Dr.

Kenyeres István

Vezetőség
főigazgató, főlevéltáros
foigazgato@bparchiv.hu
(+36) 1 298-7595

Publikációk

Történettudomány

Könyv

1. Uradalmak és végvárak. A kamarai birtokok és a törökellenes határvédelem a 16. századi Magyar Királyságban. Budapest, Új Mandátum, 2008. (Habsburg Történeti Monográfiák 2.) 662 p. (1,534.000 karakter)

2.  XVI. századi uradalmi utasítások. Utasítások a kamarai uradalmak prefektusai, udvarbírái és ellenőrei részére. Szerk. és a bev. tan. írta: Kenyeres István. I-II. köt. Budapest, 2002. Szentpétery Imre Történettudományi Alapítvány (Fons Könyvek 2.) 916 p.

Könyv. Szerzőként és szerkesztőként való közreműködés

3. A budai mészárosok középkori céhkönyve és kiváltságlevelei. Zunftbuch und Privilegien der Fleischer zu Ofen aus dem Mittelalter. Szerk. /Red.: Kenyeres István. Budapest, 2008. (Források Budapest közép- és kora újkor történetéhez 1. Quellen zur Budapester Geschichte  im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit 1.) 

4.  Kubinyi András: Tanulmányok Budapest középkori történetéről. I-II. köt. Budapest, Budapest, Főváros Levéltára, 2009. Szerk.: Kenyeres István – Kis Péter – Sasfi Csaba. (Várostörténeti Tanulmányok) 870 p. + LXXVII p. + CD-Rom melléklet.

5. A történeti források kiadásának módszertani kérdései. Szerk: Kenyeres István. In: Fons 7. (2000) 1. sz. 3-193. p.

Tanulmányok

6. Budapest ostroma egy kapucinus szerzetes látószögéből. Dr. P. Frey Ferenc Jácint ostromnaplója (1945. január 1. – 1945. április 1.) In: „A kultúra tarthatja meg, és teheti ismét naggyá”. Tanulmányok Ujváry Gábor hatvanadik születésnapjára. Szerk.: Dubniczky Zsolt et alii. Budapest, Ráció Kiadó, 2020.516-537.

7. Hivatalnoki életpályák és családi stratégiák a kora újkori kamarai uradalmak példáján. In: Hivatalnok értelmiség a kora újkori Erdélyben és a Magyar Királyságban I. Szerk.: Bogdándi Zsolt – Fejér Tamás – Jakó Klára. Kolozsvár – Budapest, 2020. (Erdélyi Tudományos Füzetek 290.) 157-186.

8. A Szapolyai-család birtokai 1526 előtt. In: Egy elfeledett magyar királyi dinasztia: a Szapolyaiak. Szerk.: Fodor Pál – Varga Szabolcs. Budapest, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2020.  73-97.

9. Hadügyi forradalom és államigazgatás a  Habsburg Monarchiában a kora újkorban. In: A Magyar Királyság a kor újkorban.  Szerk.: Gőzsy Zoltán – Varga Szabolcs.. Pécs, Kronosz,  2020.  131-150.

10. Die Ungarische Kammer, die Zipser Kammer und die Kammergüter in Ungarn. In: Verwaltungsgeschichte der Habsburgermonarchie in der Frühen Neuzeit.  Band 1 / 2. Hof und Dynastie, Kaiser und Reich, Zentralverwaltungen, Kriegswesen und landesfürstliches Finanzwesen. Hrsg: Michael Hochedlinger – Perer Mata – Thoma Winkelbauer. (Mittelungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung Erg. Bd. 62. Telbd. 2.) Wien,  Böhlau, 2019. 917-927. p.

11. Számadáskönyvek mint a 16-17. századi gazdaságtörténet forrásai. In: Erdélyi Évszázadok. A Kolozsvári Magyar Történeti Intézet Évkönyve. IV. A levéltár rejtett kincsei. Források és értelmezések a gazdaságtörténet köréből. Kolozsvár, Egyetemi Műhely Kiadó – Bolyai társaság, 2019. 27-52.

12. Zacharias Geizkofler birodalmi fillérmester számadásai a tizenöt éves háború időszakából, 1589-1603. In: Fons, 25. (2018) 4. sz. 453-484. p. [megjelent: 2019]

13. 25 éves a Fons. In: Fons, 25. (2018) 4. sz. 431-433. p.

14.  A Habsburg Monarchia és a Magyar Királyság had- és pénzügyigazgatásának fejlődése a 16-17. században. Modellek és értelmezési lehetőségeik. Századok 152. (2018) 5. sz. 1033-1076. [Pálffy Gézával közösen]

15. Bevezető.  Századok 152. (2018) 5. sz. 937-938.

16.. The Economy of Castle Estates in the Late Medieval Kingdom of Hungary. In: The Economy of Medieval Hungary. ( East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 450-1450. Vol. 49.) Ed.: József Laszlovszky – Balázs Nagy – Péter Szabó – András Vadas. Leiden-Boston, Brill,  2018. 394-416.

17. Buda középkori levéltára és Kolozsvár. Várostörténeti tanulmányok. Studii de istorie urbană. In: Cluj – Kolzsvár – Klausenburg 700. Főszerk.: Lupescu Makó Mária. Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2018. 421-430.

18. „Megtetszik innét, mely igaz mondás amaz: pecunia nervus belli”. Hadi öltségek Európában a 17. század első felében, különös tekintettel a Habsburg-birodalomra. In: Várostromok és Közép-Európa. Zrínyi Miklós (1620-1664) korában. Szerk.: Bujdosné Pap Györgyi – Fejér Ingrid – H. Szilárd Ágota. Eger, 2017. (Studia Agriensia 34.) 37-56. p.

19. A török elleni küzdelem finanszírozása Buda elestétől a drinápolyi békéig. In: Mozgó frontvonalak. Háború és diplomácia a várháborúk időszakában, 1552-1568. Szerk.: Bujdosné Pap Györgyi – Fejér Ingrid – H. Szilárd Ágota. Eger, 2017. (Studia Agriensia 35.) 19-40. p.

20. A gyulai vár és uradalom kamarai vizsgálata 1564-ben. In: EÁrchívum. Tanulmányok Erdész Ádám hatvanadik születésnapja tiszteletére. Szerk.: Héjja Julianna Erika – Sáfár Gyula. Gyula, 2017. 259-270.

21. A gyulai uradalom a Brandenburgi-birtokok rendszerében.  In: Város, uradalom, vár. Tanulmányok Gyula 15-18. századi történetéből. Szerk.: Héjja Julianna Erika – Erdész Ádám. Gyula, 2017. 33-51.

22. A Magyar és a Szepesi Kamara bevételei és kiadásai a XVII. században. In: Fons (Forráskutatás és Történeti Segédtudományok) 24. (2017). 3-67.

23. Konfliktus vagy konszenzus? A katolikus egyházi vagyon sorsa a 16. századi Magyar Királyságban. In: Egyházi társadalom a Magyar Királyságban a 16. században. Szerk.: Varga Szabolcs – Vértesi Lázár. Pécs, 2017. (Seria Historia Dioecesis Quinqueecclesiensis 17.)  293-291.

24. The Fate of the Medieval Archives of Buda and Pest. In: Medieval Buda in Context. Brill’s Companions to European History, Vol. 10. Edited by Balázs Nagy, Martyn Rady, Katalin Szende and András Vadas. Lieden-Boston, 2016. 52-68. p.

25. „A proletárdiktatúra alatt a régi okleveleknek nem volt értékük”. Szapolyai János budai privilégiumlevelének eltűnése a Fővárosi Levéltárból 1919-ben. In: Historia est lux veritatis. Szakály Sándor köszöntése 60. születésnapján. Főszerkesztő: Marinovich Endre. Budapest, Veritas-Magyar  Napló, 2016. II. köt. 15-25. p.

26. A „Fiscal-Military State” és a Habsburg Monarchia a 16-17. században. In: Művészet és mesterség. Tisztelgő kötet R. Várkonyi Ágnes emlékére I-II. kötet. Szerk.: Horn Ildikó – Lauter Éva – Várkonyi Gábor – Hiller István – Szirtes Zsófia – Balogh Zsuzsanna – Pásztor Katalin – Tamás Máté. Budapest, L’Harmattan, 2016. I. köt. 91-122.

27. Szorosadtól Rijekáig. Előszó. In: Szorosadtól Rijekáig. Tanulmányok Bősze Sándor emlékére. Szerk.: Mayer László, Tilcsik György. Bp.: Magyar Levéltárosok Egyesülete, Megyei és Városi Levéltárak Vezetőinek Tanácsa, 2015. 17-18. p. (A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai; 14.)

28. A dömösi prépostság koppányi uradalmának összeírása Mohács előtt és a török hódítás időszakában. In: Szorosadtól Rijekáig. Tanulmányok Bősze Sándor emlékére. Szerk. Mayer László, Tilcsik György. Bp.: Magyar Levéltárosok Egyesülete, Megyei és Városi Levéltárak Vezetőinek Tanácsa, 2015. 39-52. p. (A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai; 14.)

29. „Nekem pénzem nincsen, valami volt, Isten tudja mind hadra költöttem”. Állami jövedelmek és hadi kiadások Bethlen Gábor és II. Ferdinánd korában. In: Bethlen Erdélye, Erdély Bethlene. A Bethlen Gábor trónra lépésének 400. évfordulóján rendezett konferencia tanulmányai. Szerk.: Dáné Veronka et alii. Kolozsvár, 2014. 473-486. p.

30. A soproni plébános különös esete: I. Ferdinánd, Habsburg Mária és a magyar szuverenitás. In: Rubicon 25. (2014) 8. sz. 44-45. p.

31. A félharmincad 1635-1638-ban. In: Archivariorum historicorumque magistra. Történeti tanulmányok Bak Borbála tanárnő 70. születésnapjára. Szerk.: Kádár Zsófia – Lakatos Bálint – Zarnóczki Áron. Magyar Levéltárosok Egyesülete, Budapest, 2013. [2014] 567-590. p.

32. A főváros középkori levéltárainak sorsa. In Homoki-Nagy Mária főszerk.: Ünnepi kötet Dr. Blazovich László egyetemi tanár 70. születésnapjára. Szeged, 2013, Szegedi Tudományegyetem, 369–382 p. (Acta Universitatis Szegediensis. Acta Juridica et Politica 75.) 

33. A Habsburg Monarchia és a Magyar Királyság pénzügyei és hadi költségei a 16. század közepétől a 17. század első harmadáig. In Történelmi Szemle, 2013. 4. sz. 541–568 p.

34. A német nyelvű iratok kiadásainak kérdéséhez: a 16. századi magyarországi városi és kamarai iratok forrásközlési gyakorlatáról. In Soproni Szemle, 2013. 4. sz. 412–418 p.

35. A szombathelyi püspöki uradalom bevételei és kiadásai 1571–72-ben. In Határon innen, határon túl. Tanulmányok Tilcsik György 60. születésnapjára. Szombathely, 2012, Vas Megyei Levéltár, 233–242 p. 

36. Buda gazdálkodása a török alóli felszabadulástól a Rákóczi-szabadságharc kezdetéig. In: Urbs. Magyar Várostörténeti Évkönyv. 7. Budapest, (2012) [2013], Budapest Főváros Levéltára, 377–400 p..

37. Die Kosten der Türkenabwehr und des Langen Türkenkrieges (1593–1606) im Kontext der ungarischen Finanzen des 16. und 17. Jahrhunderts. In: Das „Blut des Staatskörperers”. Hrsg.: Peter Rauscher – Andrea Serles – Thoma Winkelbauer. Historische Zeitschrift Beiheft 56. München, 2012. 19-41. p.

38. Magyaróvár a 16. században. In: Kenyeres István – D. Szakács Anita – Mihály Ferenc: Magyaróvár tanácsának törvénykezési jegyzőkönyvei az 1581-1582. években. Győr, 2012. 7-40. p.

39. A magyarországi réz- és marhakereskedelemmel kapcsolatos nemzetközi hitelügyletek a 16. század második felében. In: A történettudomány szolgálatában. Tanulmányok a 70 éves Gecsényi Lajos tiszteletére. Szerk: Baráth Magdolna – Molnár Antal. Budapest-Győr, 2012. 209-221. p.

40. A bányakamarák szerepe a Magyar Királyság jövedelmeiben a 15-16. században. In: Tiszteletkör. Történeti tanulmányok Draskóczy István egyetemi tanár 60. születésnapjára. Budapest, 2012. 177-188. p. 

41. A Magyar Királyság jövedelmei és kiadásai Hunyadi Mátyás és a Jagellók korában  Rubicon 23. (2012) 6. sz. 42-45. p.

42. Pecunia nervus belli. A háború alapja a pénz. A Magyar Királyság, illetve a Habsburg Monarchia bevételei és kiadásai, valamint a hadiköltségek Mohácstól a tizenöt éves háború végéig. Rubicon 23. (2012) 6. sz. 46-49. p.

43. Die Kammerherrschaften und die Türkenabwehr im Königreich Ungarn des 16. Jahrhunderts. In: Krisztián Csaplár-Degovics/István Fazekas (Hrsg.): getielt – Vereinigt. Beitrage zur Geschichte des Königreichs ungarn in der Frühneuzeit (16.-18. Jahrhundert). Berlin, OEZ-Berlin, 2011. (Ungarische Geschichte Bd. 1.) 98-129. p.

44. Buda, Pest, Esztergom és Székesfehérvár szabad királyi városi címének visszaszerzése. In: Várospolitika és közigazgatás. A 2010. október 27-én tartott konferencia előadásai és Esztergom szabad királyi város jegyzőkönyvének regesztái 1701-1710. Szerk.: Csombor Erzsébet – L. Balogh Béni. Esztergom, Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára, 2011. (Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára Évkönyvei 21.) 48-72. p.

45. Dobó István viszontagságos élete a hősi várvédelem után. In: Dobó István a hányatott sorsú, hős várkapitány. Emlékülés. Eger, 2011. június 4.Szerk.: Renn Oszkár. Eger, Szent György Lovagrend Egri Nagypriorátus, 2011. 14-24. p.

46. Réz, marha, hitel : Magyarországi kölcsönügyletek a 16. században In: Élet és tudomány 66. (2011) 41. sz. 1293-1295. p.

47. Die Kriegsausgaben der Habsburgermonarchie von der Mitte des 16. Jahrhunderts bis zum  ersten Drittel des 17. Jahrhunderts. In: Kriegführung und Staatsfinanzen. Die Habsburgermonarchie und das Heilige Römische Reich vom Dreißigjährigen Krieg bis zum Ende des habsburgischen Kaisertums 1740. Hrsg.: Peter Rauscher. Münster, Aschendorff, 2010. (Geschichte in der Epoche Karls V., Bd. 11.) 41-80. p.

48. Mibe került a tizenöt éves háború? In: Auxilium Historiae. Tanulmányok a hetvenesztendős Bertényi Iván tiszteletére. Szerk.: Körmendi Tamás – Thoroczkay Gábor. Budapest, ELTE BTK, 2009. 163-174. p.

49. Magyar nyelvű források a 16-17. századi kamarai levéltárakban. In: Forráskutatás, forráskiadás, tudománytörténet. Szerk.: Korompay Klára, Terbe Erika, C. Vladár Zsuzsa, Zsilinszky Éva. – Budapest, Magyar Nyelvtudományi Társaság, 2009. 95-102. p.

50. A kiátkozott egri udvarbíró: Csimori Kövér Ferenc. In: Memoria rerum. Tanulmányok Bán Péter tiszteletére. Szerk.: Á. Varga László – Oborni Teréz. Eger, 2008. 231-243. p.

51. A Pelényiek. Egy nógrádi jogtudó-hivatalnok család a 15-16. században. In: Szívvel és tettel. Tanulmányok Á. Varga László tiszteletére. Szerk.: Horváth J. András.  Budapest-Salgótarján, 2008. 95-116. p.

52. A budai mászárosok középkori céhkönyve (1496) 1500-1529 (1535, 1695). Das mittelalterliche Zunftbuch der deutschen Fleischer zu Ofen. (1496) 1500-1529 (1535, 1695). In: A Budai mészárosok középkori céhkönyve és kiváltságlevelei. Zunftbuch und Privilegien der Fleischer zu Ofen aus dem Mittelalter. Szerk. /Red.: Kenyeres István. Budapest, 2008. (Források Budapest közép- és kora újkor történetéhez 1. Quellen zur Budapester Geschichte  im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit 1.) 178-308. p. [Baraczka Istvánnal, Spekner Enikővel és Szende Katalinnal közösen]

53. Végvári karrierek: Udvarbírák, ellenőrök és élésmesterek. In: Hagyomány és megújulás. Életpályák és társadalmi mobilitás a végváriak körében. Szerk.: Berecz Mátyás – Vörös Gábor. Eger, 2008. (Studia Agreinsia 27.)  197-211. p. 

54. Hans Unterholtzer felső-magyarországi hadi fizetőmester és ismeretlen számadásai (1595–1602). Redite ad cor. Tanulmányok Sahin-Tóth Péter emlékére. Szerk.: Krász Lilla – Oborni Teréz. Budapest, 2008. 221-238. p.

55. Váruradalmi gazdálkodás a késő középkorban. In: Gazdaság és gazdálkodás a középkori Magyarországon: gazdaságtörténet, anyagi kultúra, régészet. Szerk.: Kubinyi András – Laszlovszky József – Szabó Péter. Budapest, 2008. 377-399. p.

56. Verwaltung und Erträge von Königin Marias ungarischen Besitzungen in den Jahren 1522 bis 1548. In: Maria von Ungarn (1505–1558). Eine Renaissancefürstin. Hgg.: Fuchs, Martina – Réthelyi, Orsolya. Münster, 2007. (Geschichte in der Epoche Karls V.) 179–207. p.

57. A Habsburg monarchia katonai kiadásai az Udvari Pénztár és a hadi fizetőmesterek számadásai alapján, 1543–1623. Adalékok a török elleni küzdelem finanszírozásának történetéhez. In: Levéltári Közlemények 78. (2007) 85-137. p.

58. Pacsa János plébános osztrák fogsága. Adalékok Habsburg Mária királyné helytartóságához. In: Soproni Szemle 60. (2006) 2. sz. 146-165. p.

59. Az egri várbirtok igazgatása a 16. században. In: Magyarország védelme – Európa védelme. Szerk.: Berecz Mátyás – Petercsák Tivadar. Eger, 2006. (Studia Agriensia 24.) 47–115. p.

60. Várszámadások a XVI. századból. In: Arrabona 44. (2006) 2. sz. 95–112. p.

61. Dobó István (1502. k. – 1572). Életrajzi vázlat. In: Az Egri Vár Híradója 38. (2006) 160-194. p.

62. Buda és Pest útja az 1703. évi kiváltságlevélig. In: Urbs. Magyar Várostörténeti Évkönyv. 1. (2006) 159-201. p.

63. Budapest középkori történetének bécsi levéltári forrásai. In: Urbs. Magyar Várostörténeti Évkönyv. 1. (2006) 299-329.

64. Die Einkünfte und Reformen der Finanzverwaltung Ferdinands I. in Ungarn.  In: Kaiser Ferdinand I. Ein mitteleuropäischer Herrscher. Hg.: Martina Fuchs – Teréz Oborni – Gábor Ujváry. Münster, Aschendorff Verl., 2005. (Geschichte in der Epoche Karls V.) 111-146. p

65. A magyaróvári uradalom urbáriuma. In: Habsburg Mária, Mohács özvegye. A királyné és udvara 1521-1531. Kiállításkatalógus. Budapesti Történeti Múzeum, 2005. szeptember 30. – 2006. január 9. Szerk.: Réthelyi Orsolya et alii. Budapest, 2005. 214-215. p.

66. A bécsi Udvari Kamarai Levéltár Gedenkbücher Österreich magyar vonatkozású iratainak regesztái, 61-64. köt. (1547-1550). In: Lymbus. Magyarságtudományi Közlemények. Főszerk.: Ujváry Gábor. Budapest, 2005. 253-294. p.

67. A Szapolyai család és Trencsén. In: Tanulmányok Szapolyai Jánosról és a kora újkori Erdélyről. Szerk.: Bessenyei József – Horváth Zita – Tóth Péter. Miskolc, 2004. (Studia Miskolciensia 5.) 135-145. p.

68. A magyarországi végvárak és mezei hadak élelmezési szervezetének archontológiája a XVI. században. In: Fons 11. (2004.) 2. sz. 329-395. p.

69. A királyi és királynéi „magánbirtokok” a 16. században. In: Századok 138. (2004) 5. sz. 1103-1148. p.

70. Die Finanzen des Königreichs Ungarn in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts. In: Finanzen und Herrschaft. Materielle Grundlagen fürstlicher Politik in den habsburgischen Ländern und im Heiligen Römischen Reich im 16. Jahrhundert. Hrsg.: Edelmayer, Friedrich–Lanzinner, Maximilian—Rauscher, Peter. Wien–München, Oldenbourg, 2003. (Veröffentlichungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung Band 38.) 84–122. p.

71. A királyi Magyarország bevételei és kiadásai a 16. században. In: Levéltári Közlemények 74. (2003) 59-103. p.

72. XVI. századi utasítások kiadásának problémái. In: Magyar Levéltárosok Egyesülete két konferenciája. Kaposvár 2002. szeptember 4-6. Budapest, Balassi Intézet 2003. május 14. Szerk.: Böőr László. Budapest, 2003. Magyar Levéltárosok Egyesülete 124-132. p.

73. Az Esztergomi főegyházmegye birtokai és azok szerepe a török elleni védelemben a XVI. században. In: Mater et Magistra. Szerk.: Hegedűs András – Csombor Erzsébet. Esztergom, 2003. (Strigonium Antiquum V.) 51-80. p. 

74. I.Ferdinánd magyarországi pénzügyigazgatási reformjai és bevételei. In: Történelmi Szemle 45. (2003) 1-2. sz. 61-92. p.

75. Ár- és bértörténet, Magyarország 16-18. század.  In: Magyar művelődéstörténeti lexikon. Szerk. Kőszeghy Péter. Balassi Kiadó, 2003. 136-140. p.

76. A magyarországi pénzügyigazgatás modernizációja. In: Rubicon 14. (2003) 11-12. sz. [Habsburg berendezkedés. Mi történt Mohács után?] 91-94. p. és 24. (2013) 2. Klnsz. 79-82. p.

77. Kamarai uradalmak igazgatása a XVI. században. In: XVI. századi uradalmi utasítások. Utasítások a kamarai uradalmak prefektusai, udvarbírái és ellenőrei részére. Szerk. és a bev. tan. írta: Kenyeres István. I-II. köt. Budapest, 2002. Szentpétery Imre Történettudományi Alapítvány (Fons Könyvek 2.) 15-90. p.

78. A végvárak és a mezei hadak élelmezési szervezete a XVI. században. In: Fons 9. (2002) 1–3. sz.  163–202. p.

79. Dobó István (1502. k. – 1572). In: Nagy képes milleneumi arcképcsarnok. 100 portré a magyar történelemből. Szerk.: Rácz Árpád. Budapest, Rubikon-Könyvek, 2002. 67-69. p.

80. A végvárak uradalmainak igazgatása és gazdálkodása a 16. században. In: Századok 135. (2001) 1351–1412. p.

81. A várbirtokok szerepe a 16. századi magyarországi végvárrendszer ellátásában. Katonai elképzelések az egri és a szatmári vár fenntartására. In: Végvár és ellátás. Szerk.: Petercsák Tivadar – Berecz Mátyás. Eger, 2001. (Studia Agriensia 22.) 131–181. p.

82. A magyar királyi posta a XVI. században Paar Péter pozsonyi postamester számadáskönyvei alapján. In: Információáramlás a magyar és török végvári rendszerben. Szerk.: Petercsák Tivadar–Berecz Mátyás. Eger, 1999. (Studia Agriensia 20.) 107-115. p.

83. Aki miatt egy napot késett Budavár visszavétele 1849-ben. Zerdahelyi Ignác hadbírósági ügye. In: Fons, 5 (1998) 65-90. p.

84. Egy nagybirtok igazgatása és gazdálkodása a 16. században. A trencséni várbirtok 1543 és 1564 között. In: Levéltári Közlemények 68. (1997) 1-2. sz. 99-142. p.

85. A temesvári udvarbíró utasítása (1552). Adalékok az 1551/1552. évi temesvári és temesközi eseményekhez. In: Fons 4. (1997) 2. sz. 125-148. p.

86. A trencséni várbirtok igazgatása és gazdálkodása a XVI. században. In: Hagyomány és korszerűség a XVI-XVII. században. Szerk.: Petercsák Tivadar. Eger, 1997. (Studia Agriensia 17.) 123-139. p.

87. A trencséni vár a XVI. században. In: Fons 2. (1995) 1. sz. 5-72. p.

Recenziók:

88. Új korszak határán. Az európai államok hadügye és hadseregei a mohácsi csata korában. Szerk.: B. Szabó János és Fodor Pál. Bp., MTA BTK, 2019. Recenzió. In: Hadtörténelmi Közlemények 133. (2020). 1. sz. 213-218.

89. Géra Eleonóra: Kőhalomból (fő)város. Buda város hétköznapjai a 18. század elején. Budapest, 2014. Könyvpont-L’Harmattan. 469 p. : [recenzió]. In: Urbs. Magyra Várostérneti Évkönyv. 9. (2014) 303-307. p.

90. Korpás Zoltán: V. Károly és Magyarország. Magyarország V. Károly oszmánellenes politikájában, 1526-1538. Budapest, Századvég, 2008. 310 p. Könyvismertetés. In: Fons 16. (2009). 3. sz. 387-395. p.

91. Gecsényi Lajos: Gazdaság, társadalom, igazgatás. Tanulmányok a kora újkor történetéből. Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltára, Győr Megyei Jogú Város Levéltára, Győr, 2008. 497 p. Könyvismertetés. In: Műhely, 32. (2009) 3. sz. 77-78. p.

92. Az esztergomi székeskáptalan jegyzőkönyve. Regestrum capituli cathedralis ecclesiae Strigoniensis (1500–1502, 1507–1527). Közzéteszi: Solymosi László. Budapest, 2002. Recenzió. In: Fons 10. (2003) 1. sz. 173–178. p.

93. Elisabeth Gmoser: Geschichte der Herrschaft Güns als kaiserliches Kammergut unter österreichischer Verwaltung 1491–1647. Eisenstadt, 2002. (Burgenländische Forschungen Band 86.) Recenzió. In: Soproni Szemle 58. (2004) 4. sz. 414-419. p.

Elektronikus publikáció, adatbázis

94. 16-18. századi vármegyei jegyzőkönyvek. DVD. Szerk.: Á. Varga László – Kenyeres István – Tóth Péter. Budapest, 2009. 

95. Segédletek az Osztrák Állami Levéltár (Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Finanz- und Hofkammerarchiv) magyar vonatkozású irataihoz. DVD. Szerk.: Fazekas István – Kenyeres István – Sarusi Kiss Béla. Budapest, Magyar Országos Levéltár, 2011.

Fontosabb előadások (történelemtudomány)

96. Buda és Pest privilégiumai a 13. századtól a 19. századig. Előadás a VII. Magyar Várostörténeti Konferencián, Budapest, BFL, 2019. november 13-14.

97. Pénz és politika. Anyagi érdek, közérdek a politikai döntések hátterében a 16. század második felében. Előadás az Egri Dobó István Múzeum szervezésében tartott „Önérdek, közérdek, államérdek. Az érdek hatása Magyarország kora újkori történelmének alakulására” végvár-konferencián.  Eger, 2018. október 10-11.

98. Hivatalnoki életpályák és családi stratégiák a 16. században. Előadás az MTA BTK Történettudományi Intézet által szervezett „Hivatalnok értelmiség a kora újkori Erdélyben és a Magyar Királyságban III.” Budapest, 2018. október 18-19. 

99. Az ellopott Szapolyai-privilégiumlevél nyomában. Gárdonyi Albert és a Fővárosi Levéltár 1919-ben. Előadás a Budapesti évfordulók 1866, 1946, 1956 címmel Budapest Főváros Levéltára által 2016. november 15-én rendezett konferencián.

100. Buda és Pest középkori levéltárai. Előadás a Cluj-Napoca/Kolozsvár/Klausenburg – 700 nemzetközi konferencián, Kolozsvár 2016. nov. 10-13.

101. A török elleni küzdelem finanszírozása Buda elestétől a drinápolyi békéig. In: Mozgó frontvonalak. Előadás a Mozgó frontvonalak: Háború és diplomácia a várháborúk időszakában, 1552-1568. címmel az Egri Dobó István Vármúzeum által szervezett tudományos konferencián. Eger, 2016. október 13-14.

102. Möglichkeiten und Grenzen der zentralisierten Kriegs- und Finanzverwaltung: War die Habsburgermonarchie im 16. Jahrhundert ein Fiscal-Military State? Pálffy Gézával közösen tartott előadás az Institut für Österreichsiche Geschichtsforschung által „Die Habsburgermonarchie als Fiscal-Military State Vom Dreißigjährigen Krieg bis zu den Napoleonischen Kriegen” címmel megrendezett éves konferenciáján. Bécs, 2015. november 4-6.

103. A „fiscal-military state” . Államháztartás és hadi költségek Európában a 17. században különös tekintettel a Habsburg monarchiára. Előadás a „Várostromok és Közép-Európa Zrínyi Miklós (1620-1664) korában” címmel az Egri Dobó István Vármúzeum által szervezett tudományos konferencián. Eger, 2014. október 15.

104. A gyulai uradalom a Brandenburgi-birtokok rendszerében. Előadás a „Vár – város – uradalom” címmel az MNL Békés Megyei Levéltára által szervezett konferencián, Gyula, 2014. szeptember 19.

105. Német nyelvű iratok kiadásainak kérdéséhez: a 16. századi magyarországi városi és kamarai iratok forrásközlési gyakorlatáról. Előadás a Prof. Dr. Mollay Károly születésének századik évfordulójára tiszteletére rendezett emlékkonferencián. Sopron 2013. november 14.

106. „Nekem pénzem nincsen, valami volt, isten tudja mind hadra költöttem”. Állami jövedelmek és hadi kiadások Bethlen Gábor és II. Ferdinánd korában. Előadás a „Bethlen Gábor és Európa” címmel rendezett nemzetközi konferencián, Kolozsvár, 2013. október 24-26.

107. A kincstári és magánuradalmak tisztségviselői a 16–17. században. Előadás a „Hivatalnoki és tisztviselői kar a kora újkori Magyarországon és Erdélyben” címmel az MTA BTK Történettudományi Intézete által rendezett műhelykonferencián, Budapest, 2012. december 4.

108. „Pecunia nervus belli” .A végvárrendszer finanszírozása a 16. század közepétől a 17. század első harmadáig a Habsburg Monarchia kontextusában. Előadás a „Végvár és mentalitás a kora újkori Európában” címmel az Egri Dobó István Vármúzeum áltla rendezett konferencián, Eger, 2012. október 15-16.

109. Buda, Pest, Esztergom és Székesfehérvár szabad királyi városi rangja 1703. évi visszaszerzésének háttere. Előadás a „A város és joga a közép- és kora újkorban” címel a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Levéltára által szervezett konferencián. Székesfehérvár, 2012. május 30. 

110. A Szapolyai birtokok jövedelmei. Előadás „Az átmenet kora – Szapolyai (I.) János országa. Új kutatási irányok és eredmények” címmel az MTA BTK Történettudományi Intézet által szervezett műhelykonferencián, 2012. május 15.

111. Buda gazdálkodása a török alóli felszabadulástól a Rákóczi-szabadságharc végéig. Előadás a III. Magyar várostörténeti konferencián. A konferencia szervezői: Budapest Főváros Levéltára, Urbs. Magyar Várostörténeti Évkönyv Szerkesztősége, MTA Történettudományi bizottsága Várostörténet Albizottsága. Budapest, 2011. november 14-15.

112. A magyarországi réz- és marhakereskedelemmel kapcsolatos nemzetközi hitelügyletek a 16. század második felében. Előadás a „Bank és hitelezés a reneszánsz korában” címmel az ELTE BTK szervezésében tartott konferencián, Budapest, ELTE, 2011. szeptember 29-30.

113. A tokaji vár élelmezése a 16. század második felében, avagy tokaji bort ittak-e a tokaji katonák? Előadás a Castrum Bene Egyesület Vándorgyűlésén, „Előadások a megye és a tokaji vár kutatásáról” címmel tartott konferencián, Tokaj, 2011. május 6.

114. Buda, Pest, Esztergom, Székesfehérvár szabad királyi városi címének megszerzése. Előadás a „Várospolitika és közigazgatás” címmel a Komárom-Esztergom Megyei Levéltár által  2010. október 27-én szervezett konferencián.

115. Die Kosten der Türkenabwehr und des Langen Türkenkrieges (1593-1606) im Kontext der ungarischen Finanzen des 16. und 17. Jahrhunderts. Előadás a „Das Blut des Staatskörpers. Forschungen und Perspektiven zur Finanzgeschichte der Frühen Neuzeit” címmel az Institut für Geschichte, Universität Wien; Institut für Österreichische Geschichtsforschung, Universität Wien; Österreichisches Staatsarchiv áltla szervezett konferencián. Bécs, 2009. szeptember 23-25.

116. Végvári karrierek: udvarbírák, ellenőrök és élésmesterek. Előadás a „Hagyomány és megújulás” címmel az Egri Dobó István Vármúzeum által szervezett konferencián, Eger,  2008. október 15-16.

117. Magyar nyelvű források a 16−17. századi kamarai levéltárakban  Előadás a „Forráskutatás, forráskiadás, tudománytörténet” címmel az ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete, a Magyar Nyelvtudományi Társaság és az MTA Nyelvtudományi Intézet által szervezett konferencián, Budapest, 2008. április 17–18.

118. Váruradalom, mint gazdasági központ és forrásai. Előadás a „Középkori magyar gazdaságtörténet a régészet és az anyagi kultúra tükrében” című, az ELTE BTK Régészettudományi Intézet Magyar Középkori és Kora Újkori Régészeti Tanszéke által szervezett OTKA Műhelykonferencián, 2006. június 16.

119. Várszámadások a 16. századból. Előadás „A várkutatás írott és képi forrásai” címmel a  Castrum Bene Egyesület 12. Vándorgyűlésén tartott tudományos konferencián, Győr, Xántus János Múzeum, 2006. május 26-27.

120. Mária királynéi magyarországi birtokainak igazgatása és jövedelmei. Előadás a „Habsburg Mária, egy európai személyiség a kora újkor hajnalán. Maria von Ungarn, eine europäische Persönlichkeit zu Anbruch der Neuzeit” címmel rendezett nemzetközi konferencián. Budapesti Történeti Múzeum, Habsburg Történeti Intézet. Budapest, 2005. október 13-15.

121. Buda és Pest útja a városi privilégiumok visszaszerzéséig. Előadás a „Szabad királyi városok a magyar történelemben” címmel Budapest Főváros Levéltára által szervezett tudományos konferencián, Budapest, 2003. november 17.

122. I. Ferdinánd szerepe a magyarországi pénzügyigazgatás modernizációjában. Die Rolle Ferdinand I. in der Modernisierung der ungarischen Finanzverwaltung. Előadás az 500 éve született I. Ferdinánd tiszteletére a Balassi Bálint Intézet és a Pécsi Tudományegyetem közös rendezésében megtartott konferencián. Balassi Intézet, Budapest, 2003. október 17-18.

123. Az egri várbirtok igazgatása a 16. században. Előadás „Az egri vár diadala – 1552” címmel az Egri Dobó István Vármúzeum által rendezett konferencián, Eger, 2002. április 23-24.

124. Az esztergomi főegyházmegye birtokai és szerepük a török elleni védelemben a XVI. században. Előadás a „Mater et magistra” címmel a Prímási Levéltár, Esztergom, Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés, Esztergom Város Önkormányzata szervezésében rendezett konferencián. Esztergom, 2000. május 24. 

125. Végvárak gazdálkodása a XVI. században. Várbirtokok, élelmezés, igazgatás. Előadás a „Végvár és ellátás” címmel az Egri Dobó István Vármúzeum által rendezett konferencián, Noszvaj, 1999. október 13-14.

126. A királyi posta a XVI. században. Paar Péter pozsonyi postamester számadásai alapján. Előadás a „Információáramlás a magyar és a török végvári rendszerben” címmel az Egri Dobó István Vármúzeum által rendezett konferencián, Eger, 1997. október 15-16.

127. A trencséni várbirtok igazgatása és gazdálkodása a XVI. században. Előadás a „Hagyomány és korszerűség a XVI-XVII. században” címmel az Egri Dobó István Vármúzeum által rendezett konferencián, Noszvaj, 1995. október 12-13. 

Levéltártan, levéltárügy

Könyv, szerzőként és szerkesztőként való közreműködés

128. Budapest Főváros Levéltára. Levéltárismertető II. Szerk.: Kenyeres István – Sipos András. Budapest, Budapest Főváros Levéltára, 1997. 285 p.

Tanulmányok, publikációk

129. Budapest Főváros Levéltára stratégiai fejlesztési terve, 2019-2023. In: Levéltári szemle, 69. (2019) 3. sz. 5-34. p.

130. Köszöntő. In: Universitas – Historia. Tanulmányok a 70 éves Szögi László tiszteletére. Budapest, Magyar Levéltárosok Egyesülete, 2018. 13-16.

131. Digitalizálni csak a közönségnek érdemes igazán. In: Digitális Múzeum. Szerk.: Ruttkay Zsófia – German Kinga. Budapest, 2017. (Múzeumi iránytű 12.) 77-92. p. 

132. Rescuing Ukrainian archival documents – Rescuing historical roots of

Hungary. In: Insights. Archives and People in the Digital Age. 1. (2015:2) 21. p.

133. Die Rettung von ukrainischem Archivgut. In: Insights. Archive und Menschen im digitalen Zeitalter. 1. (2015:2) 21. p.

134. Biszak, E., Kulovits, H., Biszak, S., Timár, G., Molnár, G., Székely, B., Jankó, A., Kenyeres, I. (2014): Cartographic heritage of the Habsburg Empire on the web: the MAPIRE initiative. Proceedings of 9th International Workshop on Digital Approaches to Cartographic Heritage Budapest, 4-5 September 2014, At 26-31, Volume: 9. DOI: 10.13140/2.1.4331.4561 

135. Közgyűjteményi összefogással a szakmai megújulás reményében : beszélgetés Kenyeres Istvánnal, az NKA Közgyűjtemények Kollégiuma elnökével. In: Levéltári Szemle 62. (2012) 3. sz. 7-14. p.

136. A levéltárügy ágazati irányítási, finanszírozási, fejlesztési, valamint a területi általános levéltárak fenntartási kérdéseit vizsgáló levéltári kollégiumi bizottság jelentése. [Erdész Ádám – Hermann István – Mózessy Gergely – Molnár László – Tilcsik György – Tyekvicska Árpád – Á. Varga László szerzőkkel közösen]: In: Levéltári szemle 61. (2011) 2. sz. 9-52. p.

137. Beszámoló a 80. Német Levéltári Kongresszusról : der 80. Deutsche Archivtag, 2010. szeptember 29.-október 2., Drezda. In: Levéltári szemle, 61. (2011) 2. sz. 99-101.

138. Beszámoló a 8. Európai Digitális Archiválási Konferenciáról : 8th European Conference on Digital Archiving, Geneva, 2010. In: Levéltári szemle 61. (2011) 3. sz. 85-92.

139. Hungarian Archives Portal – a collaborative solution for publication of digitized archival content and databases. In: Archive im Web – Erfahrungen, Herausforderungen, Visionen. Archives on the Web – Expreiences, Challanges, Visions. Hrsg. / Ed. Thomas Aigner, Stephanier Hohenbruck, Thomas Just, Joachim Kemper. St. Pölten, Diözesanarchiv St. Pölten 2011.72-81. p.

140. Az elektronikus iratok és a levéltárak Magyarországon. In: Archívy v krízových situáciách. Archives in Crisis Situations. Zborník príspevkov z XIII. archívnych dní v Slovenskej republike, ktoré usporiadala Spoločnosť slovenských archivárov v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR – odborom archívov, Štátnym archívom v Nitre-pobočka Bojnice a Sekciou archívnictva a pomocných vied historických Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV. Bojnice 26.-28. mája 2009. Szerk.: J. Hanus. [h.n.] 2009. 119-125. p.

141. Levéltári belső iratértékelés és selejtezés. In. Levéltári kézikönyv. Szerk.: Körmendy Lajos. Budapest, 2009. (Osiris Kézikönyvek) 489-497. p.

142. Német paleográfia. In: In. Levéltári kézikönyv. Szerk.: Körmendy Lajos. Budapest, 2009. (Osiris Kézikönyvek) 489-497. p. 57-59.

143. A nemzetközi Levéltári Tanács 2004. évi bécsi kongresszusa. In: Levéltári Szemle 55. (2005) 3. sz. 12-24. p.

144. A második nemzetközi szabvány: az ISAAR (CPF). In: Levéltári Szemle 55. (2005) 3. sz. 32-70. p. [Bevezető saját munka, a szabvány szövegének fordítása többekkel együtt.]

145. Értékhatár-vizsgálatok az igazságügyi szervek polgári- és büntetőperes irataiban. In: Magyar Levéltárosok Egyesülete 2003. évi vándorgyűlése. Szolnok 2003. augusztus 13-15. Szerk.: Bilkei Irén. Budapest, Magyar Levéltárosok Egyesülete, 2004. 204-217. p.

146. Beszámoló Budapest Főváros Levéltára Levéltári Napjáról. In: levéltári Szemle, 54. (2004) 4. sz. 77-79. p.

147. A levéltári kiadványmunka kérdései. In: Magyar Levéltárosok Egyesülete 2001. évi vándorgyűlése. Esztergom, 2001. május 23-25. Szerk.: Bana József – Breinich Gábor – Káli Csaba. Budapest, 2002. Magyar Levéltárosok Egyesülete. 252-258. p.

148. A közjegyzőknél keletkezett iratok jogi helyzete, levéltári átvételük problémái. In: Levéltári Szemle, 52. (2002) 2. sz. 27-33. p. [Sarusi Kiss Bélával közösen.]

149. Jelenkori polgári peres iratok értékelése és selejtezése. In: Levéltári Szemle 51. (2001) 3. sz. 11-40. p. [Sipos Andrással és Sarusi Kiss Bélával közösen.]

150. A Budai Központi Kerületi Bíróság 1987. évi polgári peres iratainak mintaselejtezése. In: Levéltári Szemle 51. (2001) 1. sz. 37-40. p. [Kádár Zsuzsával és Mikó Zsuzsával közösen.]

Fontosabb előadások – levéltárügy, NKA

151. Ember Győző, a  történész. Előadás az „Ember Győző hagyatékainak újragondolása” címmel az MNL Országos Levéltára által rendezett konferencián, 2019. március 1.

152. Hungaricana and Archives . Előadás az|”5th Croatian ICARUS Days & ICARUS Convention #23 Interactive Archives: Digital Challenges & Collaborative Networks” című, az ICARUS Croatia által rendezett konferencián, Pula,  2019. március 27-29.

153. Budapest Főváros Levéltára és a Kárpátaljai Területi Levéltár együttműködése – tudástranszfer, digitalizáció, infrastruktúrafejlesztés. Előadás a Magyar Levéltárak Vezetőinek Tanácsa egri konferenciáján, 2019. május 23-25.

154. Levéltárak és katasztrófák. Előadás „A Ráday Levéltár a tűzvész után” címmel a Magyar Levéltárosok Egyesülete Szakmai Napján, Budapest, 2019. május 28.

155. Rescuing archival documents in Berehove Archives (UA) – Transfer of knowledge between Hungarian and Ukrainian Archivists. Előadás a „4Th Croatia ICARUS days & EURBICA Conference” konferencián, Split, 2018. március 14-16.

156. Információszabadság és adatvédelem versus levéltárak. Előadás a Magyar Levéltárosok Egyesülete Vándorgyűlésén. Pécs, 2018. július 9-11. 

157. Az NKA szerepe a levéltárak szakmai munkájának és szolgáltatásainak fejlesztésében az elmúlt 25 évben. Előadás A 25 éves NKA és a közgyűjteményi örökség c. konferencián Miskolc, 2018. október 15.

158. Budapest Főváros Levéltára I. világháborús digitalizálási projektjei. Előadás a XI. Szabadkai Levéltári Napon „Impériumváltás 1918-ban a levéltári anyag tükrében” nemzetközi konferencián. Szabadka, 2018. október 20.

159. Kis(s) ügy nagy tanulságokkal. Információszabadság, adatvédelem és levéltári kutatás a 21. században. Előadás a Magyar Tudományos Akadémia – Filozófiai és Történettudományok Osztálya által szervezett Huszanhét éve terhes múlt című konferenciáján, Budapest, 2017. november 16-án.

160. Budapest Főváros Levéltára adatbázisai. Egy intézményi filozófia kialakulása. Előadás a Magyra Történelmi Társulat és a Magyra Nemzeti Levéltár által szervezett: Történelem egy kattintásra? Klasszikus forráskiadás és/vagy levéltári adatbázisok c. konferencián. Budapest, 2017. november 7.

161. A Kárpát-medence kutatás új eszköze: a Hungaricana közgyűjteményi portál. Előadás az Európa Kollégiumban, Újvidéken (Novi Sad, Szerbia) 2017. november 7.

162. Hungaricana – A közgyűjteményi portál. Előadás  a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Főiskolán, 2017. október 24.

163. Hungaricana – A közgyűjteményi portál 2017-ben. Előadás a 

Göcseji Múzeum szakmai napján, Zalaegerszeg, 2017. június 28.

164. Hungaricana 2016 – Töretlen növekedés, sokasodó látogatók, új technológiák. Előadás a „2017 – az áttörés éve” c. a Nemzetközi Könyvfesztivál keretében megrendezett Hungaricana közgyűjteményi digitalizálási konferencián.  2017. április 21.

165. Born digital iratok levéltári archiválása. Digitálisan létrejött (born digital) „kéziratok” kezelése. Előadás a Petőfi irodalmi Múzeum által szervezett konferencián. Budapest, 2017. március 28.

166. A Hungaricana portál – eredmények és jövőkép. Előadás az Arcanum szakmai napján, Budapest, 2016. december 8-9.

167. Archival Contents on Hungaricana Portal. Előadás az ICARUS_Meeting # 18 nemzetközi konferencián, 2016. október 17-19.

168. Intézmény-, igazgatás- és vállalattörténeti források, segédletek és projektek Budapest Főváros Levéltárában. Előadás a Fiatal Levéltárosok Egyesületének Konferenciáján, Badacsony, 2016. augusztus 4-6.

169. Újabb levéltári tartalmak a Hungaricana portálon. Előadás a Magyar Könyvtárosok Vándorgyűlésén, Veszprém, 2016. július 8.

170. Újabb levéltári tartalmak a Hungaricana portálon. Előadás a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár szakmai napján, Nyíregyháza, 2016. június 20.

171. Újabb levéltári tartalmak a Hungaricana portálon. Budapest, Könyvfesztivál, Hungaricana Konferencia 2016. 2016. április 22.

172. From almost perdition to the Internet: Rescuing Ukrainian archival documents. Előadás az ICARUS – International Centre for Archival Research által szervezett ICARUS Meeting 16. konferencián, Sankt Pölten, 2015. november 23-25. http://www.slideshare.net/icaruseu/from-almost-perdition-to-the-internet…

173. Egyetemi levéltári források és kiadványok a Hungaricana Közgyűjteményi Portálon. Előadás a Magyar Felsőoktatási Levéltárak Szövetsége 2015. évi vándorgyűlésén.  Keszthely, 2015.08.25.

174. Kárpátalja kataszteri térképei és sok új más levéltári adatbázis. Előadás a Magyar Könyvtárosok Egyesületének 47. Vándorgyűlésén, Szolnok, 2015. július 16-18.

175. Levéltári tartalmak a Hungarican-án. Magyar Levéltárosok Egyesülete 2015. évi vándorgyűlése, Gödöllő, 2015.07.08.

176. Levéltári tartalmak a Hungarican-án. Előadás az MTA BTK szakmai rendezvényén. 2015.07.07.

177. Levéltári tartalmak a Hungarican-án. Előadás az Országgyűlési Könyvtár által szervezett rendezvényen, Budapest, Parlament, 2015. május 20.

178. Kárpátalja kataszteri térképei és sok más új levéltári adatbázis. Előadás A Hungaricana közgyűjteményi portál – digitalizálási konferencián – Könyvfesztivál, Budapest, 2015. április 24.

179. Levéltári tartalmak a Hungaricana Közgyűjteményi Portálon. Előadás a Networkshop 2015 konferencián. Sárospatak, 2015. március 30. -.április 2. http://videotorium.hu/hu/recordings/details/10377,Leveltari_tartalmak_a_…

180. Budapest Főváros Levéltára digitális tartalomfejlesztései és szolgáltatásai. Előadás a „Várostörténet, helyi értéktudat, információközvetítés” címmel a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár által szervezett konferencián, 2014. november 19. 

181. Az anyakönyvek kutathatóságának gyakorlata Budapest Főváros Levéltárában. Előadás a „Múlt és jövő asztalainál, Az új anyakönyvi törvény hatásai a levéltári kutatásokra” címmel a Fiatal Levéltárosok Egyesülete által szervezett konferencián, Budapest, 2014. november 12.

182. A Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények kollégiuma tevékenysége 2012-2014. Előadás a Megyei és Városi Levéltárak Vezetőinek Tanácsa konferenciáján, Kőszeg, 2014. október 2-4.

183. Budapest Főváros Levéltára részvétele nemzetközi projektekben. Előadás a „Levéltárak a változó világban” címmel tartott, a Magyar Levéltárosok Egyesülete által szervezett konferencián, Budapest, 2014. március 24-25.

184. Új e-lvárások a levéltárosokkal szemben, átalakulás a képzés és a továbbképzés területén. Előadás az „Elektronikus levéltár projekt” címmel a Fiatal Levéltárosok Egyesülete V. Tudományos Nyári Táborában tartott konferencián, 2013. július 10-12. Badacsony.

185. Archives Portal Hungary: a Solution for Joint Publication of Databases and Digitised Archival Materials www.archivportal.hu. Előadás a Building Infrastructures for Archives in a Digital World – APEx konferencián, 2013. június 26-28. Dublin.

186. Az E-levéltár projekt 2009-2013. Előadás a Megyei és Városi Levéltárak Vezetőinek Tanácsa 2013. október 3-5. Martfűn tartott konferenciáján.

187. A Nemzeti Kulturális Alap Ithaka programjának eredményei és jövője. Előadás a Magyar Levéltárosok Egyesületének Vándorgyűlésén. 2013. június 17-19., Esztergom.

188. Levéltári digitális tartalomszolgáltatás és fejlesztések: Magyar Levéltári Portál, E-Levéltár és az E-Levéltári Portál. Előadás a MUZEUM@DIGIT – Múzeumi Digitalizálási Konferencián. Szervezők: Magyar Nemzeti Múzeum – Petőfi Irodalmi Múzeum,  2013. június 10–11., Budapest. http://videotorium.hu/hu/recordings/details/6741,Muzeumi_Digitalizalasi_…

189. A Nemzeti Kulturális Alap Ithaka programja. Előadás „A határon túli magyarság szellemi örökségének megőrzése” című, a Balassi Intézet és az Örökség Kultúrpolitikai Intézet által közösen szervezett konferencián. 2013. május 29., Balassi Intézet, Budapest.

190. Közgyűjteményi tartalmak és az NKA – avagy a 2012. évi pályázatok tapasztalatai. Előadás a 2013. évi Könyvfesztiválon a „Tartalmak a digitális térben – digitális jelen-lét” című, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete által szervezett konferencián. 2013. április 16. Budapest.

191. A Magyar Levéltári Portál tartalomszolgáltatása. Előadás a Networkshop 2013. évi konferenciáján. 2013. március 27-29. Sopron.

192. A Magyar Levéltári Portál és új fejlesztései. „Régi” iratok találkozása az „új” technológiával. Eredmények és lehetőségek. Workshop és szakmai gyakorlat. ICARUS (International Centre for Archival Research – Levéltári Kutatások Nemzetközi Központja), az általa koordinált ENARC (European Network on Archival Cooperation – Levéltári Együttműködés Európai Hálózata) európai kutatási platform nemzeti workshop-ja, Budapest, Budapest Főváros Levéltára, 2012. május 22. 

193. Az NKA Közgyűjtemények kollégiumának digitalizálási és tartalomszolgáltatási programjai. Szellemi örökségünk digitális megőrzése. XIX. Budapesti Nemzetközi  Könyvfesztivál, 2012. április 20. www.arcanum.hu/data/hirek/KenyeresIstvan_Konyvfesztival_2012.ppsx

194. A Magyar Levéltári Portál 2010-2011. évi fejlesztései. Szakmai bemutató a tartalmi fejlesztésekről, Magyar Országos Levéltár, 2011. október 5.

195. Az Elektronikus levéltár projekt. EKOP-1.2.8-08-2008-0001. Fiatal Levéltárosok Egyesületének Konferenciája, Badacsony, 2011. július 13.

196. Beszámoló az Elektronikus levéltár projektről. Magyar Levéltárosok Vándorgyűlése, Balatonfüred, 2011. június 21. www.leveltaros.hu/sites/default/files/Kenyeres_MLE_2011_0.ppt

197. A Magyar Levéltári Portál: a levéltári tartalmak integrátora. XVIII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál keretében megrendezésre került Digitális közgyűjtemények a Web-en című konferencia, 2011. április 15.

198. Az Elektronikus levéltár projekt kiterjesztése. Második elektronikus levéltári workshop. Budapest, Magyar Országos Levéltár, 2010. december 8. http://bfl.archivportal.hu/eleveltar/dokumentumok/sajto_20090907_kenyere…

199. Databases of the Hungarian Archival Portal. Előadás a Magyar Levéltárosok Egyesülete 2010. évi debreceni vándorgyűlésén. 2010. augusztus 8.

200. Beszámoló az Elektronikus levéltári projektről. Önkormányzati Levéltárak Tanácsa 2010. évi közgyűlése, Vác, 2010. november 4-5.

201. Hungarian Archives Portal: a Common Solution for Digitized Archival Material and Databases. Előadás az ECA (8th European Conference on Digital Archiving )2010. évi genfi konferenciáján (2010.április 28-30.) http://www.bar.admin.ch/eca2010/00732/00911/index.html?lang=en

202. Egymillió dokumentum a Magyar Levéltári Portálon. A Magyar Levéltári Portáladatbázis új fejlesztéseinek bemutatása. Könyvfesztivál – 2010. április 23. http://arcanum.hu/letoltesek/1_1_BFL_LeveltariPortal.pps

203. A Magyar Levéltári Portál új fejlesztéseinek bemutatása. Magyar Levéltárosok Egyesülete Szakmai Nap 2010. március 3. 

204. Levéltárak kapcsolódása az elektronikus levéltárhoz. A levéltári technológiai központok, a központi e-levéltári és e-irattári szolgáltatások. Előadás az Elektronikus levéltár projekt indító sajtótájékoztatóján, Budapest, 2009. szeptember 7. http://bfl.archivportal.hu/eleveltar/dokumentumok/sajto_20090907_kenyere…

205. Az önkormányzati levéltárak  portáladatbázisa(i). Előadás a Magyar Levéltárosok Egyesületének 2009. évi vándorgyűlésén, Sopron, 2009. augusztus 17. 

206. Gemeinsame Archivportal der ungarischen Archive. Előadás az ICARUS 2009. évi közgyűlésén. Brno, 2009. június 16

207. A levéltárak közművelődési feladatai és az internet. Előadás a Magyar Levéltárosok Egyesületének szakmai napján, Budapest, 2009. június 1. 

208. Önkormányzati levéltárak közös honlapja és adatbázisa. Előadás az ARCANUM – Magyar Levéltárosok Egyesülete 2009. április 24-i közös konferenciáján a XVI. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon.

209. Elektronikus iratok hosszú távú megőrzése, levéltárba adása. Előadás az E-ügyintézés 2008. A ma kihívásai – a jövő megoldásai című konferencián. Budapest, 2008. november 3.

210. Az elektronikus levéltár projekt helyzete. Előadás az Önkormányzati Levéltárak Tanácsa közgyűlésén. Gyula, 2008. október 13-14.

211. A szolgáltató levéltár Magyarországon. Előadás az Első Szabadkai Levéltári Nap 2008. konferencián. Szabadka, 2008. szeptember 23.

212. Úton az e-levéltár felé? Előadás az Önkormányzati Levéltárak Tanácsának 2007. évi közgyűlésén. Győr, 2007. október 16.