"Írjál történelmet"

Budapest Főváros Levéltára 2012-től – a Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása című pályázat (TÁMOP-3.2.11/10/1KMR) elnyerése után – indíthatta el levéltár-pedagógiai tevékenységét, mely már a fenntartási időszak harmadik évébe lépett.

Korábban a közgyűjtemények közül a levéltárak voltak a legkevésbé kiaknázottak az alap- és középfokú oktatásban, pedig – mint speciális tudás- és információtár – a levéltár is alkalmas értékes pedagógiai tevékenységek megvalósítására. Levéltárunk nagy számban alkalmaz magasan kvalifikált, PhD-fokozattal rendelkező, illetve doktori képzésben részt vevő levéltáros-történészeket; társadalomtörténészeink megfelelő garanciát nyújtanak ahhoz, hogy a diákok megismerjék a kreatív, interdiszciplinaritásra és társadalmi kérdésekre nyitott legújabb történeti irányzatokat. E sikeres projekt következtében Budapest Főváros Levéltára immár rendelkezik egy olyan komplex, rugalmasan alakítható levéltár-pedagógiai programcsomaggal és egy olyan gyakorlott szakmai lebonyolító-csapattal, amelyek megléte jelentősen megkönnyíti a Levéltárat abban, hogy még magasabb szinten felelhessen meg a „szolgáltató levéltárral” szemben megfogalmazott szakmai és társadalmi kívánalmaknak.

A projekt komplex pedagógiai eszköztárral növeli az iskolai oktatás hatékonyságát. Segítséget ad ahhoz, hogy a diákok ne csak megtanulják az iskolai ismeretanyagot, de befogadják, hogy a fiatalok képesek legyenek eligazodni a világban, rugalmasan és kreatívan kezeljék a változásokat, öntudatosan és magabiztosan létezzenek családban, közösségben és a társadalomban, hogy egészséges, harmonikus felnőttekké váljanak.

Az oktatási kereteken kívül szerveződő nem formális és informális tanulást támogató programjaink fontos szerepet játszanak a gyermekek, tanulók kreatív képességeinek kibontakoztatásában, hátrányainak kompenzálásában. Továbbá növelik önbizalmukat, kapcsolatteremtő, önkifejező, problémamegoldó és konfliktuskezelő képességüket, aktivitásukat. Programjaink célja a személyes és hatékony kulturális nevelés eszköztárának bővítése, segítve így a személyiségformálás intézményi feladatait. Közgyűjteményünk projektje az egész életen át tartó tanulást és a versenyképes tudást is támogatja. Az általános iskolák/gimnáziumok számára tartott valamennyi tevékenységünkkel az a célunk, hogy hozzájárulhassunk a tanulók személyiségfejlődéséhez és kreatív képességeinek kibontakoztatásához, hátrányainak kompenzálásához.

A programot a Nemzeti Alaptanterv fejlesztési követelményeire támaszkodva alakítottuk ki. A pályázat több műveltségi területhez, illetve tantárgyhoz kapcsolódik. Legnagyobb hangsúllyal az Ember és társadalom és a Művészetek műveltségi területekhez illeszkedik; a történelem, valamint a magyar nyelv és irodalom tantárgyak tanulását segíti.

Helytörténeti tematikák révén egyebek mellett a (természet)földrajzhoz is kapcsolódik projektünk, tehát felhívja a diákok figyelmét a komplex, interdiszciplináris megközelítés fontosságára is. Rendhagyó tevékenységeink aktivizálóak, cselekedtetőek, így élményszerűvé válik a tanulás. Az ismeretszerzés nem koncentrálódik csak az iskolai anyagra, a levéltári iratanyag, adatbázisaink, digitalizált irataink segítségével fel tudjuk készíteni a diákokat az önálló tájékozódásra, a gyűjtött információk problémaközpontú rendszerezésre, értelmezésére, a kritikai gondolkodásra.

Programsorozataink a híres emberek életútja, jellemzése mellett a kisemberek világát is feltárják, bemutatják, így a diák azonosulni tud a társadalmi szereplőkkel; tevékenységeink – szépirodalmi kötödésekkel is – segítenek belehelyezkedni az adott társadalmi közegbe. Célunk a történelmi műveltség elsajátítása mellett a közös kommunikációs alap és ezáltal a kölcsönös megértés lehetőségének biztosítása a szűkebb és a tágabb közösség (a lakóhelytől a nemzeten át az emberiségig) számára. Fontos, hogy a történelmi múlttal való találkozás és a történelemből fakadó tanulságok feldolgozása a tanulók számára személyes élmény legyen. Projektünk nem csupán a diákok számára mutat újszerű megoldásokat, de a pedagógusok figyelmét is felhívja az eddig általuk netán kevéssé alkalmazott módszerekre, megoldásokra, és így elmélyültebben kerülhet sor a társadalmi-történelmi problémák felismerésére és megfogalmazására, a tanult ismeretek problémaközpontú elrendezésére. Nagy szerepet szánunk a különböző információforrások – köztük primer történelmi források – elemzéséből levont következtetéseknek, illetve különféle társadalomtörténelmi összefüggések szóbeli kifejtésének.

A projekt során megvalósítandó tevékenységeink kulcselemei a következők: legyen alkalmuk a tanulóknak arra, hogy – további ismereteket szerezzenek a helyi hagyományokról, a lakóhely múltjáról, továbbá a környék, a lakóhely természeti értékeiről (5-12. évfolyam); feltevések megfogalmazása a történeti egyének, csoportok és intézmények viselkedésének mozgatórugóiról; modellek, makettek, tárgymásolatok készítése. (7-8. évfolyam); legyen alkalmuk a tanulóknak arra, hogy egy-egy történelmi témát (a politika-, a gazdaság-, a társadalom-, a tudomány-, a technika- vagy a művelődéstörténet, illetve a történeti ökológia köréből) mélységében tanulmányozzanak; történelmi, társadalmi témák vizuális ábrázolása; térbeli-időbeli tájékozódás erősítése: az egyes történelmi jelenségek (gazdaság, kultúra, politika stb.) eltérő időbeli ritmusának és kölcsönhatásainak elemzése. (9-12. évfolyam); történelmi jelenetek elbeszélése, eljátszása különböző szempontokból; különféle társadalmi, történelmi jelenségek összehasonlítása strukturális és funkcionális szempontok alapján.

2012. és 2013. évben összesen 11 havi szakkört, 4 vetélkedőt, 3 témanapot és 6 témahetet tartunk, melyeken majd félezer gyermek vesz részt. A tematikát a szakmai követelmények megtartásával rugalmasan kezeljük, a mindenkori pedagógusi elvárásokhoz, a partnerintézmények sajátosságaihoz és a diákok életkorához, igényeihez, előzetes ismereteihez igazítjuk. A tágabb tematikák a következők: 1. „Személyek és családok a régi Budapesten”; 2. „Az írás története”; 3. „Ismerd meg otthonaid!”; 4. „A város szövete”; 5. „Határok nélkül”; 6. „Ismeretlen ismerős”; 7. „Deviancia – szubkultúra”; 8. „Címer, pecsét, családfa”.

Az együttműködő iskolák: az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium, a Veres Pálné Gimnázium, a Montessori Erzsébetvárosi Gimnázium (2015-től Óbudai Gimnázium), a Kölcsey Ferenc Gimnázium, a Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Diákotthon, a Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános és Művészeti Alapiskola és az Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium.

 

 

 

Levéltár_pedagógia1
Levéltár_pedagógia2
Levéltár_pedagógia3
Levéltár_pedagógia4
Levéltár_pedagógia5