Kissolymosi Kereső József (vezérőrnagy) 1883-1945.

97: Ghiczi, assa- és ablanczkürthi Ghyczy Miklós (helyettes államtitkár, a Mértékügyi Intézet igazgatója) 1869-1930.

101: Rákosy Zoltán (festőművész, főiskolai tanár) 1910-1971.

336: Loczka Alajos (kémikus, tudománytörténész, egyetemi magántanár, oktatáspolitikus, pedagógus; oktatási reformer, az Országos Közoktatási Tanács ügyvezető igazgatója, a Fizikai és Kémiai Didaktikai Lapok szerkesztője; Loczka József mineralógus fia) 1892-1972.

378: Darázs Endre (költő, író; Borsi Darázs József költő fia) 1926-1971.

397: Ember Kálmán (bányamérnök, jogász, a pécsi bányakapitányság vezetője, az Országos Bányaműszaki Felügyelőség elnökhelyettese) 1894-1979.

479: Beron Gyula (grafikus, festőművész, a párizsi Atelier tervezőiskola tanára) 1885-1971.

554: Dutka Ákos (költő, író, a nagyváradi Holnap-kör tagja; miniszteri tanácsos, publicista, a Friss Újság főszerkesztője; Dutka Mária művészettörténész apja, Mihalik Sándor művészettörténész apósa) 1881-1972.

615: Ort János (jogász, levéltáros) 1914-1993.

751: Szotyori Nagy Gyula (altábornagy) 1887-1945.

790: Lénárt Edit /Lőwinger/ (pszichológus, pedagógus, az MTA Pszichológiai Intézetének osztályvezetője; Lénárt György gyermekgyógyász nővére) 1890-1971.

813: Hollán Henrik (belgyógyász, tisztiorvos, orvostörténész; a Pest Megyei Tanács Kórházának igazgatóhelyettese, a fővárosi kórházak egységes irányításának megszervezője) 1882-1971.

1026: Macskássy Gyula (rajzfilmrendező, grafikusművész, forgatókönyvíró, a magyar rajzfilmgyártás egyik megalapítója; Macskássy János grafikus öccse) 1912-1971.

1104: Baranyi János (zongoraművész, karmester, főiskolai tanár, zeneiskola-alapító; a szegedi Városi Színház igazgatója) 1891-1971.

1153: Juhász Árpád (ötvösművész) 1936-1971.

1182: Dersi Tamás (irodalom- és sajtótörténész, műkritikus, publicista) 1929-1975.

1335: Tasnády Ilona /tasnádi Nagy/ (színművésznő; Nagy Gyula történész lánya, Tasnádi Nagy András miniszter húga, Náday Béla színész felesége) 1890-1971.

1377: Halasy Gyula /Halassy/ (agyaggalamblövő, olimpiai bajnok, kétszeres világbajnok, világbajnoki ezüst- és bronzérmes, kétszeres Európa-bajnok) 1891-1970.

1443: Nyerges Ágnes /Fülöp; Nyerges Andorné/ (publicista, író, a Magyar Konyha főszerkesztője; Fülöp Zsigmond műfordító lánya) 1920-1988.

1469: Miklós Róbert (irodalomtörténész, muzeológus, pedagógus; több irodalmi emlékhely létesítésének vezetője) 1917-1980 [Vigh Tamás].

1495: Kimmerling József (gyorskorcsolyázó, magyar bajnok; orvos) 1910-1995.

1516: Reök Iván (sebész, főorvos; kisgazdapárti politikus, országgyűlési képviselő, szakszervezeti vezető; az Országos Luther Szövetség elnöke, az evangélikus egyház egyetemes felügyelője) 1894-1967.

1594: Klár János (közgazdász, tudományfilozófus, egyetemi magántanár, intézetigazgató; a Periodica Polytechnica szerkesztője) 1906-1972.

1616: Simán Miklós (közgazdász, a Szolgáltatási Kutatóintézet igazgatója) 1922-1994.

1759: Vincze Dénes (grafikusművész) 1924-1972.

1854: Kiss László (pedagógus, iskolaszervező) 1890-1972.

1861: Wessel Flóra /Weisz Rezsőné/ (kémikus, farmakológus; a hazai gyógyszerészeti minőségellenőrzés egyik megszervezője) 1886-1976.

1885: Majerszky Béla (bányamérnök, a dunántúli olajkutatás és olajbányászat egyik irányítója, több mélyfúrási módszer hazai bevezetője) 1910-1972.

1920: Cotel Ernő (kohómérnök, feltaláló, főiskolai és egyetemi tanár, dékán, a soproni Bánya- és Erdőmérnöki Főiskola rektora; a martinkemencék automatikus ellenőrzésének hazai bevezetője, a hengerléselmélet nemzetközi szaktekintélye; gyárigazgató, az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület alelnöke, a Felsőház és az MTA tagja) 1879-1954.

2126: Lutowiskai Cech József (altábornagy) 1854-1938.

2140: Posch Gyula /Pósch/ (közgazdász, ügyvéd, jogi író; a Pesti Hazai Első Takarékpénztár ügyvezető igazgatója, a Pénzintézeti Központ vezérigazgatója, a Magyar Nemzeti Bank elnöke) 1878-1946.

2380: Balásházi Balásházy Iván (Bihar vármegye főispánja) 1870-1946.

2520: Nagy Adorján (színművész, színházi rendező, akadémiai és főiskolai tanár, beszédtechnikai író; a Nemzeti Színház játékmestere, majd főrendezője; publicista, műfordító) 1888-1956.

2543: Kemény György (dramaturg, műkritikus, publicista; öngyilkos lett) 1928-1972.

2673: Vértes Bódog (bőrgyógyász, főorvos) 1916-1972.

2720: Radó István (filmkritikus, dramaturg, publicista, szakszervezeti vezető; a Mozgófénykép Híradó, a Mozi és Film, a Mozi Élet és a Pesti Mozi szerkesztője, Lenkei Zsigmonddal a Mozivilág megindítója; a Magyar Filmklub egyik megalapítója és főtitkára) 1891-1972.

2816: Havas Antal Zsigmond (író, publicista, a Tolnai Világlapja felelős szerkesztője, a Szivárvány szerkesztője) 1900-1972.

2829: Rády György (vegyészmérnök, egyetemi docens) 1923-1970.

2935: Mandula Ernő (nyomdaigazgató) 1908-1976.

2940: Csohány Gabriella (író, költő, a Pajtás főszerkesztője) 1919-1972.

3059: Bamberger Károly (állatorvos, mikrobiológus, az MTA Állategészségügyi Kutatóintézetének igazgatóhelyettese és Állatorvostudományi Bizottságának titkára) 1915-1972.

3114: Erdődi Elek /Erdődy/ (publicista, író, költő; a német megszállás alatt az ellenállási mozgalom résztvevője; a Pesti Színpad, a Súgólyuk, a Várószoba és a Magyar Úri Asszonyok Lapja szerkesztője; Erdődy János író apja) 1889-1959.

3234: Tihanyi László (közgazdász, főiskolai tanár) 1921-1990.

3235: Mikolás Miklós (matematikus, tudománytörténész, egyetemi tanár; Mikolás Tibor építész bátyja) 1923-2001.

3242: Vozári Dezső (költő, műfordító, publicista; a csehszlovákiai Magyar Demokrata Írókör egyik megalapítója és alelnöke, a Magyar-Szovjet Művelődési Társaság igazgatója) 1904-1972.

3245: Homan Károly (festőművész) 1894-1972.

3344: Tomor János (geológus, hidrogeológus, a dunántúli olajkutatás egyik vezetője) 1910-1979.

3365: Kürthy György (színművész, színházi rendező, díszlettervező, író, műkritikus; akadémiai tanár, az Iparművészeti Iskola tanára, a pécsi, majd a szegedi színház igazgatója; Kürthy Emil író fia, Kürthy Péter színész apja, Vízváry Mariska színész második férje) 1882-1972.

3475: Szécsénykovácsi Krúdy Mária (írónő; Krúdy Gyula lánya) 1907-1973.

3614: Vidovszky Béla (festőművész, a Szinyei Merse Pál Társaság egyik megalapítója) 1883-1973.


Mészáros Mihály Főnix-szobra a közös kegyeleti helyen, 1998, Gerle János felvétele

602-es jelű fülkék ("NVcs")

40: Balassa György (klarinétművész, zenepedagógus, zenei író; a Budapesti Fúvósötös egyik megalapítója) 1913-1983.

80: Szilárd György (a MOKÉP, a Képzőművészeti Alap, majd a Magyar Népköztársaság Művészeti Alapja igazgatója) 1906-1980.

99: Mina János (állatorvos, sebész, egyetemi tanár) 1829-1880.

106: Karczag György (zenei író, az Ifjú Zenebarát főszerkesztője, a Kodály Zoltán Társaság titkára) 1915-1980.

126: Várkonyi Nagy Béla /Ligethy/ (költő, publicista, műkritikus) 1896-1980.

136: Török Gábor (vegyészmérnök, gyárigazgató, az első hazai gyorsfagyasztó üzem létrehozója és igazgatója; az Országos Mezőgazdasági Ipari Kísérleti Intézet, később Központi Élelmiszeripari Kutatóintézet igazgatója, a Felsőfokú Élelmiszeripari Technikum egyik megszervezője; az aceton- és butanolgyártás hazai bevezetője) 1902-1966.

199: Rózsahegyi Gusztáv /Rosenberg/ (atléta, rövidtávfutó, magyar bajnok) 1901-1975.

304: Farczády Gerő (kémikus, fővegyész) 1889-1942.

399: Király Pál (atléta, hosszútáv-, maratoni és mezei futó, kilencszeres magyar bajnok; az első hazai maratoni futóbajnok) 1896-1969.

499: Detre László (publicista) 1898-1981.

517: Manninger Rezső (állatorvos, immunológus, bakteriológus, egyetemi tanár, tanszékvezető, intézetigazgató, dékán, az Agrártudományi Egyetem rektora; az Országos Állategészségügyi Intézet megszervezője és vezetője, a Magyar Mikrobiológiai Társaság, a Magyar Állatorvosok Társasága és az Országos Állategészségügyi Tanács elnöke; nyolc külföldi tudományos akadémia tagja, az MTA tagja, osztályelnöke, illetve alelnöke; Manninger Olga könyvtáros apja) 1890-1970.

518: Vadász M. Elemér (geológus, egyetemi tanár, a Pázmány Péter Tudományegyetem rektora, a Természettudományi Kar első dékánja; a hazai bauxitkutatás egyik megalapítója, a Magyarhoni Földtani Társulat elnöke, majd örökös díszelnöke, az MTA Földtani Bizottsága, a Természetvédelmi Tanács és a Magyar-Szovjet Baráti Társaság elnöke, az MTA tagja) 1885-1970.

519: Rozsnyai Zoltán (grafikus, festőművész, illusztrátor, egyetemi docens) 1919-1972.

525: Csinády István (díszlettervező) 1927-1981.

526: Bán Endre (szülész-nőgyógyász, onkológus, a fővárosi onkológiai hálózat megszervezője) 1915-1972.

533: Tangl Harald (állatorvos, fiziológus, egyetemi tanár; az Állatélettani és Takarmányozási Állomás igazgatója, majd főigazgatója, az Állattenyésztési Kutatóintézet igazgatója; a Búvár szerkesztőbizottságának elnöke; Tangl Ferenc fiziológus fia, Tangl Károly fizikus unokaöccse) 1900-1971.

548: Pálos György (színművész, zeneszerző) 1920-1970.

Vele: Márkusfalvi és baróthi Olty Magda (felesége; színművésznő, színházi rendező, a Színház- és Filmművészeti Főiskola tanára és főigazgatója, az Ódry Színpad egyik megalapítója; a német megszállás alatt az ellenállási mozgalom résztvevője) 1912-1983.

555: Medveczky Jenő (festőművész, grafikus, illusztrátor) 1902-1969.

Vele: Fehér Rózsa (felesége; publicista) 1904-1993.

 

603-as jelű fülkék ("NV", "NVh")

2: Szabó Kálmán (pedagógus, oktatásszervező, a Tankönyvkiadó Vállalat igazgatóhelyettese) 1915-1980.

27: Szabó Ernő (színművész, színházi rendező; a marosvásárhelyi Szentgyörgyi István Színművészeti Intézet tanára) 1900-1966.

39: Ákom Lajos (orgonaművész, zeneszerző; a Nemzeti Zenede tanára, a Kálvin téri templom főorgonistája) 1895-1967.

49: Dénes Magda /Nagy István Györgyné/ (pedagógus, gyermekpszichológus, neveléstörténész; kiadói szerkesztő) 1908-1981.

132: Basch Loránd (ügyvéd, író, irodalomtörténész; a Baumgarten Alapítvány jogi kurátora) 1885-1966.

177: Kapus Gyula /Kőnig/ (gyermekgyógyász, neurológus, egyetemi magántanár; a Madarász utcai Gyermekkórház igazgató főorvosa, a Heim Pál Kórház igazgatóhelyettese; a poliklinikai-kórházi egység hazai úttörője) 1897-1989.

232: Gortvai Gortvay György (higienista, orvostörténész, címzetes egyetemi tanár, népjóléti államtitkár; a Népegészségügyi Múzeum igazgatója, az Országos Társadalombiztosító Intézet aligazgatója, az Állami Munkaközvetítő Hivatal veze- tője, az Országos Közegészségügyi Intézet főigazgatója, az Orvostudományi Egyetem könyvtára, valamint az Orvostudományi Dokumentációs Központ megbízott igazgatója; a Horus megalapítója, a Szociális Orvostudomány, a Szociálpolitikai Szemle és a Népegészségügy szerkesztője) 1892-1966.

235: Gergely Róbert (a Diafilm Vállalat igazgatója) 1926-1980.

236: Medvey Lajos (helytörténész) 1885-1966.

328: Fazekas Károly (vízépítő mérnök, műszertervező, a Vízrajzi Szolgálat vezetője) 1897-1966.

372: László Anna /Lóránd Lajosné/ (írónő, dramaturg, színháztörténész, publicista, műkritikus) 1922-1981.

379: Kemény G. Gábor /Krausz Gusztáv/ (történész, irodalomtörténész, könyvtáros, bibliográfus, publicista; az Országos Széchényi Könyvtár hírlaptárának helyettes vezetője, az MTA Nemzetiségi Bibliográfiai Kutatócsoportjának vezetője) 1915-1981.

397: Harczos Irén (színművésznő; Fodor Oszkár színigazgató felesége) 1907-1978.

402: Gelenczei Emil (sakkíró, sakktörténész; jogász, miniszteri tanácsos) 1895-1980.

410: Király Dezső /Rex/ (író, publicista, sportíró, humorista; a Szabad Száj szerkesztője) 1896-1966.

449: Koncsek László (publicista, a makói Csanádmegye felelős szerkesztője, rádiós szerkesztő) 1905-1981.

457: Sényi Imre (publicista, az Új Pannónia szerkesztője) 1911-1981.

485: Kőmíves Sándor (színművész; Kőmíves Erzsi színésznő öccse, ifj. Kőmíves Sándor színész apja) 1897-1980.

616: Pálffy Endre (irodalomtörténész, főiskolai és címzetes egyetemi tanár; a Foaia Noastră főszerkesztője) 1908-1975.

712: Vécsey Jenő (zeneszerző, zenetudós; az Országos Széchényi Könyvtár zeneműtárának vezetője) 1909-1966.

730: Justus Pál (szociáldemokrata politikus, országgyűlési képviselő, a Magyar Rádió és a Magyar Távirati Iroda alelnöke, koncepciós per elítéltje; költő, műfordító, szociológus, közgazdász; publicista, a Szocializmus szerkesztője, kiadói szerkesztő) 1905-1965.

731: Muskát László (atléta, gátfutó, magyar bajnok; vendéglős) 1903-1966.

732: Pataky Dénes (művészettörténész, muzeológus, a Szépművészeti Múzeum modern gyűjteményének vezetője) 1921-1975.

743: Rácz Lili (zongoraművész, zenepedagógus) 1900-1966.

748: Bérces György (publicista) 1922-1981.

762: Nagyborosnyói Bartha Albert (vezérezredes; a bécsi hadiiskola tanára, 1918-ban kormánybiztos, hadügyminiszter; a Független Magyar Polgári Párt egyik megalapítója, majd 1945-től kisgazdapárti politikus, nemzetgyűlési képviselő, honvédelmi miniszter) 1877-1960.

774: Gál Sándor (színművész, szakszervezeti vezető) 1901-1966.

814: Schmerl Ervin (publicista) 1883-1941.

823: Smolik Raymund (a Magyarországi Ford Művek igazgató főmérnöke) 1909-1977.

604-es jelű fülkék ("templomi fülkék" - belső alagsor)

227: Prihoda István /Azary/ (festőművész, grafikus) 1891-1965.

228: Szendrey Ákos (etnográfus, folklorista, egyetemi magántanár, a Néprajzi Múzeum főigazgató-helyettese; Szendrey Zsigmond etnográfus fia) 1902-1965.

286: Kocsis Ferenc (orvos, természettudományi író, a Természet és Technika, majd az Élet és Tudomány felelős szerkesztője) 1914-1965.

339: Geleji Sándor (kohómérnök, egyetemi tanár, tanszékvezető, a méretezés elméletének egyik első kutatója; a Csepel Művek műszaki igazgatója, az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület alelnöke, az MTA Műszaki Tudományok Osztálya Közleményei és az Acta Technica főszerkesztője; a Lengyel Tudományos Akadémia tagja, az MTA tagja és osztálytitkára; Geleji Frigyes publicista fia, Geleji Dezső publicista öccse) 1898-1967.

367: Sztrókay István (közlekedésmérnök, a millenniumi földalatti vasút egyik tervezője, a fővárosi lóvasutak villamosításának irányítója; a Budapesti Egyesített Városi Vasutak, majd a Budapest Székesfővárosi Közlekedési Rt. vezérigazgató-helyettese) 1869-1938.

605-ös jelű fülkék ("templomi fülkék" - utcai alagsor)

66: Szabó Márta /Kadosa Pálné/ (zenepedagógus) 1917-1963.

606-os jelű fülkék ("templomi fülkék" - csarnokfolyosó)

13: Seidner Zoltán (fotóművész, fotóriporter) 1896-1960.

28: Rakovszky Menyhért (jogász, kúriai bíró; költő) 1894-1959.

85: Antal István (hegedű- és brácsaművész, zenepedagógus) 1937-1985.

89: Müller Félix /Mueller/ (építész) 1886-1961.

130: Szalkay Jenő (építész) 1890-1961.

219: Sólyom Barna Zoltán (vegyészmérnök, feltaláló, műszertervező, egyetemi magántanár, gyárigazgató) 1888-1960.

607-es jelű fülkék ("templomi fülkék" - jobb oldali átjáró)

2: Palotai Boris (író, költő, az Asszonyok szerkesztője; Palotai Erzsi szavalóművész nővére, Bacsó Péter filmrendező édesanyja) 1904-1983.

9: Bach Imre (belgyógyász, endokrinológus, címzetes egyetemi tanár, főorvos; az Endokrinológiai Társaság egyik megalapítója) 1895-1966.

16: Gábriel Ferenc (hegedűművész, főiskolai tanár, tanszakvezető) 1889-1968.

17: Füst Milán /Fürst Milán Konstantin/ (költő, író, műfordító, esztéta, egyetemi magántanár; jogász, az őszirózsás forradalom idején az Alkotó Művészek és Tudományos Kutatók Szövetségének megszervezője) 1888-1967.

22: Krenner Miklós /Spectator/ (publicista, író, műkritikus, az aradi Hunyadvármegye szerkesztője; tankerületi főigazgató; a Magyar Történelmi Emlékbizottság egyik megalapítója) 1875-1968.

25: Hernádszurdoki Mihalik Sándor (művészettörténész, muzeológus, egyetemi magántanár, a kassai Felsőmagyarországi Múzeum, majd a budapesti Iparművészeti Múzeum igazgatója, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgató-helyettese; Mihalik József művészettörténész fia) 1900-1969.

Vele: Dutka Mária /M. Dutka/ (felesége; művészettörténész, műkritikus; Dutka Ákos költő lánya; öngyilkos lett) 1906-1973.

38: Gró Lajos (filmkritikus, esztéta, teoretikus; a filmesztétika egyik hazai úttörője) 1901-1943.

42: Benjamin Károly (építész, a Fővárosi Tervező Intézet, majd a Budapesti Városépítési Tervező Intézet igazgatója; egészségügyi építészeti szakember) 1897-1968.

47: Komlós Aladár /Kredens/ (irodalomtörténész, műkritikus, író, költő, publicista, esszéíró; egyetemi magántanár, az MTA Irodalomtörténeti Intézetének osztályvezetője, a Magyar Irodalomtörténeti Társaság elnöke) 1892-1980.

Vele: Palotai Erzsi (felesége; szavalóművész, író, műfordító, énekesnő; Palotai Boris írónő húga) 1907-1988.

51: Kövendi Dénes (klasszika-filológus, műfordító, könyvtáros, egyetemi magántanár) 1894-1965. Sírfelirata: "És magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek." (Ján 14,3)

Vele: Kövendi Judit (lánya; publicista, folklorisztikai író) 1928-1987.

52: Szold Endre (urológus, egyetemi magántanár, az Urológiai Társaság főtitkára, az Acta Urologica egyik megalapítója és szerkesztője) 1897-1968.

57: Janza Károly (kommunista politikus, országgyűlési képviselő, altábornagy, honvédelmi miniszter; a Ganz Hajógyár vezérigazgatója) 1914-2001. Sírfelirata: "Nagyon szeressétek egymást."

608-as jelű fülkék ("templomi fülkék" - udvar jobb oldala)

28: Toronyi Imre /Laky/ (színművész) 1888-1952.

61: Kőrös Béla (kohómérnök, jogász, feltaláló; a Salgótarjáni Acélgyár, majd a Csepel Művek öntödéinek vezetője) 1901-1963.

93: Zádor István (festőművész, grafikus, első világháborús hadifestő; író, a Szinyei Merse Pál Társaság egyik megalapítója, a Rézkarcoló Művészek Egyesületének elnöke) 1882-1963.

96: Faber Viktor /Fáber/ (patológus, igazságügyi orvosszakértő, egyetemi magántanár, ezredes, a szatmárnémeti kórház, majd a László Kórház igazgató főorvosa; a német megszállás alatt az ellenállási mozgalom résztvevője; a Magyar-Román Társaság egyik megalapítója) 1904-1969.

Vele: Kálmán Erzsébet (felesége; radiológus, immunológus; a Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutatóintézet igazgatóhelyettese) 1916-1965.

98: Funk József (gyógyszerész, enzimológus, műfordító, könyvtáros; atléta, úszó, vívó, Hajós Alfréd edzője) 1871-1964.

138: Istvánffy Gabriella /Rainer Ödönné/ (festőművész) 1875-1964.

144: Szalay Kálmán (jogász, az Országos Társadalombiztosító Intézet vezérigazgatója) 1887-1965.

159: Onczay László (erdőmérnök, gyáralapító; a füzérradványi uradalom igazgatója) 1886-1964.

193: Felvinczi Takáts Zoltán /Felvinczi Takáts/ (művészettörténész, muzeológus, egyetemi tanár, intézetigazgató, műkritikus, festőművész; Hopp Ferenc hagyatékából a Kelet-ázsiai Művészeti Múzeum megszervezője, első igazgatója és egyik fő gyarapítója; a Magyar Keleti Társaság ügyvezető alelnöke, a Magyar Nippon Társaság egyik megalapítója és alelnöke, a Kőrösi Csoma Sándor Társaság egyik megalapítója; a Távolkelet társszerkesztője) 1880-1964.

195: Erdőbaktai Baktay Ervin /Gottesmann/ (orientalista, indológus, művészettörténész, festőművész, író, műfordító; a Hopp Ferenc Kelet-ázsiai Művészeti Múzeum igazgatóhelyettese, az indiai gyűjtemény újjárendezője, a Földgömb szerkesztője; a tizenhét nem buddhista személy egyike, akit 1956-ban meghívtak Delhibe, Buddha születésének 2500. évfordulójára) 1890-1963.

213: Gál György (publicista, a német megszállás alatt az ellenállási mozgalom résztvevője; a Világosság, a Magyar Nap, az Esti Budapest, illetve a Béke és Szabadság szerkesztője) 1912-1963.

215: Schmitterer Jenő (építész, kormányfőtanácsos) 1885-1965.

238: Felhő Rózsi /Vidos Dánielné/ (énekesnő, színművésznő) 1879-1963.

Vele: Koltai Vidos Zoltán (fia; építész, művészeti író; Radnai Panni festő férje) 1900-1975.

259: Sándor Kálmán (író, publicista) 1903-1962.

Vele: Thury Zsuzsa (felesége; írónő, publicista; Thury Zoltán író lánya, Thury Lajos író húga) 1901-1989.

266: Komor Vilmos (karmester, hegedűművész; az Operaház, majd az OMIKE művészakció művészeti vezetője, az Operaház karnagya, a lipcsei Gewandhausor- chester főigazgatója; zenekarszervező, a Budapesti Filharmóniai Társaság főtitkára, az állatkerti koncertek egyik megszervezője) 1895-1971.

274: Dörflinger István (mérnök, pilóta, a repülés egyik hazai úttörője; az első világháború után a titkos pilótaképzés egyik vezetője) 1895-1979.

283: Siménfalvy Tihamér (tábornok) 1878-1929.

285: Csiha Győző (gépészmérnök, mezőgazdász, malomtulajdonos) 1887-1962.

297: Kuhnenfeldi báró Kuhn Béla (folyamőr törzskapitány; báró Kuhn Ferenc közös hadügyminiszter unokája, báró Kuhn Ottó diplomata fia) 1892-1933.

298: Kovács Norbert (statisztikus, miniszteri tanácsos, a Magyar Statisztikai Társaság alelnöke; költő) 1874-1946.

305: Bárczi Gusztáv /Kratina/ (gyógypedagógus, fül-orr-gégész, főiskolai tanár, tanszékvezető, a Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola igazgatója, országgyűlési képviselő, oktatási reformer; a hallásnevelés nemzetközi rangú úttörője, több rehabilitációs eljárás kidolgozója, a fővárosi iskolaorvosi hálózat és a nagyothallók iskolája egyik megszervezője, az első magyar egészségügyi film alkotója; a Magyar Fül-Orr-Gégészek Egyesületének elnöke, az Iskolaorvos Egyesület örökös tiszteletbeli elnöke, a Siketnéma-oktatás szerkesztője) 1890-1964.

334: Kéri Gyula (építész) 1912-1979.

338: Varga Lajos (orvos, orvostörténész; az Országos Közegészségügyi Intézet és az Orvostörténeti Ház igazgatója) 1904-1963.

360: Beke Ödön /Berger/ (nyelvész, egyetemi tanár, tanszékvezető; szótárszerkesztő, a Magyar Nyelvőr szerkesztője, az Észt Tudós Társaság és az MTA tagja; Beke Dénes kémikus apja) 1883-1964.

389: Faragó Sándor (építész, iparművész) 1891-1959.

395: László Imre (irodalomtörténész, műkritikus) 1930-1954.

402: Páris László (jogász, bíró, közgazdász, diplomata, egészségügyi szervező; a Központi Döntőbizottság elnöke) 1898-1964.

464: Enyedi Emil (építész, matematikus) 1896-1964 [fotográfiával].

473: Csehély Aladár (gyorsíró, pedagógus; a Gyorsírástudomány szerkesztője, Radnai Bélával a Nagy rövidítésgyűjtemény összeállítója, a Magyar Gyorsírók Országos Szövetségének egyik megalapítója; az Irodai Gyorsírókat és Gépírókat Vizsgáló Országos Bizottság elnöke) 1895-1964.

609-es jelű fülkék ("templomi fülkék" - udvar bal oldala)

15: Táray Ferenc /Bundialek/ (színművész, a kolozsvári színház igazgatója, a Nemzeti Színház játékmestere) 1884-1961.

52: Máriássy Judit /Hoffmann/ (forgatókönyvíró, publicista, műkritikus; Hoffmann Árpád politikus lánya, Máriássy Félix filmrendező felesége, Máriássy Ferenc operatőr édesanyja) 1924-1986.

90: Ditróy János /Dieter/ (vízépítő mérnök, a Vízrajzi Intézet igazgatója) 1879-1961.

101: Wald Béla (radiológus, az Országos Onkológiai Intézet megalapítója és igazgatója, az onkológiai gondozó hálózat megszervezője) 1904-1960.

115: Kocsis Mihály (publicista) 1896-1959.

153: Molnár Albert (lexikográfus, a modern lexikonszerkesztés egyik hazai megalapozója; esztétikatörténész) 1901-1961.

168: Herczegh Kálmán (publicista) 1896-1963.

183: Meller Rózsi /Balassa Lászlóné/ (írónő, mezőgazdász) 1902-1960.

202: Szokoly Endre (publicista, író, műfordító, a Regényújság felelős szerkesztője) 1902-1978.

209: Várkonyi András (publicista, forgatókönyvíró, műkritikus; a Magyar Hírlap szerkesztője, televíziós szerkesztő) 1926-1977.

220: Vigh Jenő (zenekritikus, író, publicista, operaénekes) 1894-1960.

233: Harasztosi Ertsey-Leitschaft Károly (vezérőrnagy) 1888-1960.

270: Glaser Vilmos Géza (közgazdász, gyáralapító, a Magyar Földbérlők Országos Szövetségének ügyvezető igazgatója, az Országos Mezőgazdasági Közlöny felelős szerkesztője) 1877-1961.

286: Oravecz Pál (fogorvos, egyetemi tanár, tanszékvezető, klinikaigazgató, főorvos; a Magyar Fogorvosok Országos Egyesületének főtitkára) 1895-1962.

287: Kauser Lipót (jogtudós, ügyvéd, egyetemi tanár, tanszékvezető, dékán) 1882-1962.

610-es jelű fülkék ("templomi fülkék" - előtér)

7: Geréb László /Gerő/ (irodalomtörténész, író, műfordító, bibliográfus) 1905-1962.

16: Oroszlány István (agrármérnök, hidrológus, egyetemi tanár, tanszékvezető; a Növénytermesztési és Növénynemesítési Kutatóintézet, valamint a szarvasi Öntözési Kutatóintézet egyik megszervezője, a modern nagyüzemi öntözés hazai úttörőinek egyike) 1914-1984.

26: Reményi Béla (költő, író, műfordító) 1914-1962.

41: Gellért Lajos /Grünfeld/ (színművész, író, karikaturista, filmrendező) 1885-1963.

Vele: Ürmössy Anikó /G. Ürmössy/ (felesége; színművésznő) 1897-1968.

45: Moravcsik Gyula (bizantinológus, klasszika-filológus, egyetemi tanár, tanszékvezető, műfordító; az Ókortudományi Társaság elnöke, a Nemzetközi Bizantino- lógiai Társaság alelnöke, az Acta Archaeologica főszerkesztője; a hazai bizantino- lógiai kutatások megalapítója, hat külföldi tudományos akadémia és az MTA tagja; Béri Gyula költő fia) 1892-1972.

65: Csordás György (úszó; háromszoros Európa-bajnok, nyolcszoros főiskolai világbajnok, tizenötszörös magyar bajnok; többszörös csúcstartó) 1928-2000.

84: Szenczi Miklós /Schmidt/ (filológus, irodalomtörténész, esztéta, egyetemi tanár, tanszékvezető; a londoni magyar tanszék megszervezője és első állandó oktatója) 1904-1977.

103: Moskovits Miklós (vegyészmérnök, szeszgyáros, feltaláló; több élesztőgyártási eljárás kidolgozója, az első hazai oldószergyár megalapítója) 1875-1963.

111: Zilahi Sebess Dénes (jogász, bíró, függetlenségi párti politikus, országgyűlési képviselő, igazságügyi államtitkár, a Felsőház tagja) 1869-1963.

118: Buday Károly (a Magyar Államvasutak igazgatója) 1891-1948.

134: Pap Géza (jogász, bíró, jogi író, szociálpolitikus; államtitkár, az Országos Társadalombiztosító Intézet igazgatója) 1868-1960 [Ohmann Béla].

153: Majtényi László /Majthényi/ (színművész, rendező) 1883-1960.

Vele: Bányai Irén (felesége; színművésznő) -1960.

161: Remenyik Zsigmond (író, a Szép Szó szerkesztője) 1900-1962.

162: Hatvani báró Hatvany Lajos /hatvani Deutsch, hatvani Hatvany-Deutsch, majd hatvani báró Hatvany-Deutsch/ (író, műkritikus, irodalomtörténész, irodalomszervező, publicista; mecénás, a Nyugat egyik megalapítója, szerkesztője és fő támogatója, a Pesti Napló főszerkesztője, az Esztendő, illetve a berlini Jung-Ungarn és a bécsi Jövő szerkesztője, a Vörösmarty Akadémia egyik megalapítója; 1910-től báró; az MTA tagja; báró Hatvany-Deutsch Sándor cukorgyáros fia, báró Hatvany Ferenc festő bátyja; első felesége Winsloe Christa szobrász) 1880-1961.

Vele: Somogyi Jolán (harmadik felesége; Somogyi Béla szerkesztő lánya) 1903-1991.

193: Zsák Zoltán (botanikus, mezőgazdász, több növényfaj felfedezője; a kassai Vetőmagvizsgáló Intézet igazgatója) 1880-1966.

202: Muraközy Gyula (református lelkész, egyházkerületi főjegyző, író, költő, műfordító; a Református Figyelő, a Református Élet, az Élet és Jövő, valamint a kecskeméti Reformátusok Lapja egyik szerkesztője, a Hungarian Church Press főszerkesztője; a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának főtitkára) 1892-1961.

208: Baternay Béla /Baternai/ (író, publicista, műfordító; a lengyel ellenállási mozgalom résztvevője) 1917-1963.

227: Haiman György (grafikus, tipográfus, könyvművész, főiskolai és egyetemi tanár, tanszékvezető; irodalom- és művelődéstörténész, esztéta; a Nyomdaipari Tröszt vezérigazgatója, a Papír- és Nyomdatechnika, illetve a Magyar Grafika alapító szerkesztője, a Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület egyik megalapítója és társelnöke; Kner Izidor könyvművész unokája, Haiman Hugó műfordító fia) 1914-1996.

234: Arató Pál (zongoraművész, főiskolai tanár) 1914-1987.

240: Radnai Panni (festőművész, grafikus, iparművész, illusztrátor; Vidos Zoltán építész felesége) 1904-1978.

247: Thoma Frigyes (gépészmérnök, hídtervező; a Magyar Mérnök és Építész Egylet főtitkára, a budapesti Mérnöki Kamara egyik megalapítója és titkára, a Technika és Közgazdaság megalapítója) 1883-1962.

259: Szentkatolnai Elekes Dezső (statisztikus, demográfus, címzetes egyetemi tanár, a Központi Statisztikai Hivatal alelnöke, majd elnöke; a sajtóstatisztika és a statisztikai hírszolgálat hazai úttörője; miniszteri tanácsos, a Magyar Statisztikai Társaság főtitkára, majd alelnöke, a Journal de la Société Hongroise de Statistique, a Magyar Statisztikai Szemle és a Kisebbségvédelem szerkesztője; költő, sakkozó, levelezési sakkvilágbajnok; Elekes György költő bátyja) 1889-1965.

273: Somogyi Nusi (színművésznő) 1884-1963.

278: Szántó György (író, festőművész, díszlet- és jelmeztervező) 1893-1961.

284: Marosi Máday István (ideg- és elmegyógyász, egyetemi magántanár; a bécsi Indi- viduálpszichológiai Egyesület egyik megalapítója, a Magyar Individuálpszicho- lógiai Egyesület elnöke, a Gyermekvédelem szerkesztője; Máday Izidor közgazdász fia, Máday Andor szociológus öccse) 1879-1959.

302: Lánghy Emil (altábornagy) 1889-1977.

317: Manninger Vilmos József (sebész, onkológus, címzetes egyetemi tanár, főorvos; a rák elleni küzdelem és a rákstatisztika hazai úttörője, a Magyar Sebésztársaság titkára; id. Manninger Gusztáv Adolf mezőgazdász bátyja) 1876-1945.

611-es jelű fülkék ("templomi fülkék" - belső tér)

12: Weiss Antal (grafikusművész) 1886-1963.

26: Bóka László (író, költő, esszéíró, irodalomtörténész, egyetemi tanár, tanszékvezető, dékán, vallás- és közoktatásügyi államtitkár; a német megszállás alatt az ellenállási mozgalom résztvevője; az Irodalomtörténet és az Acta Litteraria szerkesztője, a Magyar Irodalomtörténeti Társaság elnöke, az MTA tagja és osztálytitkára) 1910-1964.

Vele: Zambra Siena (felesége; művészettörténész) 1912-1970.

44: Bálint Antal (pszichológus, gyorsíró, a pszichotechnikai képességvizsgálatok hazai úttörője, az Országos Társadalombiztosító Intézet Képességvizsgáló Állomásának vezetője; a Gyorsírástudományi Társaság egyik megalapítója és elnöke, a Magyar Gyorsírók Országos Szövetségének egyik megalapítója és alelnöke, az Irodai Gyorsírókat és Gépírókat Vizsgáló Országos Bizottság elnöke; a Gyorsírási Szemle és a Magyar Gyorsírási Újság szerkesztője, a Gyorsírástudomány alapító szerkesztője) 1883-1964.

52: Dollai Antal Károly /Dobler/ (atléta, a Testnevelési Főiskola igazgatója) 1906-1994.

55: Papp Imre (építész, restaurátor, építészettörténész; az Országos Műemléki Felügyelőség főmérnöke, Székesfehérvár főépítésze) 1907-1965.

94: Johan Béla (patológus, mikrobiológus, farmakológus, higienista, címzetes egyetemi tanár, főorvos; szociálpolitikus, belügyi államtitkár, titkos tanácsos; az Országos Közegészségügyi Intézet egyik megszervezője és első igazgatója, a falvak egészségügyi ellátása és a humán oltóanyag-termelés hazai megalapozója, az első magyar penicillinkészítmény előállítója, az Országos Közegészségügyi Tanács újjászervezője; az első magyar Rockefeller-ösztöndíjas, az MTA tagja) 1889-1983.

101: Zorkóczy Samu (kohómérnök, gyárigazgató, a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű műszaki vezérigazgatója; az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület, valamint a Magyar Anyagvizsgálók Egyesülete elnöke, a Budapesti Mérnöki Kamara alelnöke) 1869-1934.

106: Ladányi Ferenc (színművész, a Magyar Néphadsereg Színháza, majd a Madách Színház igazgatója, országgyűlési képviselő) 1909-1965.

158: Margitta Gábor (színházi rendező, a Cirkusz és Varieté Vállalat igazgatója) 1929-1976.

174: Kisbaczoni Benedek Marcell (író, műfordító, irodalomtörténész, esztéta, műkritikus, egyetemi tanár; dramaturg, színházi rendező, a Thália Társaság egyik megalapítója; lexikon- és szótárszerkesztő, könyvkiadó, az Új Idők Irodalmi Intézet igazgatója, az Új Idők egyik szerkesztője; az Országos Tanáregyesület, a Nevelőmunkások Országos Szövetsége, valamint a Magyar Könyvkiadók Országos Egyesülete főtitkára; a szabadkőműves páholyok betiltása előtti utolsó hazai nagymester; Benedek Elek író fia, Benedek Flóra pedagógus bátyja, Benedek András dramaturg és Benedek István elmegyógyász apja) 1885-1969.

219: Pataki József /Pataky/ (színművész, színháztörténész, a Nemzeti Színház Múzeumának megalapítója) 1875-1957.

222: Dénes György (színművész, író, konferanszié) 1898-1962.

Vele: Lengyel Gizi /D. Lengyel/ (felesége; színművésznő) 1903-1984.

237: Hlatky István (hadbiztos vezérőrnagy) 1886-1962.

244: Csuka János /Aranyműves János/ (író, költő, szociográfus, műfordító, publicista; a szabadkai Délvidéki Magyarság szerkesztője) 1902-1962.

260: Gárday Lajos (színművész; baleset áldozata) 1884-1962.

289: Weygand Tibor (zeneszerző) 1905-1965.

326: Vándory Gusztáv (színművész) 1882-1964.

340: Liebner Ernő (bőrgyógyász, címzetes egyetemi tanár, főorvos, az Országos Bőrgyógyászati és Nemibeteggondozó Intézet igazgatóhelyettese; a német megszállás alatt az ellenállási mozgalom résztvevője) 1895-1974.

343: Gergely Pál (könyvtáros, irodalom- és művelődéstörténész; gyorsíró, publicista, a Híd szerkesztője) 1902-1982.

379: Megay László, ifj. (író, költő, publicista, televíziós szerkesztő) 1941-1998.

388: Megay László, id. (radiológus, egyetemi magántanár, főorvos) 1907-1964.

389: Tokody László (mineralógus, krisztallográfus, egyetemi magántanár; a Magyar Nemzeti Múzeum ásvány- és kőzettárának igazgatója, az első hazai meteorit-katalógus egyik összeállítója, az MTA tagja) 1898-1964.

410: Bechtler Péter (szociáldemokrata politikus, nemzetgyűlési és országgyűlési képviselő, Budapest alpolgármestere, szakszervezeti vezető; szobrászművész, gyárigazgató; koncepciós per elítéltje, 1956-ban a Fővárosi Nemzeti Bizottság elnöke) 1891-1964.

411: Mányai Lajos (színművész) 1912-1964.

Vele: Simon Zsuzsa (felesége; színművésznő, színházi rendező; a nagyváradi Állami Színház, majd Budapesten a Belvárosi, a Petőfi, illetve a Jókai Színház igazgatója, a Színház- és Filmművészeti Főiskola tanára és főigazgatója) 1910-1996.

Mányai Zsuzsa (lánya; színművésznő) 1949-1999.

612/1-es jelű fülkék ("templomi fülkék" - egykori harangtorony)

17: Bernáth Ilma /Lukács Hugóné/ (festőművész, grafikus, karikaturista, illusztrátor) 1891-1961.

23: Kolonits Ilona (filmrendező) 1922-2002.

31: Aranyossi Pál (publicista, író, műfordító; a párizsi Regards felelős szerkesztője, Bölöni Györggyel a Monde Kiadó magyar részlegének megszervezője; a Jövendő és a prágai Telepress szerkesztője, a Magyar Újságírók Országos Szövetségének főtitkára; Aranyossi Magda író férje) 1887-1962.

38: Kiss Roland (szociáldemokrata politikus, publicista, nemzetgyűlési és országgyűlési képviselő, belügyi, majd honvédelmi államtitkár; 1919-ben Szabolcs vármegye főispán-kormánybiztosa; az Állami Határügyi Bizottság elnöke, a Bethlen Gábor Szövetség társelnöke; az Országos Protestáns Napok megszervezője, a református főgondnok, az egyetemes konvent világi elnöke) 1888-1967.

48: Gyöngyösi Nándor (publicista, író, közgazdász, a német megszállás alatt az ellenállási mozgalom résztvevője; a Magyar Újságírók Országos Szövetségének főtitkára, a Közgazdasági Dokumentációs Központ vezetője) 1891-1967.

59: Becsky Andor (író, költő, publicista) 1898-1978.

71: Abonyi Arany /Marton Sándorné/ (festőművész, művészeti író, publicista) 1899-1967.

88: Gerő Ernő /Singer/ (kommunista politikus, a Magyarországot 1949-től 1953-ig irányító "négyek" egyike; Franciaországban, majd a Szovjetunióban a magyar kommunista emigráció vezetője, rádiós szerkesztő; országgyűlési képviselő, kereskedelem- és közlekedésügyi, közlekedésügyi, pénzügy-, állam-, külkereskedelmi, majd belügyminiszter, a Minisztertanács elnökhelyettese, majd első elnökhelyettese; a Népgazdasági Tanács elnöke, a Magyar Tudományos Tanács első elnöke; a Magyar Dolgozók Pártja főtitkár-helyettese, az MDP KV első titkára; közgazdász, író, műfordító, az MTA tagja) 1898-1980.

Vele: Fazekas Erzsébet (felesége; történész, egyetemi tanár, tanszékvezető, műfordító; a Magyar Tudományos Tanács titkára; Fazekas Anna költő nővére) 1900-1967.

101: Kmotrik Ferenc (gépészmérnök, hídtervező, a német megszállás alatt az ellenállási mozgalom résztvevője) 1901-1968.

131: Barta Lajos (író, publicista, a Fáklya, az Emberiség és a pozsonyi Új Szó szerkesztője) 1878-1964.

Vele: Szucsich Mária (felesége; író, publicista, a Lányok Újsága szerkesztője) 1886-1965.

175: Bán Antal /Rozmayer/ (szociáldemokrata politikus, nemzetgyűlési és országgyűlési képviselő, iparügyi miniszter; a Magyar Szociáldemokrata Párt főtitkár-helyettese, az Országos Gazdasági Tanács alelnöke; publicista, az újvidéki Munkásújság szerkesztője; Zürichben az emigráns Szociáldemokrata Párt egyik meg- szervezője és főtitkára) 1903-1951.

181: Somló István (színművész, színházi és rádiós rendező, író, a Vígszínház igazgatója; az első Magyarországon elhangzott rádiójáték rendezője) 1902-1971.

215: Radó Sándor (geográfus, kartográfus, egyetemi tanár, tanszékvezető, író; 1927-ben Németországban a világ első térképészeti sajtóügynöksége, a Pressegeographie megalapítója és vezetője; a moszkvai Világgazdasági és Világpolitikai Intézet titkára, ezredes, a második világháborúban genfi szovjet hírszerző; a Magyarország Nemzeti Atlasza - a szocialista blokkon belüli első nemzeti atlasz, egyben a világ első recens statisztikai adatfelvételekre támaszkodó regionális atlasza - elkészítésének vezetője, valamint a világon az első méterrendszerű, részletes Föld-térkép létrehozásának kezdeményezője; a Föld és Ég szerkesztőbizottságának elnöke; az MTA Földrajzi Bizottsága, majd az MTA Kartográfiai Bizottsága, valamint a Magyar Földrajzi Társaság elnöke, a Geodéziai és Kartográfiai Egyesület társelnöke) 1899-1981.

221: Gereblyés László (költő, író, publicista, műfordító, a francia ellenállási mozgalom résztvevője; a Forrás alapító szerkesztője, a Magyar Szemle szerkesztője, a Nagyvilág főszerkesztője; a Magyar PEN Klub főtitkára, a párizsi Magyar Intézet igazgatója) 1904-1968.

224: Boros Rezső (kertészmérnök, pomológus, egyetemi tanár, tanszékvezető; a hűtőházi gyümölcsfeldolgozás hazai úttörője, az MTA Kertészeti Bizottságának titkára) 1925-1968.

231: Field, Noël H. (publicista, diplomata, az Unitarian Service Committee igazgatója; a Magyar Szemle felelős szerkesztője, kiadói szerkesztő) 1904-1970.

249: Hébelt Ede (jogtudós, ügyvéd, akadémiai és egyetemi tanár; szociáldemokrata politikus, nemzetgyűlési képviselő) 1879-1961.

266: Halász Pál (jogtudós, egyetemi tanár, tanszékvezető; a Magyar Jogász Szövetség főtitkár-helyettese, a Budapesti Ügyvédi Kamara főtitkára, a pécsi Egyetemi Könyvtár igazgatója; öngyilkos lett) 1914-1963.

284: Roxy József /Ránki/ (grafikusművész, karikaturista, publicista) 1909-1953.

Vele: Farkas Klára (felesége; író) 1911-1989.

293: Pogonyi Antal (író, költő, műfordító; rendőr alezredes; publicista, az Ember és a Vörös Újság szerkesztője) 1894-1967.

313: Sávoly Pál (építészmérnök, statikus, hídtervező; a második világháború után a hidak újjáépítésének egyik vezetője) 1893-1968.

393: Vas Imre (tüdőgyógyász, a Szabadság-hegyi Állami Tbc Gyógyintézet igazgató főorvosa, a tüdőbeteg-rehabilitáció hazai úttörője) 1898-1966.

401: Szimonidesz Lajos (evangélikus lelkész, művelődéstörténész, vallástörténész, író, levéltáros, könyvgyűjtő; vezérőrnagy, protestáns tábori püspök; az Evangélikus Lap, a Theológiai Szaklap és a Megértő Teológia szerkesztője) 1884-1965.

403: Száva István (publicista, író, műfordító, szociáldemokrata politikus; a német megszállás alatt az ellenállási mozgalom résztvevője; a Népszava felelős szerkesztője, a Kossuth Népe főszerkesztője, a Hétfői Hírek felelős szerkesztője; a Magyar Újságírók Országos Szövetségének ügyvezető elnöke) 1907-1970.

446: Fazekas Anna (költő, író, műfordító, pedagógus, miniszteri tanácsos; az Ifjúsági Kiadó, majd az ebből alakult Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó igazgatója; Fazekas Erzsébet történész húga) 1905-1973.

480: Várterész Vilmos (radiológus, a Sugárbiológiai Kutatóintézet, majd az Országos Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutatóintézet igazgatója) 1917-1972.

613-as jelű fülkék ("templomi fülkék" - kis torony)

107: Major Jenő (festőművész, művészpedagógus) 1918-1963.

113: Komjáthy Aladár (költő, író, műfordító, természettudományi író, könyvtáros; a Kisfaludy Társaság tagja) 1894-1963.

140: Balla Ernő (publicista, író, költő) 1891-1963.

Az egykori altemplom (502-es jelű sírboltok)

11: Mezey László (jogász, kúriai bíró) 1870-1922.

29: Egressi Zoltán /Egressy/ (gépészmérnök, az első magyar elektromedikai vállalat megalapítója, a Magyar Siemens Művek igazgatója; röntgengép-tervező, a hazai röntgentechnikai oktatás és a röntgenasszisztens-képzés egyik megszervezője) 1881-1969.

40: Zelkó József (miniszteri tanácsos) 1875-1940.

47: Loewe Károly (gyárigazgató) 1839-1900.

58: Györki József /Gross/ (vegyészmérnök, egyetemi magántanár, az anyagismereti kutatások hazai elindítóinak egyike; a Péti Nitrogénművek vezérigazgatója; Györki Imre politikus öccse) 1891-1957.

65: Nagyiványi Fekete László (tábornok) 1861-1937.

77: Sólyom-Fekete Gellért (tábornok) 1880-1936.

79: Tarnai Béla (a Magyar Általános Hitelbank igazgatója) 1880-1941.

81: Józsa László (mérnök, földművelésügyi helyettes államtitkár) 1854-1940.

89: Trikál József (római katolikus pap, filozófus, teológus, egyetemi tanár, a Pázmány Péter Tudományegyetem rektora; pápai prelátus) 1873-1950.

102: Kapustyák Károly (altábornagy) 1870-1944.

108: Dálnokfalvi Bartha Kálmán (hadbíró vezérőrnagy) 1850-1942.

113: Kmetykó János (tornász, négyszeres magyar bajnok; főiskolai tanár, sportíró, pedagógus, tanügyi főtanácsos) 1880-1945.

115: Orsovai Láner Viktor (altábornagy) 1839-1910.

118: Orsovai Láner Kornél (gépészmérnök, mozdonytervező, vasúti és hajózási főfelügyelő; a Magyar Államvasutak igazgatója, majd elnöke, a Dunántúli Villamos Művek elnöke) 1883-1963.

139: Szentkatolnai Elekes Jenő (gépészmérnök, műszaki főigazgató) 1885-1953. Sírfelirata: "Velünk vagy mindig..."

2. parcella

1-5/6: Hajts Árpád (gyárigazgató) 1869-1933.

1-19/20: Medgyaszay István /Benkó/ (építész, építészeti író, a vasbeton felhasználásának egyik hazai úttörője; népművészeti gyűjtő, a Magyar Képzőművészek Szövetségének elnöke, a Magyar-Indiai Társaság társelnöke; Benkó Károly építész fia, Medgyaszay Gyula építész bátyja) 1877-1959.

1-29/30: Száraz György (író, esszéíró, publicista, dramaturg; a Kortárs főszerkesztője) 1930-1987.

1-81/82: Pesthy Jenő (publicista, író, a Zala Megyei Ujság felelős szerkesztője) 1877-1924.

1-93/94: Létzfalvi Bodor Antal (mezőgazdász, egyetemi magántanár, a falukutatás elindítóinak egyike; az Országos Faluszövetség főtitkára, majd igazgatója, a Falukutató Intézet igazgatója; író, történész, bibliográfus, az Alföldi Gazda, illetve a Magyar Föld alapító szerkesztője, a Falu felelős szerkesztője; a Kisbirtokosok Országos Földhitelintézete vidéki hálózatának megszervezője) 1878-1955.

1-101: Hajdu Elemér (gépészmérnök, címzetes egyetemi tanár, az országos villamosenergia-rendszer kiépítésének egyik vezetője; a Dunántúli Villamossági Rt. ügyvezető igazgatója, az Erőmű Ipari Központ, majd az Erőmű Tröszt igazgatóhelyettese, a Magyar Villamos Művek Tröszt termelési igazgatója) 1902-1988.

1-106: Hartai László (jogász, legfelsőbb bírósági tanácselnök; a Magyar Rádió Hivatal igazgatója) 1925-1987.

1-107: Lohr Ferenc (gépészmérnök, hangmérnök, akusztikai tervező, esztéta, dramaturg, író; az első magyar hangosfilm hangmérnöke, a hangosfilm-gyártás hazai megalapozója, a Hunnia Filmvállalat igazgatója) 1904-1994.

1-118: Szilágyi György 1914-1958 [Győri Dezső, 1935]. Sírfelirata: "Uram egyesits szeretteimmel ott, hol nincs többé elválás!"

1-124: Dercsényi Dezső (művészettörténész, műemlék-topográfus, egyetemi magántanár, a magyarországi műemlékvédelem egyik legjelentősebb személyisége; az Országos Műemléki Felügyelőség tudományos igazgatóhelyettese, az MTA Építészettörténeti és elméleti Bizottságának alelnöke) 1910-1987.

1-126: Huszár Lajos (numizmatikus, régész, történész, muzeológus, bibliográfus, címzetes egyetemi tanár, a Magyar Nemzeti Múzeum éremtárának vezetője; az Országos Magyar Történeti Múzeum főigazgatója, a Magyar Numizmatikai Társulat tiszteletbeli elnöke, a Numizmatikai Közlöny szerkesztője) 1906-1987 [Csúcs Ferenc, 1989].

1-175: Lühnsdorf Károly /Lühnsdorff/ (festőművész, grafikus) 1893-1958.

1-199: Jancsó Vilmos (kertészmérnök, 1945 után a fővárosi parkok helyreállításának vezetője) 1902-1981.

1-203: Buga László /husziváni Bukovszky/ (főorvos, higienista; író, költő, rádiós műsorvezető) 1906-1988.

1-205: Gagyi Pálffy András (bányamérnök, az Országos Érc- és Ásványbányák igazgatója, az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület alelnöke; számos nyersanyag nagyipari termelésének hazai elindítója) 1918-1988.

1-217: Dávid László (vízépítő mérnök, hidrológus, több eljárás hazai bevezetője, a nemzetközi vízgazdálkodási együttműködés egyik kidolgozója; az ENSZ kenyai környezeti programjának vízügyi vezetője; tájfutó, kétszeres magyar bajnok) 1939-1987. Sírfelirata: "A folyók nem ismernek országhatárokat."

1-232: Lénárd Ferenc /Lehner/ (pszichológus, pedagógus, egyetemi magántanár, főiskolai tanár; az Országos Pedagógiai Intézet kísérleti iskolája és az első hazai iskolai pszichológiai laboratórium megszervezője; a Magyar Psychologiai Társaság egyik megalapítója és főtitkára, a Magyar Pszichológiai Szemle felelős szerkesztője) 1911-1988.

1-252: Kirsch Bertalan (építész) 1901-1995.

1-255: Bajomi Lázár Endre /Lázár András/ (író, műfordító, irodalomtörténész, publicista; a párizsi Szabad Szó, a Droit et Liberté és a République Hongroise szerkesztője, a Párizsi Magyar Sajtóiroda vezetője, kiadói szerkesztő) 1914-1987.

1-282: Nagyenyedi Gillyén Sándor (miniszteri tanácsos) 1872-1942.

1-284: Székely Károly (szobrász- és éremművész) 1880-1941.

1-297/298: Vasady-Kovács Ferenc (államtitkár) 1904-1977.

1-321: Berczik Sára /Papp Lászlóné/ (ritmikus sportgimnasztikai koreográfus, főiskolai tanár; a művészi torna meghonosítója, önálló mozgásrendszer kidolgozója) 1906-1999.

1-326: Bayer József (színháztörténész, irodalom- és művészettörténész, a hazai színháztörténet-írás megalapítója; könyvgyűjtő, publicista, a Kisfaludy Társaság és az MTA tagja) 1851-1919. Sírfelirata: "Emelték a Markó u. áll. főgimnázium 1898-ban érettségizett hálás tanitványai."

1-370: Viski János (festőművész) 1891-1987. Sírfelirata: "Megszünik a fájdalmunk, ha találkozunk."

1-383: Bruckner Zoltán (vegyészmérnök, feltaláló, gyárigazgató; a Gumiipari Központi Kutató Laboratórium vezetője) 1902-1958.

1-391: Halász Mihály (operatőr, vágó, forgatókönyvíró) 1941-1984.

1-395: Némethi Kálmán (író, publicista, a vegetáriánus életmód egyik első hazai propa- gátora; az 1890-es évek híres nógrádi remetéje) 1855-1920. Sírfelirata: "A hún-magyar őstörténelem lánglelkű kutatója."

1-399: Geszler Ödön (zeneszerző, zenei író, zenekritikus; a Nemzeti Zenede tanára, a Székesfővárosi Közép- és Felsőfokú Zenetanfolyam, majd a Székesfővárosi Felsőbb Zenei Iskola igazgatója) 1879-1959.

Vele: Tessényi Tessényi Margit (felesége; zongoraművész, a Nemzeti Zenede tanára) 1879-1957.

Geszler György (fia; zeneszerző, zongoraművész, zenepedagógus) 1913-1998.

1-400: Szabados Antal (állatorvos, akvarista) 1912-1987.

1-401: Pusztai László (huszonötszörös válogatott labdarúgó, kétszeres magyar bajnok; sportvezető; baleset áldozata) 1946-1987.

1-402/403: Pécsi József /Prichystal/ (zeneszerző, katonakarmester, a Magyar Államvasutak országos főkarnagya) 1874-1958.

Vele: Pécsi István (fia; karmester, kórusvezető, zenepedagógus) 1916-1984.

2-93: Nyerges Pál (festőművész, grafikus) 1914-1987.

2-104: Dunai Ernő (mérnök, a száraz ofszet eljárás hazai bevezetője) 1911-1988.

2-106: Kazimir Károly (színházi rendező, író, a Thália Színház igazgató-főrendezője, főiskolai és egyetemi tanár, a Színház- és Filmművészeti Főiskola rektora; a Körszínház létrehozója, a Magyar Színházművészeti Szövetség főtitkára) 1928-1999. Sírfelirata: "Te voltál mindig mindenben minden." (Ady Endre: Köszönöm, köszönöm, köszönöm)

Vele: Takács Marika (felesége; televíziós műsorközlő, a Magyar Televízió alapító tagja) 1938-1997.

2-124: Valentiny Ágoston (ügyvéd, szociáldemokrata politikus, országgyűlési képviselő, Szeged polgármestere, igazságügyminiszter) 1888-1958.

2-135: Miskovits Gusztáv (tüdőgyógyász, egyetemi tanár) 1919-1996.

2-154: Marosnémethi és nádaskai gróf Gyulai Albert (zenepedagógus) 1904-1988.

2-155: Kablay Lajos (ezredes, a Honvéd Repülőtiszti Iskola parancsnoka) 1911-1987.

2-195/196: Nagy Barnabás /D. Nagy/ (református lelkész, teológus, történész, irodalom- és egyháztörténész, műfordító; teológiai tanár, kollégiumi rektor, a sárospataki akadémia igazgatója; Nagy Béla teológus fia) 1909-1969.

2-209/210: Heller Ágost (fizikus, mérnök, tudománytörténész, egyetemi magántanár; a Mathematische und Naturwissenschaftliche Berichte aus Ungarn szerkesztője; az MTA tagja és főkönyvtárosa; Heller Farkas közgazdász apja) 1843-1902.

Vele: Heller Erik (fia; jogtudós, egyetemi tanár, dékán; a Magyar Kriminológiai és Büntetőjogi Egyesület alelnöke, az MTA tagja) 1880-1958.

Heller René (Heller Ágost fia; vasúti és hajózási felügyelő) 1878-1929.

2-213/214: Macskásy Árpád (gépészmérnök, épületgépész, egyetemi tanár, tanszékvezető, a tudományos klimatotechnológia hazai megalapítója; az Épületszerelőipari Központi Igazgatóság vezérigazgató-helyettese) 1904-1977.

2-230: Rónai András (geológus, egyetemi tanár) 1906-1991.

3-26: Hihalmi Harmos Zoltán (altábornagy, a Haditechnikai Intézet parancsnoka) 1893-1958.

3-40: Idrányi Ferenc (vívómester) 1902-1958.

3-75: Rabong János (a Magyar Államvasutak igazgatója, kormányfőtanácsos) 1877-1938.

3-116: V. Szolcsányi Lilla (tizenkilencszeres válogatott kosárlabdázó, Európa-bajnoki ezüstérmes, négyszeres magyar bajnok; atléta; Varsányi Imre kosárlabdázó felesége) 1927-1988.

3-169: Szántói Homonnay Tivadar (jogász, keresztényszocialista politikus, nemzetgyűlési és országgyűlési képviselő, a Wolff-párt egyik vezetője, Budapest főpolgármestere, a Felsőház tagja; a második világháborúban üldözöttek megmentője; a Magyar Úszó Szövetség és az Országos Idegenforgalmi Bizottság elnöke) 1888-1964.

3-185: Nagy László (régész, etnográfus, muzeológus, könyvtáros, bibliográfus; a Veszprém Megyei Múzeum és Könyvtár igazgatója, a Bakonyi Ház létrehozója, a Dunántúli Szemle társszerkesztője) 1904-1978.

4-18: Rumai Preisz Hugó (bakteriológus, főiskolai és egyetemi tanár, a Pázmány Péter Tudományegyetem rektora; a Bakteriológiai Intézet megszervezője és igazgatója, az első világháború alatt a járványok elleni védekezés egyik vezetője; az MTA tagja) 1860-1940.

4-45: Verebes Károly (színművész, színházi rendező) 1920-1987.

4-62: Némethy Jenő (atléta, futó, magyar bajnok) 1887-1974.

4-81: Székely Mihály (gépészmérnök, pilóta, repülőgép-tervező, aviatikus; repülő százados, az első magyar tábori pilóta; a távrepülés és a légiposta hazai úttörőinek egyike) 1885-1959.

4-91: Kákonyi István (szobrász- és festőművész, grafikus, címzetes egyetemi tanár) 1917-1993 [saját műve].

4-102: Hermann Miksa /Herrmann/ (gépészmérnök, akadémiai és egyetemi tanár, dékán, a selmecbányai akadémia, majd a Műegyetem rektora; nemzetgyűlési és országgyűlési képviselő, kereskedelemügyi miniszter; az első magyar gépszerkezettani tankönyv szerzője, a Mérnöki Kamara, valamint a Magyar Mérnök és Építész Egylet elnöke, a Talbot Centrale elnök-igazgatója; Herrmann Emil Gusztáv bányamérnök fia) 1868-1944.

4-110: Nemes Nagy Ákosné 1886-1934 [Gabay Sándor, 1936].

4-122: Nemes Zoltán (gyorsíró) 1899-1959. Sírfelirata: "Magyarország örökös gyorsiróbajnoka."

4-198: Gerevich László (régész, művészettörténész, muzeológus, egyetemi magántanár; a Budapesti Történeti Múzeum, illetve a fővárosi múzeumok főigazgatója, a dömösi és a pilisi prépostság feltárója; az MTA Régészeti Intézetének igazgatója és Régészeti Bizottságának elnöke, az MTA tagja; Gerevich Tibor művészettörténész unokaöccse) 1911-1997.

Vele: Vattai Ilona (felesége; művészettörténész) 1921-1988.

5-69: Papp János (református lelkész, a Soli Deo Gloria főtitkára, az 1943-as balatonszárszói konferencia egyik megszervezője) 1919-1987.

5-187: Torzsay-Biber Gyula (jogász, kúriai tanácselnök; a Magyar Államvasutak jogügyi igazgatója) 1867-1939.

Vele: Stolpa József (jogász, bíró, jogtörténész, katolikus egyházjogász, vallás- és közoktatásügyi államtitkár) 1887-1958.

5-193: Ugrai Károly /Unger; Ugray/ (gépészmérnök, folyamőr alezredes, búvár, feltaláló; 1945-től a híd- és hajóroncs-kiemelési munkák irányítója, majd a Közúti Hídfenntartó Vállalat igazgatója; a hazai könnyűbúvár-sport egyik megalapítója) 1901-1988.

6-40: Pályi Sándor (pedagógus, a Veres Pálné Leánygimnázium megalapítója és igazgatója; a szabadoktatás meghonosítója, a Szabad Líceum és az Erzsébet Népakadémia megszervezője, a Szabad Egyetem első igazgatója, az Országos Szabad- oktatási Tanács főtitkára; a mikroszkópos élelmiszervizsgálat hazai úttörője, az Uránia Tudományos Egyesület egyik megalapítója, a Magyar Gyorsíró Egyesület egyik megalapítója és alelnöke) 1859-1929 [Ispánki József].

6-52: Szent-Istvány Gyula (festőművész, az Iparművészeti Iskola tanára) 1881-1930.

6-101: Szecskó Tamás (grafikus, illusztrátor, iparművész) 1925-1987.

6-139: Csősz Gyula /Sterba/ (állatorvos, állategészségügyi főtanácsos; nyelvész, szótárszerkesztő) 1878-1959.

7-65: L'Auné Ottó (mérnök, geodéta, egyetemi docens, feltaláló; a német megszállás alatt az ellenállási mozgalom résztvevője) 1919-1987.

7-100: Kümmerle Jenő Béla (botanikus, muzeológus, bibliográfus; a Magyar Nemzeti Múzeum növénytárának vezetője) 1876-1931.

8-10: Ujvárosi Miklós (botanikus, ökológus, a magyar agrobotanikai kutatások elindítója, több botanikus kert megszervezője és vezetője) 1913-1981.

8-57: Magyarádi Jenő (nótaszerző) 1899-1987. Sírverse: "Csengő, bongó vidám kis dalok / de minden szóban, hangban én vagyok / ám ha egyszer én is elmegyek / dalaimban mégis itt leszek." (saját műve) Sírfelirata: "Öreg idő... szálló idő... nóta szerzője."

8-63: Fehér Ödön (vegyészmérnök, farmakológus, sakkozó; több gyógyszer előállítója) 1924-1977.

8-82: Bock Amália /Tardos-Krenner Viktorné/ (festőművész) 1860-1926.

8-122: Bayer Antal, ifj. (gyógyszerész, kémikus, gyárigazgató, publicista; a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság egyik megalapítója; Bayer Antal gyógyszerész fia) 1893-1945. (Neve szerepel a Kerepesi úti temető J. 174. számú falsírboltján is.)

8-134: Beke Manó /Beck/ (matematikus, egyetemi tanár, dékán; pedagógus, az Országos Középiskolai Matematikai Reformbizottság elnöke, az MTA tagja; Beke József mérnök bátyja) 1862-1946.

Vele: Görög Imre /Guszmann Ignác/ (veje; műfordító, művelődéstörténész, kiadói szerkesztő, publicista) 1882-1974.

G. Beke Margit /Görög Imréné/ (műfordító, író; Ata Kandó fotóművész édesanyja) 1890-1988.

9-43: Sziklay László (irodalomtörténész, főiskolai tanár, tanszékvezető, címzetes egyetemi tanár; költő; Sziklay Ferenc író fia) 1912-1987.

9-99: Nagy Zsuzsa /Csengeryné/ (művészettörténész) 1919-1989.

Vele: Szegzárdy-Csengery József (férje; műfordító, irodalomtörténész) 1915-1991.

9-107: Zajzon Zsuzsa /Molnár Zoltánné/ 1926-1987 [Andrássy Kurta János].

9-116: Kellner József (villamosmérnök, feltaláló, a Ganz Villamossági Művek próbatermének vezetője) 1877-1943.

9-130: Légrády Sándor (festő- és iparművész, grafikus, bélyegtervező) 1906-1987.

10-106: Friedli Gyula (operatőr) 1901-1959.

11-12: Botár Imre (történész, egyháztörténész) 1880-1959.

11-37: Kisfaludi és lubellei Lipthay István (jogász, földművelésügyi miniszteri tanácsos, a kereskedelmi minisztériumi állategészségügyi osztály és az Állatorvosi Tanintézet megszervezője) 1834-1908.

Vele: Kisfaludi és lubellei báró Lipthay Béla (fia; politikus, kereskedelemügyi államtitkár, császári és királyi kamarás; 1917-től báró; Lánczy Gyula történész veje) 1869-1928.

12-7: Hátszegi József /Hatz/ (tőrvívó, Európa-bajnoki ezüstérmes, tizenegyszeres magyar bajnok; ezredes, a honvédségi sportiskola parancsnoka; Hátszegi Ottó vívó öccse) 1904-1988.

12-10: Malomsoky József (építész, építészeti író) 1911-1986.

12-29: Helbing Ferenc (grafikus, festő- és iparművész, az Iparművészeti Iskola tanára és igazgatója; illusztrátor, könyv- és éremművész, bankjegy-, bélyeg- és plakáttervező, művészeti író; a modern magyar kereskedelmi grafika úttörője, több sokszorosító eljárás hazai bevezetője) 1870-1959.

Vele: Helbing Aranka /Kátai-Pál Andrásné/ (lánya; festőművész, grafikus) 1898-1974.

12-61: Stella Gyula (színművész, színházi rendező, a Színészek Lapja főszerkesztője; az Országos Színészegyesület elnöke és színiiskolájának tanára) 1884-1931 [Karl F. József, 1932].

13-2: Vécsey Zoltán (geográfus) 1892-1984.

13-29: Kádári báró Duka Aladár (tábornok) 1866-1937.

13-48: Bay Alajos (festő- és szobrászművész) 1864-1935.

Vele: Bay Jeromos (vívómester) 1889-1959.

15-5: Lázár László (jogász, kúriai bíró) 1889-1961. Sírfelirata: "Hiszem az örök életet." (Apostoli hitvallás)

15-30: Zaitz Géza (Budapest főmérnöke) 1877-1934 [Sidló Ferenc].

Vele: Undi Imre (sógora; író, költő, humorista, publicista) 1892-1967.

15-32: Poprádvölgyi Döller Antal (József főherceg titkára) 1879-1959.

2/2. parcella

1-29: Zolnay László (régész, művelődéstörténész, író, publicista; az Általános Nyomda és Grafikai Rt. ügyvezető igazgatója, az esztergomi Balassi Bálint Múzeum igazgatója; a budavári gótikus szoborlelet feltárója) 1916-1985 [Csúcs Ferenc, 1989].

1-35: Kilyéni Ferencz József (unitárius lelkész, főgondnok, magyarországi püspök, az Unitárius Élet szerkesztője; az 1988-as újratemetéskor Bartók Béla búcsúztatója; Ferencz József püspök unokája, Ferencz Ákos jogász fia) 1908-1994.

1-50: Kiss Jenő (iparművész) 1897-1959.

1-59: Erőss Béla (zeneszerző) 1887-1969.

1-109: Wachtel Dávid (orvos, egyetemi tanár; Heves vármegye főorvosa, a Zeitschrift für Natur- und Heilkunde in Ungarn alapító szerkesztője) 1807-1872.

Vele: Wachtel Elemér (építész) 1879-1928.

2-5: Bangha Imre (altábornagy, gépészmérnök) 1883-1956.

2-27: Schuschny Henrik (orvos, pedagógus, higienista, akadémiai tanár, egészségügyi főtanácsos; az Országos Közegészségügyi Egyesület főtitkára; a Tanszabadság, az Ifjúság és Egészség, illetve a Közegészségügyi és Törvényszéki Orvostudományi Szemle szerkesztője) 1857-1929.

Vele: Schuschny Erna /Hermann Sándorné/ (festőművész) 1887-1941. Sírverse: "Ontotta a derüt napsugaras lényed, / Aki csak megismert megszeretett téged. / A mi életünket oly boldoggá tetted, / Az elesetteket mind felsegitetted. / Művész voltál. Legjobb feleség és anya. / Egy téli hajnalon égbe mentél-haza."

2-53: Makláry Lajos (traumatológus, a Mentőkórház igazgató főorvosa) 1921-2001.

2-110: Radoychich Lajosné 1887-1957 [Holló Barnabás, 1917 előtt].

2/3. (2/A.) parcella

1-1/2: Rózsa Miklós (művészettörténész, műkritikus, író, költő, publicista, jogász; a Ma Este, a Kút és az Új Szín szerkesztője, Bródy Sándorral a Jövendő megindítója; Munkácsy Mihály titkára, a Művészház és a Képzőművészek Új Társasága egyik megalapítója) 1874-1945.

Vele: Oltványi Imre /Ártinger/ (veje; kisgazdapárti politikus, nemzetgyűlési és országgyűlési képviselő, pénzügyminiszter, diplomata, a Magyar Nemzeti Bank elnöke; művészeti író, műkritikus, műgyűjtő, adományozó, a Magyar Nemzeti Múzeum elnöke, majd a Szépművészeti Múzeum főigazgatója; publicista, a Magyar Művészet szerkesztője, a Politika főszerkesztője; az Országos Földművesszövetség titkára, a Magyar Jelzálog Hitelbank igazgatója, az Országos Gazdasági Tanács elnöke, a Független Kisgazdapárt polgári tagozatának alapító elnöke; a német megszállás alatt az ellenállási mozgalom résztvevője) 1893-1963.

Oltványi Ambrus (Oltványi Imre fia; irodalom- és művelődéstörténész, műkritikus) 1932-1983.

Rózsa Vera /Rozgonyi Györgyné/ (Rózsa Miklós lánya; vívó, világ- és Európa-bajnok) 1906-1993.

Rozgonyi György (vívó, Európa-bajnoki bronzérmes, háromszoros magyar bajnok; sportvezető, nemzetközi versenybíró) 1890-1967.

1-31/32: Bodó Zalán (fizikus, gépészmérnök, egyetemi tanár, tanszékvezető; feltaláló, a diffúz optika hazai úttörője) 1919-1990.

1-33/34: Halász Stefánia (gyermekorvos, tüdőgyógyász, főorvos; a Nemzetközi Gyermektüdőgyógyász Társaság egyik megalapítója) 1914-1978.

Vele: Timár István (férje; jogász, rendőr ezredes, koncepciós per elítéltje; a Legfelsőbb Bíróság elnökhelyettese, a Szerzői Jogvédő Hivatal főigazgatója) 1913-1991.

1-37/38: Takács János (állatorvos, élelmiszer-mikrobiológus, egyetemi tanár; a közvágóhidak laboratóriuma, majd a Húsipari Állatorvosi Szolgálat vezetője) 1921-1979 [Konyorcsik János].

1-39/40: Bodrogi Koch Antal (geológus, mineralógus, egyetemi tanár, dékán, a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem rektora; a Magyarhoni Földtani Társulat elnöke, az MTA tagja; Koch Nándor geográfus apja) 1843-1927.

1-41/42: Popovics Lőrinc Béla (miniszteri tanácsos) 1859-1935.

1-55/56: Galánthai Nagy Sándor (közgazdász, jogász, császári és királyi asztalnok; a Nagy Magyar Compass szerkesztője, a Közgazdaság alapító szerkesztője) 1860-1925.

Vele: della Vedella Antal (apósa; 1848-as honvéd hadnagy) 1830-1896.

1-69/70: Benedicty József (miniszteri tanácsos) 1858-1920.

1-77/78: Gulden Ferenc (helyettes államtitkár) 1864-1929.

Vele: Gulden Rezső (öccse; gyárigazgató) 1874-1926.

1-104/105: Szamosujvári Bogdánffy Ferenc /Bogdánfi/ (őrnagy, királyi tanácsos; 1848-as honvéd százados; Bogdánffy Antal 1848-as alezredes öccse) 1829-1910.

1-118/119: Rudinai Molnár István (pomológus, szőlész, borász, miniszteri tanácsos; a tapolcai gazdasági és borászati iskola, majd a budai vincellér- és pincemesterképző igazgatója, a Kertészeti Tanintézet megszervezője és első igazgatója; a hazai ampelológiai kutatások egyik elindítója, a filoxéra utáni helyreállítás egyik vezetője, a Borászati Lapok, majd a Gyümölcskertész szerkesztője) 1851-1920.

Vele: Szabó Béla (mezőgazdász, pomológus, egyetemi tanár, dékán; a Kertészeti Magkísérleti Állomás egyik megszervezője, a nagyüzemi gyümölcslé-gyártás hazai megalapítója) 1896-1982.

1-161/162: Straub F. Brunó /Straub Ferenc Brunó/ (biokémikus, egyetemi tanár, intézetigazgató, országgyűlési képviselő, 1988-89-ben az Elnöki Tanács elnöke; az aktin felfedezője, az MTA Szegedi Biológiai Központjának főigazgatója, az Enzimológiai Intézet igazgatója, lexikonszerkesztő; az Országos Atomenergia Bizottság alelnöke, az International Council of Scientific Unions, illetve az Országos Környezet- és Természetvédelmi Tanács elnöke; az MTA tagja és alelnöke; Szabolcsi Gertrúd biokémikus férje) 1914-1996.

1-177/178: Czunft Vilmos (radiológus, egyetemi magántanár, főorvos, több radiológiai eszköz hazai bevezetője; öngyilkos lett) 1897-1945.

1-185/186: Homoki-Nagy István (filmrendező, operatőr, fotóművész, ornitológus, író, jogász; a Természettudományi Múzeum sajtó- és fotóosztályának vezetője, a természetfilmezés nemzetközi szaktekintélye) 1914-1979. Sírfelirata: "...a Teremtő akaratából eggyütt éltek Gyöngyvirágtól lombhullásig."

1-193/194: Szű Irén (színművésznő) 1879-1960. Sírfelirata: "Isten veled regényes élet. Kalandok Isten veletek."

Vele: Kovács Imre (férje; színművész) 1887-1967.

2/4. parcella

1-6: Vargha Kálmán Antal (irodalomtörténész, műkritikus, bibliográfus; az MTA Irodalomtudományi Intézetének osztályvezetője) 1925-1988.

3-4: Wittmann István (belgyógyász, egyetemi tanár, főorvos; a Magyar Gastroenterológiai Társaság alapító főtitkára, a gastroenterológiai kutatások és az endoszkópos vizsgálatok hazai megalapozóinak egyike) 1909-1989.

6-6: Kabai János (kémikus, egyetemi docens, munkaegészségügyi kutató; az MTA Kolloidkémiai Bizottságának titkára) 1927-1988.

7-2: Bíró Sándor /Bier/ (ötvenháromszoros válogatott labdarúgó, világbajnoki ezüstérmes, kétszeres magyar bajnok) 1911-1988.

13-1: Kisfaludy Lajos (kémikus, farmakológus, feltaláló, címzetes egyetemi tanár; a hazai peptidkémiai kutatások egyik megalapozója, számos eljárás bevezetője, több gyógyszer előállítója, az MTA tagja) 1924-1988.

17-4: Fehérváry Ferenc (fotóművész) 1922-1988.

18-7: Millner Tivadar (vegyészmérnök, címzetes egyetemi tanár, a volfrám izzószál feltalálója; az MTA Műszaki Fizikai Kutatóintézetének igazgatóhelyettese, az MTA tagja) 1899-1988.

23-5: Sarkantyu Mihály (operatőr, művészettörténész) 1953-1989.

23-6: Szabó Géza (református lelkész, teológiai tanár) 1916-1993.

25-21: Korek József (ősrégész, muzeológus, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgató-helyettese) 1920-1992.

27-4: Kéki Béla /Kekel/ (könyvtáros, bibliográfus, írástörténész; a kolozsvári Egyetemi Könyvtár hírlaptárának vezetője, majd az Országos Széchényi Könyvtár, illetve a műegyetemi központi könyvtár főigazgató-helyettese; műkritikus, a kolozsvári Pásztortűz, a Hitel és az Erdélyi Múzeum egyik szerkesztője) 1907-1993.

28-9: Sándorfy György (MDF-politikus, országgyűlési képviselő) 1932-1993.

2/5. parcella

2-2: Bedő Ildikó /Both; Bedő Sándorné/ (publicista) 1937-1988.

2-10: Szűcs Jenő (történész, társadalom- és gazdaságtörténész, címzetes egyetemi tanár, a magyar nemzetfogalom modern kutatásának úttörője; a Magyar Országos Levéltár főlevéltárosa, az MTA Történettudományi Intézetének osztályvezetője; öngyilkos lett) 1928-1988.


Szűcs Jenő történész fejfája, Tóth Vilmos felvétele, 2003

3-3: Török Iván (gordonkaművész, zenepedagógus) 1914-1988.

3-4: Kulifay Gyula (református lelkész, zsinati levéltáros) 1915-1988.

3-6: Miháltz Pál (festőművész, grafikus, főiskolai tanár) 1899-1988.

4-1: Lakat Károly (tizenháromszoros válogatott labdarúgó, magyar bajnok; sportvezető, szövetségi kapitány, sportíró) 1920-1988. Sírfelirata: "Állitotta: az FTC öregfiúk csapata és a család."

6-12: Róna Emy (grafikus, festőművész, illusztrátor, plakáttervező; Róna Klára festő húga) 1904-1988. Sírfelirata: "Tündéreidben tovább élsz."

7-13: Köllner Ferenc (a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének főtitkára) 1942-1999.

11-4: Biró Sándor (ökölvívó, sportvezető; rendőr ezredes) 1928-1991.

12-8: Sztrókay Kálmán, ifj. (geológus, mineralógus, egyetemi tanár, tanszékvezető, dékán; a Magyarhoni Földtani Társulat elnöke; Sztrókay Kálmán író és Mándi Teréz publicista fia) 1907-1992.

14-1: Szamosi Imre /Szamossy/ (szobrászművész) 1888-1964.

14-2: László Andor (közgazdász, egyetemi tanár, pénzügyi államtitkár; az Országos Takarékpénztár vezérigazgatója, a Magyar Nemzeti Bank elnöke) 1914-1993.

2/6. parcella

1-1/2: Sugár Rezső (zeneszerző, főiskolai és egyetemi tanár, tanszékvezető) 1919-1988.

1-3/4: Tobiás Lóránd (építész, felsőipariskolai igazgató, az Építőmesteri Vizsgabizottság elnöke) 1913-1994.

1-17/18: Nagyajtai Fekete Zoltán (agrokémikus, agrogeológus, főiskolai és egyetemi tanár, tanszékvezető, dékán, a Kertészeti és Szőlészeti Főiskola igazgatóhelyettese; számos talajjavító eljárás kidolgozója, a Meteorológiai Társaság elnöke, a Magyar Agrártudományi Egyesület alelnöke, a Talajtani Társaság tiszteletbeli elnöke; országos evangélikus felügyelő, világi elnök; Fekete Lajos erdőmérnök unokája, Fekete Zoltán erdőmérnök fia) 1911-1988.

1-33/34: Kovács Endre (jogász, tarokkíró) 1903-2002.

1-43/44: Balázs János /Badics/ (nyelvész, filológus, egyetemi tanár, tanszékvezető; művelődéstörténész, lexikográfus, szótárszerkesztő) 1914-1989.

4-7/8: Méhes Lajos (MSZMP-politikus, szakszervezeti vezető, országgyűlési képviselő; ipari miniszter, a Szakszervezetek Országos Tanácsának főtitkára, az MSZMP Budapesti Bizottságának első titkára) 1927-2002.

5-5/6: Pászti Miklós (karmester, zeneszerző, korrepetitor; a Magyar Állami Népi Együttes kórusának megalapítója és karigazgatója) 1928-1989.

5-7/8: Ábrahám Ambrus Andor (zoológus, neurohisztológus, főiskolai és egyetemi tanár, tanszékvezető, intézetigazgató; több idegvizsgálati eljárás kidolgozója, az Acta Biologica Hungarica, majd az Acta Zoologica Hungarica szerkesztője, a Magyar Biológiai Társaság elnöke, az MTA tagja; 1967-ig premontrei szerzetes) 1893-1989.

2/7. parcella

5-9: Zsámboki Zoltán (műfordító, író, mesegyűjtő; a Rakéta Regényújság egyik megalapítója és főszerkesztő-helyettese) 1923-1989.

8-12: Martinkó András (irodalomtörténész, nyelvész, szótárszerkesztő; a költői szótárak összeállításának hazai úttörője) 1912-1989.

9-5: Tariska István (elme- és ideggyógyász, egyetemi tanár, tanszékvezető, főorvos; az angyalföldi elmegyógyintézet igazgatóhelyettese, az Országos Ideg- és Elmegyógyászati Intézet főigazgatója és a neuropatológiai laboratórium megszervezője; a Néplap főszerkesztője; az MTA tagja) 1915-1989.

12-16: Muharay Elemér /Vendel; Muhoray/ (színházi rendező, színművész, író, dramaturg; színjátszó csoportok szervezője, a faluszínpad-mozgalom és a Muharay- együttes megalapítója, az Új Thália, majd a Művész Stúdió egyik megszervezője; a német megszállás alatt az ellenállási mozgalom résztvevője) 1901-1960 [Szabó Iván].

13-4: Erdélyi Mihály (sebész, radiológus, egyetemi tanár, tanszékvezető, intézetigazgató; a szív- és tüdőbetegségek radiológiai vizsgálatának hazai úttörője, számos vizsgálati módszer bevezetője; az Országos Röntgen- és Sugárfizikai Intézet igazgatója, a Radiológiai Közlemények főszerkesztője) 1908-1990.

13-13: Sarkantyu Simon (festőművész, grafikus, illusztrátor, főiskolai tanár) 1921-1989.

13-14: Vermes Miklós (fizikus, fotográfus, természettudományi és fényképészeti író; az Eötvös Loránd Fizikai Társulat tiszteletbeli elnöke) 1905-1990 [Pálffy Katalin, 1992].

2/8. parcella

1-41: Szerb János (tibetológus, orientalista, költő, performer) 1951-1988.

1-75: Kende István (történész, egyetemi tanár, népművelési miniszterhelyettes; író, publicista, műfordító; a német megszállás alatt az ellenállási mozgalom résztvevője; a Magyar-Szovjet Baráti Társaság főtitkára) 1917-1988.

1-85: Harmati Sándor (atléta, súlylökő; főiskolai tanár, tanszékvezető) 1917-1988.

1-138: Szatmári István /Szathmáry/ (színművész, író, publicista) 1925-1988.

1-157: Braun Gina /Kövesdi Rezsőné/ (zongoraművész, zenepedagógus) 1894-1989.

1-168: Tamás István (muzeológus, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgató-helyettese) 1920-1989.

1-169: Timár Béla (színművész, színházi rendező, író) 1947-1989 [Gulyás Gyula, 1990].


Timár Béla síremléke, amelyen miniatűr színpadkép kapott helyet, Gulyás Gyula alkotása, Nagy Károly Zsolt felvétele, 2003

1-199: Katona Ferenc (színházi rendező, díszlettervező, a pécsi Nemzeti Színház igazgatója, az operatársulat és a Pécsi Balett egyik megszervezője, a Petőfi Színház, majd a Budapesti Szabadtéri Színpadok igazgatója; színháztörténész, író, műkritikus, esszéíró, dramaturg; a musical egyik meghonosítója, a Hilton dominikánus udvarán tartott előadások kezdeményezője) 1925-1989.

1-226: Simon János (hegedűművész) 1938-1988.

1-230: Gamási Lázár István, ifj. (filmrendező, forgatókönyvíró, publicista; Lázár István író fia) 1907-1948.

1-273: Kelen Tibor (kémikus, egyetemi tanár, tanszékvezető, intézetigazgató; a hazai polimerkémiai kutatások egyik megalapozója, az MTA Műanyagkémiai Bizottságának titkára) 1930-1993.

1-280: Bay Gyula (színművész, színházi rendező) 1926-1994.


Budapest Főváros Levéltára, 1139 Budapest, Teve utca 3-5.
Tel.:+36 1 298-7500 | Fax: +36 1 298-7555 | E-mail
Utolsó módosítás: 2016.02.04. 12:52:06
oldaltérkép | ügyfélszolgálat   |  WWW Statisztika
Érvényes XHTML és CSS.