Dr.

Hermann István

Vezetőség
tudományos–szakmai főigazgató-helyettes, főlevéltáros
hermanni@bparchiv.hu
(+36) 1 298-7697

Publikációk

Önálló kötet

A pápai temetők története, Pápa, 1996. 104 pp.

Szentmiklósi és óvári Pongrácz Gáspár pápai plébános városleírása a XVIII. század elejéről. Pápa, 1999. 48 pp. (Jókai Füzetek 26.)

Mencshely, Budapest, 2002. 204 pp. (Száz Magyar Falu Könyvesháza)

Pápai kistérség, Budapest, 2004. (Kincses Könyvek — Kistérségek Értékleltára) 296 pp. (Szöveges bevezető 7–40.)

Veszprémi kistérség, Budapest, 2005. (Kincses Könyvek — Kistérségek Értékleltára) 163 pp. (Szöveges bevezető 7–44.)

Végrendeleti ügyek — Processus causarum: Testamentaria (VÉL A/22.16), Veszprém, 2010. (A Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár segédletei 3.) 78 pp.

JAKAB Rékával közösen [kiadásra előkészítette], Testamentaria dispositio reverendissimi domini Martini Biró de Padány episcopi Veszprimiensis / Padányi Bíró Márton veszprémi püspök végrendelete, Veszprém, 2013. (A Veszprém Megyei Levéltár kiadványai 31.) 140 pp. [facsimile is]

A veszprémi egyházmegye igazgatása a 18. században (1700–1777), Veszprém, 2015. (A Veszprém Megyei Levéltár kiadványai 37. / A veszprémi egyházmegye múltjából 28.) 354 pp. + 7 térképlap

Cikkek

Ismét egy Pápa címer ábrázolás…, Pápai Hírlap (1994. szept. 12.) 6.

Zsoldos Ignác emlékezete (1803–1885), in: MADARÁSZNÉ SZAKMÁRY Katalin, VARGA Béla [szerk.], Bakony–balatoni kalendárium 2003., Veszprém, 2002. 113–117.

A Veszprém Megyei Levéltár tudományos programjának előkészítése, Levéltári Szemle 59 (2009/1) 13–17.

A sólyi adománylevél, Comitatus Önkormányzati Szemle 19 (2009/6) 14–15.

ERDÉSZ Ádámmal, KENYERES Istvánnal, MÓZESSY Gergellyel, MOLNÁR Lászlóval, TILCSIK Györggyel, TYEKVICSKA Árpáddal és Á. VARGA Lászlóval közösen, A levéltárügy ágazati irányítási, finanszírozási, fejlesztési, valamint a területi általános levéltárak fenntartási kérdéseit vizsgáló kollégiumi bizottság jelentése, Levéltári Szemle 61 (2011/2) 9–52.

Levéltári dolgozók életpályamodelljének vázlata, Levéltári Szemle 68 (2018/2) 5–34.

Tanulmányok

Litteræ Ladislai Csáky de condendo monasterio Papensi Paulinorum. Lapok Pápa Törté-ne¬téből (1998/2) 49–53. [forrásközlés]

Pongrácz Gáspár: Pápa város leírása. Fons 5 (1998) 291–307. [forrásközlés]

Egy házasságtörés a XVII. század első feléből, in: HERMANN István [szerk], Tanulmányok Ritoók Zsigmond hetvenedik születésnapja tiszteletére, Budapest, 1999. 137–169. [forrás-közléssel]

Édes Gergely kupi lelkészi évei levéltári adatok tükrében, in: CSILLAG István [szerk.], Édes Gergely emlékezete, Pápa, 1999. 165–176.

Az Esterházyak genealógiája, in: HERMANN István, MEZEI Zsolt [szerk.], Emlékkönyv galán¬tai és fraknói gróf Eszterházy Károly egri püspök, Pápa város földesura, mecénása és építtetője halálának kétszázadik évfordulója tiszteletére, Pápa, 2000. (A Pápai Művelődéstörténeti Társaság kiadványai 11.) 7–14. (Klny is)

Az Esterházyak 1848/49-ben, Limes 12 (2000/4) 89–92. (Klny is) [újabb kiadása: in: FÜLÖP Éva Mária, ifj. GYÜSZI László, SCMIDTMAYER Csaba [szerk.], Griff karddal és rózsával, Az Esterházy család története, Tudományos előadás-sorozat az Esterházy család történetéből, Tata, 1998–2007, Tata, 2014. (Annales Tatainenses 7.) 71–78.]

Adalékok Szentgrót várának XV. századi történetéhez, in: HERMANN István, dr., MEZEI Zsolt [szerk.], Ezredforduló, A Pápai Művelődéstörténeti Társaság millenniumi emlékkönyve, Pápa, 2001. 161–171. [forrásközléssel]

Az Annales Hildesheimenses magyar vonatkozású feljegyzései a IX–X. század forduló-járól, in: RÓNA-TAS András [szerk.], Források a magyar történelem ismeretéhez, Budapest, 2001. (Magyar őstörténeti könyvtár 16.) 176–183.

A karthauziak Pápán, Adalékok a pápai házak és házbirtokosok történetéhez, Acta Papensia 2 (2002) [2003] 233–244. [forrásközléssel]

A XVII. századi pápai katolikus anyakönyvek vizsgálata (Kísérlet a kapcsolatháló-elemzés történeti alkalmazására), Sic itur ad astra 16 (2004/3) [2005] 9–28.

Hornig Károly és a Veszprémi püspökség római oklevéltára, Studia Wesprimiensia 6. (2004/1–2.) 117–120.

3. számú közlés, A ménfői szőlőhegyhez fűződő régi (földesúri) jogok és a szőlőmunka bérlimitációja (XVII. század), in: ÉGETŐ Melinda–DOMINKOVITS Péter [szerk.], Hegytörvények és szőlőtelepítő levelek Győr és Sopron vármegyéből (1551–1843), Budapest, 2004. 44–45. [forrásközlés]

Katholische Archive in Ungarn zwischen 1950 und 1969, Zur Überlieferungsgeschichte des Archivs der Erzdiöcese Veszprém (Ungarn), Trans – Internet-Zeitschrift für Kultur-wis¬senschaften Nr. 16. (März 2006)

tovább >>

1–5., 22., 50. számú közlések, in: ÉGETŐ Melinda [szerk], DOMINKOVITS Péter, HERMANN István [munkatársak], Hegytörvények és szőlőtelepítő levelek Veszprém vármegyéből (1626–1843), Budapest, 2006. 21–32., 78–84., 222–235. [forrásközlés]

MAIL Józseffel közösen, Emlékezés Szentilonay József püspökre, a róla elnevezett ápolda alapításának 250. évfordulóján, Lapok Pápa Történetéből (2006/1) 545–550. [Az alapító¬levél közlése és fordítása Hermann István munkája: 546–550.] [forrásközlés]

Esperesi kerületek változásai a veszprémi római katolikus egyházmegyében (az 1720-as évektől 1777-ig), A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei 25 (2008) [2009] 143–177.

A pápai, hantai hegyközségi törvények 1626., Lapok Pápa Történetéből (2009/3) 697–700. [forrásközlés]

A veszprémi székeskáptalan személyi összetétele 1700 és 1777 között, in: HERMANN István, KARLINSZKY Balázs [szerk.], Megyetörténet, Egyház- és igazgatástörténeti tanulmá¬nyok a veszprémi püspökség 1009. évi adománylevele tiszteletére, Veszprém, 2010. (A Veszprém Megyei Levéltár kiadványai 22. / A veszprémi egyházmegye múltjából 22.) 179–225.

37/IV–XII. számú közlések in: TÓTH G. Péter, NÉMETH Ildikó [szerk. / Hgg. von, Házi Jenő kéziratának felhasználásával], Soproni boszorkányperek / Ödenburger Hexenprozesse 1429–1702, Budapest, 2011. (A magyarországi boszorkányság forrásai / Quellen zur ungarischen Hexerei, Várostörténeti források / Stadthistorische Quellen 3.) 428–439. [forrásközlés]

Kápláni javadalmak a 18. századi veszprémi római katolikus egyházmegyében, in: HERMANN István, KARLINSZKY Balázs, VARGA Tibor László [szerk.], Corde aperto, Tanulmányok Kredics László nyolcvanadik születésnapjára, Veszprém, 2012. 65–75.

A veszprémi római katolikus egyházmegye helynökei 1700 és 1777 között, in: HERMANN István [szerk.], Padányi Biró Márton veszprémi püspök emlékezete, Veszprém, 2014. (A Veszprém Megyei Levéltár kiadványai 33.) 227–257.

id. HERMANN Istvánnal közösen, Adalékok Pápa város XVII. századi történetéhez I., Birtoklástörténeti vázlat és a város népességszáma, Acta Papensia 16 (2016) 29–62.

Egy Pápa–belvárosi ház felújítása az 1670-es években (forrásközlés), Soproni Szemle 70 (2016) 222–236. [forrásközlés]

A veszprémi egyházmegye papsága 1700 és 1777 között (származás és tanulmányok), in FORGÓ András, GŐZSY Zoltán [szerk.], Egyházi társadalom a 18. századi Magyarországon, Pécs, 2019. [1 szerzői ív, közlésre elfogadva]

Szerkesztés

Tanulmányok Ritoók Zsigmond hetvenedik születésnapja tiszteletére, Egyetemi Széchenyi Kör, Budapest, 1999. 211 pp. [ismertette: VADAY Andrea, Századok 135 (2001) 517–518.]

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár / Erzdiöcesan- und Domkapitelarchiv, Veszp¬rém [Levéltár-ismertető], Veszprém, 2005. 28 pp.

FRAKNÓI Vilmos, LUKCSICS József, A veszprémi püspökség római oklevéltára / Monu¬men¬ta Romana episcopatus Vesprimiensis, Arcanum, Veszprém–Budapest, 2007. (CD-ROM) [A kiadásban közreműködött HERMANN István és KARLINSZKY Balázs]

GUTHEIL Jenő, Veszprém város okmánytára, Oklevelek a veszprémi érseki és káptalani levél¬tá-rakból (1002–1523), KREDICS László [kiadásra előkészítette], HERMANN István [szerk.], Veszprém, 2007. [A veszprémi egyházmegye múltjából 18.] 421 pp.

ÉRSZEGI Géza, SOLYMOSI László [összeáll. / studio et opera], Veszprém város okmánytára, Pótkötet / Supplementum ad monumenta civitatis Veszprimiensis (1000–1526), HERMANN István [szerk.], Veszprém, 2010. [A veszprémi egyházmegye múltjából 20.] 559 pp. [ismertette: SZOVÁK Kornél, Turul 84. (2011) 32–36.]

Padányi Biró Márton veszprémi püspök emlékezete, Veszprém, 2014. (A Veszprém Megyei Levéltár kiadványai 33.) 304 pp.

Magyarország levéltárai 2014, Budapest, 2015. 144 pp.

The Archives of Hungary 2014, Budapest, 2015. 144 pp.

[szerk.], MORDOVIN Maxim [a tanulmány írta és a katalógust összeállította], HERMANN István, REICH Szabina és ZAY Orsolya [közreműködésével], Posztó Pápa piacán, Vándorkiállítás 2016. (Katalógus), Veszprém–Pápa–Budapest, 2016. 95 pp.

BOROSS István [szerk.], JAKAB Réka, FEKETE Tamás, HERMANN István [a szerk. munkatársai], Dokumentumok az MNL Veszprém Megyei Levéltárából, Budapest, 2018. (Forrásaink a reformációról) 324 pp.

F. TÓTH F. Péter [kiadásra előkész. és a bev. tanulmányt írta], HERMANN István, JAKAB Réka [a kiadásra történő előkészítésben közreműködtek], „Igen elkezdtétek kergetésünket”, Az 1674-es gályarabper veszprémi jegyzőkönyve, Veszprém, 2018. (A Veszprém Megyei Levéltár kiadványai 41.) 135 pp.

Társszerkesztés

GÁSPÁRI Zoltánnal közösen, Eötvös Konferencia 2000. március 25–26, Budapest, 2000. 48 pp.

PAPP Istvánnal közösen, Shakespeare–kollégium, Tanulmányok, a kötet anyagát válogatta GÉHER István, Argumentum Kiadó, Budapest, 2000. 135 pp. (Eötvös Műhely, sorozat¬szerk. BURCSI Péter, HERMANN István, PAPP István) [ismertette: BERKES Erzsébet, Shakespeare-szemináriumok, Mozgó Világ (2000/9) 115–117.]

ÉGETŐ Melinda [szerk], DOMINKOVITS Péter, HERMANN István [munkatársak], Hegytör-vé¬nyek és szőlőtelepítő levelek Veszprém vármegyéből (1626–1843), L’Harmattan Kiadó, Buda¬pest, 2006. 267 pp.

KARLINSZKY Balázzsal közösen [szerk.], Megyetörténet, Egyház- és igazgatástörténeti tanul¬má¬nyok a veszprémi püspökség 1009. évi adománylevele tiszteletére, Veszprém, 2010. (A Veszp¬rém Megyei Levéltár kiadványai 22. / A veszprémi egyházmegye múltjából 22.) 488 pp. [ismertette: RAGAČ, Radoslav, Slovenská Archivistika 48 (2013) Čislo 2. 118–119.]

KARLINSZKY Balázzsal és VARGA Tibor Lászlóval közösen [szerk.], Corde aperto, Tanulmányok Kredics László nyolcvanadik születésnapjára, Veszprém, 2012. 344 pp.

Recenziók

Kósa László, „Hét szilvafa árnyékában…” A nemesség alsó rétegének élete és mentalitása a rendi társadalom utolsó évtizedeiben Magyarországon, Osiris, Budapest, 2001. 283 pp. (Osiris Könyvtár — Történelem), Acta Papensia 1 (2001) 261–266.

Acta Papensia, A Pápai Református Gyűjtemények Közleményei, Első évfolyam (2001) 1–2. szám, főszerk. Hudi József, 126 pp., Századok 136 (2002) 712–714.

Tiszapüspöki oklevelek 1261–1703, latinból fordította és közreadta Benedek Gyula, a jegyzeteket készítette és mutatóval ellátta Tolnay Gábor, Szolnok, 2000. 108 pp. (Documentatio Histo¬ri¬ca I.), Levéltári Szemle 52 (2002/2) 65–75.

Tiszapüspöki oklevelek 1261–1703, latinból fordította és közreadta Benedek Gyula, a jegyzeteket készítette és mutatóval ellátta Tolnay Gábor, Szolnok, 2000. 108 pp. (Documentatio Histo¬ri¬ca I.), Levéltári Szemle 52 (2002/2) 65–75.

Molnár Antal, A katolikus egyház a hódolt Dunántúlon, Budapest, Magyar egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség, 2003. (METEM könyvek 44.) 213., Acta Papensia 3 (2003) [2004] 307–312.

Péter Katalin, A reformáció: kényszer vagy választás?, Budapest, Nemzeti Tankönyv-kiadó, 2004. (Európai Iskola) 124., Acta Papensia 4 (2004) 197–200.

Benda Gyula, Zsellérből polgár — társadalmi változás egy dunántúli kisvárosban, Keszt¬hely társadalma 1740–1849, Budapest–Zalaegerszeg, L’Harmattan–Zala Megyei Levél¬tár, 2008. (Mikrotörténelem 3.) 515., Budapesti Könyvszemle [BUKSz] 21. (2009) 184–186.

BANA Józseffel közösen, Beszámoló az Önkormányzati Levéltárak Tanácsa 2010. évi tisztújító közgyűléséről, Levéltári Szemle 60 (2010/4) 59–62.

Forintos Attila: A székesfehérvári székeskáptalan, Adattár 1777–2004., Székesfehérvár, Alba Civitas Történeti Alapítvány, 2005. (Alba Civitas Történeti Alapítvány Közlemények I.) 229.; Forintos Attila: A székesfehérvári székeskáptalan címzetes kanonokjai, Adattár 1795–2010., Székesfehérvár, Alba Civitas Történeti Alapítvány, 2010. (Alba Civitas Történeti Alapítvány Közlemények III.) 274.; Forintos Attila: A székesfehérvári püspökség adattára 1777–2010., Budapest, magánkiadás, 2011. 195., Turul 86 (2013) 74–76.

BOROSS Istvánnal, SOMFAI Balázzsal és ZSIDI Vilmossal közösen, Beszámoló a Magyar Levéltárosok Egyesületének 2013. évi vándorgyűléséről, Levéltári Szemle 63 (2013/2) 84–93.

JAKAB Rékával közösen, Konferencia az egyházmegye múltjáról, Erőgyűjtés és újrakezdés, A veszprémi egyházmegye története a 17. században, Egyháztörténeti konferencia a Veszprémi Főegyházmegye szervezésében, Veszprém, Szaléziánum, 2018. szep¬tember 6., Séd 4. (2018/5) 29–30.

Dubniczay István hantai prépost, a zirci ciszterci apátság mecénása, szerkesztette Vida Beáta, Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház, Országos Széchényi Könyvtár, Zirc–Budapest, 2018., Séd 4. (2018/6.) 39.

JAKAB Rékával közösen, A „vértelen” ellenreformáció, Sárospatak, 2019. február 7–8., Egyháztörténeti Szemle 20/2. (2019) 112–120.

Egyéb közreműködések

Rajczi Pál [nekrológ], Levéltári Szemle 54 (2004/4) 80–81. [új kiadása in: FEISZT György [összeállította], Requiescat in pace, Levéltáros nekrológok 1923–2011, Székes¬fehér¬vár, 2012. 294–295.]

Körmendy József [nekrológ], Levéltári Szemle 55 (2005/4) 96–97. [új kiadása in: FEISZT György [összeállította], Requiescat in pace, Levéltáros nekrológok 1923–2011, Székes-fehér¬vár, 2012. 224–225.]

A veszprémi római katolikus egyházmegye igazgatása a 18. században, Budapest 2011. 331 pp. (Doktori [PhD] disszertáció, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar)

tovább >>

Az Esterházyak 1848/49-ben, in: FÜLÖP Éva Mária, ifj. GYÜSZI László, SCMIDTMAYER Csaba [szerk.], Griff karddal és rózsával, Az Esterházy család története, Tudományos előadás-sorozat az Esterházy család történetéből, Tata, 1998–2007, Tata, 2014. (Annales Tatainenses 7.) 71–78. [eredeti kiadása Limes 12 (2000/4) 89–92. (Klny is)]

A Magyar Nemzeti Levéltár, in: HERMANN István [szerk.], Magyarország levéltárai 2014, Budapest, 2015. 10–13.

The Hungarian National Archives, in: HERMANN István [ed.], The Archives of Hungary 2014, Budapest, 2015. 10–13.

Dr. Kredics László [nekrológ] 1932–2018, Levéltári Szemle 69 (2019/1) 103–104.