Malinovszkij marsall csapatainak veszteségei és annak okai

Malinovszkij marsall csapatainak veszteségei és a veszteségek okai 

Még nem telt el hetvenkét óra azóta, hogy Malinovszkij marsall kézhez kapta Sztálin parancsát arra, hogy a 2. Ukrán Front kezdje meg a Budapestre mérendő csapás előkészületeit, amikor 1944. október 31-én a marsall a szovjet tűzérségre nézve máig elgondolkodtató vezetői elemzést adott ki, a vonatkozó parancsokkal együtt.
Különleges szerep jutott 1944–45-ben Magyarországon a szovjet tüzérségnek, hiszen a jelentős magyar és német erőkkel szemben a Vörös Hadsereg túlerejét ez a fegyvernem képviselte leginkább, s mégis, a szovjet tisztek és katonák képzetlensége, fegyelmezetlensége és a szovjet marsall által parancsban is kimondott esetenkénti gyávasága elképesztő méretű fegyverzet vesztéshez vezetett 1944 október hónapjában. Mindez jelentős részben annak következménye volt, hogy a Debrecen–Nyíregyháza hadművelet heves német ellencsapásokkal, bekerítésekkel és áttörésekkel járt. A debreceni páncélos csatát formálisan a szovjet fél nyerte meg, hiszen övé lett a végén a hadszíntér. Azonban ha a veszteségeket is figyelembe vesszük, akkor már kicsit más lesz a kép. Harckocsik tekintetében a szovjetek vesztesége „csak” duplája a német-magyar veszteségnek, a gyalogsági veszteség (4. sz. dokumentum – táblázat) esetében kb. 95 ezer elesett, sebesült és eltűnt szovjet katona áll szemben kb. 15 ezer német és 25 ezer magyar katonával. A tüzérségi eszközök tekintetében sajnos jelenleg még nem ismert a magyar és német adatokat is tartalmazó statisztika, de valószínű, hogy az arányok még jobban billentek el a szovjetek kárára.
Az eredeti parancs magyar nyelvű szövegéből elhagyjuk az egyes alakulatokat nevesítő rövid részeket, ám ezek jól láthatóak és azonosíthatóak a szovjet hadinapló négy oldalas dokumentumában.

7. sz. dokumentum fordítása – Malinovszkij marsall parancsa az 53. hadsereg megengedhetetlen tüzérségi veszteségeiről 1944. október 31-én 

[Malinovszkij marsall parancsa]

A 2. Ukrán F R O N T  CSAPATAINAK
1944. október 31.    00170. sz.   Harcoló hadsereg.
TARTALOM: Az 53. hadsereg megengedhetetlen tüzérségi veszteségeiről.

Rövid időn belül az 53. hadsereg 214 löveget vesztett el, s ezekből 81 löveget az 5. [áttörő] tüzérhadosztály, 29 löveget a megerősítésre érkezett egyéb erők és 105 löveget a lövész hadosztályok.

Amint az megállapítást nyert, e nagy tüzérségi veszteségek okai az alábbiak voltak:

A főparancsnoksági tartalékhoz (RGK) tartozó tüzérség helytelen alkalmazása.

A hadsereg az RGK tüzérségét – tüzér hadosztály, romboló-harckocsielhárító dandárok – igyekeznek szervezetileg széttagolni, elvezénylik, átirányítják a nagy számú lövész alakulatokhoz és egységekhez, amelyek nem ritkán egymástól több tucat kilométerre, vagy még távolabb vannak.
Ez utóbbi egységeknél azután, nem törődve a saját tüzérparancsnokaik véleményével, sem az RGK tüzérparancsnokaiéval, ezt a széttagoltságot a lövegek szintjéig viszik, midőn zászlóaljakhoz vagy századokhoz telepítik e lövegeket, lényegében ezred- vagy zászlóalj tüzérségként kezelve azokat, ráadásul nem ritkán e tüzérségnek még gyalogsági védelmet, fedezetet sem biztosítanak.
Így az RGK tüzérségét nem hatékonyan használják fel, jelentős veszteségeket szenvednek el az anyagi eszközökben és a személyi állományban.
Így a 3. gárda tüzér hadosztály 71. könnyű tüzérbrigádja, amely 25 ágyút vesztett el, töbszörösen széttagolódott, midőn páncéloselhárító ezred- és zászlóalj feladatokat látott el…
… A MEZŐTÚR és KISÚJSZÁLLÁS térségében vívott harcokban /44. 10. 19./ a dandárt széttagoltan vetették be.
A 27. aknavető dandár a széttagoltság következtében CSONGRÁD alatt 12 aknavetőt veszített el.

A gyalogság instabilitása

A hadsereg nem küzd határozottan az ellen, hogy a gyalogság szégyenletesen és önkényesen visszavonul, védelem nélkül hagyva a tüzérséget…
[Malinovszkij marsall példákat sorol, 40 ágyú – ebből 15 nehézágyú, 16 mozsárágyú veszni hagyásáról]
Dacára annak, hogy jómagam 1944. május 14-én, a 0062 sz. parancsomban azonnali vizsgálatot követeltem minden egyes fegyver vesztés esetéről, a front tüzérparancsnokának utasítására a katonai tanács csak 10. 26-án küldött ki egy vizsgáló bizottságot.

Hiányzik az ellenőrzés a harckocsi elhárító fegyverek tűzérségi lőállásokba helyezése felett.

Az 5. tüz[ér]. hadosztálynál nem volt harckocsielhárító akna.
Megszegik azokat a rendelkezéseket, amelyek szerint minden megfigyelői állás előtt, a szabad kilátást biztosító térnek kell lennie a célkijelölés akadálytalanságához, ám az ütegek egy része kukorica földekre települ, ami kizárja a harckocsikra való tüzelést.
A megengedhetetlen fegyverzet veszteségekért, amelyek a fenti okok miatt következtek be, MANAGAROV altábornagy elvtársat, az 53. hadsereg parancsnokát fegyelmi büntetésben, Zükov ezredes elvtársat, a hadsereg tüzérparancsnokát fenyítésben részesítem.

Az ilyen jelenségek jövőbeni kiküszöbölésére
M E G P A R A N C S O L O M:

Hagyjanak fel az RGK tüzéralakulatainak, egységeinek széttagolásával. Csak kivételesen, amikor a helyzet azt megköveteli, engedhető meg az egyes dandárok kivonása a tüz. hadoszt-ból, és az is csak olyan feladatok végrehajtására, amelyeket a lövész hadosztályok tüzérsége nem képes megoldani, vagy hiányoznak a hadsereg tartalékai. Mindeközben személyes felelősséggel tartoznak a helyes felhasználásért, továbbá fedezésükért a csapat parancsnokok és tüzérparancsnokaik ott ahova egy-egy dantárt vezényeltek.
Minden dandár [brigád] átvezénylésről jelentést kérek helyettesem, a front tüzérparancsnoka útján.
Ezredekbe széttagolni a dandárokat tilos.

A könnyűágyús dandárokat a tüz. hadosztályok harckocsi elhárításra csak kivételes esetekben használhatják.

A romboló-harckocsielhárító tüzér ezredek [IPTAP] főszabályként csak teljességükben használhatók.
Kivételes esetekben, a helyzetnek megfelelően elvezényelhetők IPTAP-ok a csapat szintű parancsnokok személyes felelősségére, a megfelelően szilárd fedezet mellett.
A dandárokból álló ezredek széttagolása tilos.

Szigorúan követeljék meg a gyalogságtól a legnagyobb állhatatosságot és azt, hogy hatékonyan hasznosítsák tűzfegyvereiket. Minden esetet, amikor a gyalogság otthagyja a harcmezőn a tüzérséget, azonnal vizsgálatot indítani és a felelősöket bíróság elé állítani.
Az 53. hadsereg Katonai Tanácsai a fegyverzet veszteség valamennyi okának gondos kivizsgálását követően a bűnösökre a legszigorúbb büntetést szabja ki, azokat a tiszteket pedig, akik gyávának bizonyultak, vagy megengedték az egység önkényes elvonulását az arcvonalból, beosztásukból fel kell menteni és bíróság elé kell állítani.
A végrehajtásról jelentést 1944. nov. 4-ig.

Helyettesem, a front tüzérparancsnoka, Fomin tüzér vezérezredes et. tartsa szemmel jelen parancs végrehajtását.

Ezt a parancsot kapják meg a gyalogsági és tüzérségi hadosztályok és dandárok parancsnokai.

Malinovszki marsall
a 2 Ukr[án] F[ront] csapatainak parancsnoka
Szuszajkov vezérezredes
a 2 Ukr[án] F[ront] Katonai Tanácsának tagja s. k.
Zaharov vezérezredes
a 2 Ukr[án] F[ront] törzsfőnöke
A kiadmány hitelesítője: Tuzsilkin százados

4. számú dokumentum – Táblázat a 2. Ukrán Front 1944 októberi emberveszteségéről
 

5. számú dokumentum – Táblázat a 2. Ukrán Front 1944 októberi lóveszteségeiről 

8. számú dokumentum fordítása – Fomin vezérezredes összegzése a tüzérségi lőszer tékozlásáról 1944. október 1. 

A LÖVÉSZ HADTEST TÜZÉR PARANCSNOKAINAK

 A 2. U[krán] F[ront] Katonai Tanácsának egy sor parancsa és direktívája dacára /00174. sz. parancs 44. 5. 10., 00375. sz.. direktíva 44. 7. 18./, valamint az általam a kiképzésre 1944 nyarán kiadott utasítások és a 001031. sz. direktíva 44. 07. 20. ellenére/, amelyekben világosan rögzítettük a követelményeket a tüzérségi tűzvezetés szervezésére a támadások során, a védelemben, továbbá az össztűz rendszerére / az osztályok, csoportok és a nagyobb egységek esetében/, e követelményeket a mai napig sem értette meg a 75. lövész hadtest [tüzérségi] parancsnoka PONOMARJOV alezredes et. és a neki alárendelt tüzérparancsnokok.
Midőn MALINOVSZKIJ et. a Szovjetunió marsallja a 75. lövész hadtestnél megszemlélte a tüzérségi tűzvezetési rendszerek szervezettségét, ennek során a tüzérségünk gyakorlatában megengedhetetlen dolog derült ki. A marsall arra adott parancsot, hogy az egyik kijelölt célpontra zúdítsanak össztüzet. A 75. lövész hadtest össztüze túlságosan vonatottan indult, nem egyidejű tüzeléssel, nem össztűzként, nem egyöntetűen, hanem ritka, rendetlen lövöldözgetéssel, amely semmiképpen nem hozhatta meg az össztűztől kívánt eredményt és hatást. Az ütegek képtelenek az együttes tüzelésre és csak nagyon sokára reagálnak a parancsokra.
A hadsereg tüzér parancsnokaitól kategorikusan megkövetelem:
a/ a teljes tüzértiszti állomány ismételten dolgozza fel a front csapatainak 44. 5. 10-én kiadott 00174. sz. parancsot, továbbá a 44. 7. 18-án a front Katonai Tanácsa által kiadott 00375. sz. direktívát és az általam 44. 07. 20-án kiadott 001631. sz. utasítást;
b/ személyesen fokozzák a rendszeres ellenőrzést és törzseik ellenőrzéseit a nekik alárendelt tüzérségi egységeknél és azok elöljáróinál a harc minden fajtájában alkalmazott tűzvezetés minősége tekintetében, különösen odafigyelve az újonnan érkezett üteg- és osztály parancsnokokra annak érdekében, hogy hasonló esetek ne fordulhassanak elő;
c/ a haditechnika és a vontató eszközök folyamatosan legyenek teljesen működő képesek;
d/ jelentést kérek valamennyi foglalkozásról és gyakorlatról a műveleti összefoglalókban, ezen túlmenően dekádonként, kódoltan az erre korábban előírt alakzatban.
ZÜKOV ezredes et., az 53. hadsereg tüzérségi parancsnoka figyelmét felhívom a 75.  l[övész]. hadtest vonatkozásában tapasztalt személyes hiányosságaira az 53. hadsereg állományába való beilleszkedésben.
PONOMARJOV alezredes et., a 75. l[övész] hadtest tüzérségi parancsnokát az elégtelen katonai képzettség, valamint a hadtest tüzérségénél tapasztalt elégtelen ellenőrzés miatt megrovásban részesítem.
Figyelmeztetem a hadseregek tüzér parancsnokait arra, hogy amennyiben a jövőben az alárendeltségükben lévő tüzérségi alakulatoknál hasonló esetek fordulnak elő, akkor személyesen vonom Önöket felelősségre.
FOMIN
VEZÉREZREDES
2. Ukr[án] F[ront] TÜZÉRSÉGI PARANCSNOKA
 

10. sz.dokumentum – Az indokolatlan veszteségek elkerüléséről

A legföbb szovjet főhadiszállás, amely a frontok valamennyi vezetési dokumentumát megkapta, a tüzérségi erők magyarországi gondjaitól egyáltalán nem függetlenül adta ki november elején az „indokolatlan veszteségek elkerülésére” vonatkozó műveleti parancsát. Mindez áttételesen Malinovszkij marsall haditervének  kritikáját is jelentette. Ágyúkról ugyan ebben nincs szó, de a parancs első mondata mégis a veszteségek lehetőségét hangsúlyozza. Azt, hogy a parancs egyáltalán nem volt alaptalan, Malinovszkij csapatainak igen súlyos veszteségei is mutatták (lásd a 4. sz. és 5. sz. dokumentumok táblázatait).

10. sz. dokumentum fordítása
A Sztavka VGK parancsa 1944. november 4-én az indokolatlan veszteségek elkerülésére a Budapestért indított hadműveletekben 
A Sztavka VGK szerint a Budapest elleni támadás egy szűk frontszakaszon, mindössze két gépesített hadtesttel, jelentéktelen mennyiségű gyalogsággal, indokolatlan veszteségekhez vezethet és kiteszi az adott irányban tevékenykedő csapatokat egy ellenséges oldalcsapásnak a front jobbszárnyán, észak-kelet felől.
Ebből kiindulva a Sztavka megparancsolja:
A front jobbszárnyát (7. g., 53., 27. és 40. hadseregek) kivinni a Tisza nyugati partjára azért, hogy ott széles fronton indítson támadást, verje szét az ellenség budapesti csapatait a front jobbszárnyának csapásaival észak- és észak-kelet felől, együtt a front balszárnyának délről jövő csapásaival (46. hadsereg, 2. és 4. g. gép. hadtest).
E feladat végrehajtására Plijev csoportjának erői november 7-énél nem később mérjenek csapást Szolnok térségéből észak felé azért, hogy megtörjék az ellenség védelmét a Tisza jobb partján és a front jobbszárnyát átjuttassák a Tiszán.
Jelentést a megtett intézkedésekről.
Sztavka VGK
J. SZTÁLIN
A. ANTONOV