Dr.

Sipos András

I. Iratőrző Főosztály
főosztályvezető, főlevéltáros, főtanácsos
siposa@bparchiv.hu
(+36) 1 298-7546

Publikációk

Önálló kötet

Várospolitika és városigazgatás Budapesten 1890-1914. Bp., 1996. [Budapest Fõváros Levéltára – Várostörténeti Tanulmányok] 280 p.

Budapest Fõváros Levéltára. Levéltárismertetõ. II. szerk.: Kenyeres István — Sipos András. Bp., 1997. 285 p. (Szerkesztés és II. V. VI. VIII. IX. X. fejezetek megírása)

„Kelet Párizsától” a „bűnös városig”. Szöveggyűjtemény Budapest történetének tanulmányozásához. I. 1870 – 1930. Összeállította és szerkesztette: Sipos András és Donáth Péter. Bp., 1999. 481 p. [Budapest Főváros Levéltára — Budapesti Tanítóképző Főiskola]

Imrédy Béla a vádlottak padján. Szerkesztette, a bevezető tanulmányokat írta: Sipos Péter. Sajtó alá rendezte és a szerkesztésben közreműködött: Sipos András. Bp., 1999. 616 p. [Osiris Kiadó — Budapest Főváros Levéltára]

„A nagy válságtól” „a rendszerváltásig”. Szöveggyűjtemény Budapest történetének tanulmányozásához. II. 1930 – 1990. Összeállította és szerkesztette: Sipos András és Donáth Péter. Bp., 2000. 624 p. [Budapest Főváros Levéltára – ELTE Tanító és Óvóképző Főiskolai Kar]

Dokumentumok Újpest történetéhez 1840-1949. Öszeállította, szerkesztette és a bevezető tanulmányt írta: Sipos András. Bp., 2001. 454 p. (Bevezetés 19 — 58. p.) [Budapest Főváros Levéltára – Budapest történetének forrásai]

„Dualizmus” a főváros élén. A főpolgármesteri és a polgármesteri intézmény, 1873-1950.; Borvendég Ferenc főpolgármester, Karafiáth Jenő főpolgármester, Homonnay Tivadar főpolgármester, Keledy Tibor főpolgármester, Mohay Gyula főpolgármester; Szendy Károlypolgármester, Farkas Ákos polgármester. In: A főváros élén. Budapest főpolgármesterei és polgármesterei 1873-1950. Szerk.: Feitl István. Budapest, Napvilág Kiadó, 2008. 11-26., 81-124., 201-229. p.

Az államszervezet 1918-1949 között. In: Levéltári kézikönyv. Szerk.: Körmendy Lajos. Budapest, Osiris – Magyar Országos Levéltár, 2009. 133-150. p.

A jövő Budapestje 1930–1960. Városfejlesztési programok és rendezési tervek. Budapest, Napvilág Kiadó, 2011. 241 p.

Vázsonyi Vilmosné: Egyszer volt… Emlékirat 1947-ből. Szerkesztett, sajtó alá rendezte és a magyarázó jegyzeteket írta: Sipos András – Zeke Gyula. Budapest, 2015. 238 p. [Budapest Főváros Levéltára – Budapest történetének forrásai 11.]

Szerkesztés

Az ötven éves Nagy-Budapest – előzmények és megvalósulás. Tanulmányok Budapest Múltjából XXX.

Szerk.: Holló Szilvia Andrea – Sipos András. Budapesti Történeti Múzeum – Budapest Főváros Levéltára, Bp., 2002. 384 p.

Budapest und Wien. Technischer Fortschritt und urbaner Aufschwung im 19. Jahrhundert. Redaktion.: Peter Csendes und András Sipos. Archiv der Hauptstadt Budapest – Wiener Stadt- und Landesarchiv, Budapest – Wien, 2003. 254 p. [változatlan utánnyomása: Forschungen und Beiträge zur Wiener Stadtgeschichte. Band 40. Budapest – Wien, 2003.]

Magyar levéltáros-életpályák a XIX-XX. században. Szerk.: Sipos András. Budapest Főváros Levéltára, Bp., 2004. 190 p.

Iskolák, diákok, oktatáspolitika a 19-20. században. Szerk.: Feitl István – Sipos András. Napvilág Kiadó, Bp., 2004. 224 p.

Bécs – Budapest. Műszaki haladás és városfejlődés a 19. században. Szerk.: Peter Csendes – Sipos András. Bécsi Városi és Tartományi Levéltár – Budapest Főváros Levéltára, Budapest – Bécs, 2005. 272 p.

A „világváros” Budapest – két századfordulón. Szerk.: Barta Györgyi – Keresztély Krisztina – Sipos András. Napvilág Kiadó, Budapest, 2010.

Cartography and cadastral maps. Visions from the past, for a vision of our future. Edited by Benedetto Benedetti, Charles Farrugia, Beatrice Romiti and András Sipos. Scuola Normale Superiore, Pisa 2015. 177 p.

Tanulmányok

Straßenbeleuchtung–Wohnungsbeleuchtung in Budapest 1856-1918. In: Ferenc Glatz (ed.): Environment and society in Hungary. Bp., 1990. 251-260. p. (Etudes Historiques Hongroises 1990. 3.)

A fõvárosi törvényhatóság igazgatási apparátusa. In: Összeállítás a budapesti közigazgatási önkormányzat múltjából. Tanulmánygyûjtemény. Szerk.: Lõrincz Lajos. Bp., 1990. 57-90. p.

Reformok és reformtörekvések a fõvárosban (1920-1947) In: Budapesti Negyed I. évf. (1993.) 2. sz. 49-67. p.

„Egy városias szép világ belül, egy falusias szép világ kívül”. Forrásközlés. In: Budapesti Negyed I. évf. (1993.) 2. sz. 91-106. p.

Who is a „true Hungarian”? The movement of „Spiritual Defense of the Fatherland” and the Image of the Enemy. In: László Kontler (ed.): Pride and Prejudice. National Stereotypes in 19th and 20th Century Europe East to West. Central European University, Bp., 1995. 119-131. p.

Vázsonyi a századforduló budapesti várospolitikájában. In: Vázsonyi Vilmos emlékezete. Szerkesztette: Kőszeg Ferenc. Bp., 1995. 47-54. p.

Stammeshäuptlinge” und Reformer. Kräfteverhältnisse und Strukturen in der Budapester Kommunalpolitik 1873 bis 1914.In: Gerhard Melinz-Susan Zimmermann (Hrsg.): Wien- Prag- Budapest. Blütezeit der Habsburgermetropolen. Urbanisierung, Kommunalpolitik, gesellschaftliche Konflikte (1867-1918). Promedia Verlag, Wien, 1996. 108-122. p.

Epidemic Diseases and City Administration in Budapest 1873-1900. In: Judit Forrai (ed.): Civilization, Sexuality, Social Life – Hidden Face of Urban Life. Bp., 1996. 176-180. p.

Vázsonyi Vilmos és a budapesti várospolitika 1894-1906. In: Tanulmányok Budapest Múltjából XXV. Szerk.: Szvoboda Dománszky Gabriella. Bp., 1996. 219-246. p.

Városgazdálkodás és községesítési politika Budapesten 1890-1914. In: Történelmi Szemle XXXVIII. (1996.) 2-3. 229-275. p.

Lehet-e a polgári öntudatról kiállítást rendezni? In: BUKSZ 8. évf. 3. sz. (1996 õsz) 315-318. p.

Polgár a politikában: Vázsonyi Vilmos. A polgár politikai belépõje. In: Mûhely, (XXI.) 1998. 1. sz. 71-75. p.

A kolerajárvány és ahogy a város válaszol. In: Az egyesített fõváros. Pest — Buda — Óbuda. Szerk.: Gyáni Gábor. Bp., 1998. 111-138. p.

Járvány, városi környezet és a közegészségügy megszervezése. In: Egy nagyváros születése. A Budapesti Történeti Múzeum kiállításának katalógusa. Tanulmányok Budapest Múltjából. XXVII. Szerk. F. Dózsa Katalin és Szvoboda Dománszky Gabriella. Bp., 1998. 51-60. p.

Közegészségügy és várospolitika Budapesten 1873 – 1914. In: Statisztikai Szemle, 76. (1998) 11. sz. 941-959. p.

Bárczy István és Karl Lueger: két polgármester a századforduló Monarchiájában. In: Tanulmányok Budapest Múltjából XXVIII. Urbanizáció a dualizmus korában. Szerk.: Szvoboda Dománszky. Gabriella. Bp., 1999. 53 – 66. p.

Jelenkori polgári peres iratok értékelése és selejtezése. (Kenyeres Istvánnal és Sarusi Kiss Bélával). In: Levéltári Szemle, LI. (2001) 3. sz. 11–40. p.

Városi agglomerációk és közigazgatási határok Közép-Európában 1850–1950. Nagy-Bécs és Nagy-Berlin kialakulása. In: Tanulmányok Budapest Múltjából. XXX. Az ötven éves Nagy-Budapest – előzmények és megvalósulás. Szerk.: Holló Szilvia Andrea – Sipos András. Bp., 2002. 49–91. p.

Ostende-i napló. Budapest székesfőváros és a külföldi hitelezők tárgyalásai 1925-ben. (Forrásközlés). In. Fons IX. (2002) 1–3. sz. Tanulmányok a 60 éves Gecsényi Lajos tiszteletére. 399–432. p.

István Bárczy und Karl Lueger. Zwei Bürgermeister um die Jahrhundertwende. In: Zeit des Aufbruchs. Budapest und Wien zwischen Historismus und Avantgarde. Kunsthistorisches Museum, Wien, 2003. 143 – 149. p.

Szabó Ervin Bárczy Isván „agytrösztjében”. In: A város könyvtárnoka. Konferencia Szabó Evin születésének 125. évfordulója alkalmából. Szerk.: Horváth Zsolt – Kiss Bori – Sándor Tibor. FSZEK, Bp., 2003. 84 – 100. p.

Bürgermeister István Bárczy und die öffentlichen sozialen Bauprojekte in Budapest am Anfang des 20. Jahrhunderts. In: Budapest und Wien. Technischer Fortschritt und urbaner Aufschwung im 19. Jahrhundert. Red.: Peter Csendes und Andras Sipos. Archiv der Hauptstadt Budapest – Wiener Stadt- und Landesarchiv. Budapest – Wien, 2003. 197 – 205. p.

Bárczy István és Karl Lueger: két polgármester a múlt századfordulón. In: Az áttörés kora. Bécs és Budapest a historizmus és az avantgárd között (1873-1920). Klimt, Schiele, Kokoschka és a dualizmus művészete c. kiállítás tanulmánykötete. Szerk.: F. Dózsa Katalin. Budapesti Történeti Múzeum, Bp., 2004. 119-125. p.

„Megmaradt országunknak csodás kincse…” Törekvések Budapest nemzetközi szerepkörének kiépítésére Trianon előtt és után. In: Limes, 2004. 3. sz. 65-79. p.

A hivatalos várospropaganda Budapest-képe a két világháború között. In: Terek és szövegek. Újabb perspektívák a városkutatásban. Szerk.: N. Kovács Tímea – Böhm Gábor – Mester Tibor. Kijárat Kiadó, Bp., 2005. 155-164. p.

Budapest városfejlesztési programja, 1930-1948. In: Múltunk, 2005. 1. sz. 148-209. p.

Szociális középítkezések Budapesten a Bárczy-korszakban. In: Bécs – Budapest. Műszaki haladás és városfejlődés a 19. században. Szerk.: Peter Csendes – Sipos András. Bécsi Városi és Tartományi Levéltár – Budapest Főváros Levéltára, Budapest – Bécs, 2005.

Appraisal of Mass Litigation Files – Practical Experiences in Hungary. In: Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja. Glavni urednik/Editor in chief: Slavica Tovšak. Pokrajinski Arhiv Maribor, Maribor, 2005. 375-381. p.

Archival System and Archival Activity in Hungary at the beginning of the 21. century. In: Scrinium. Zeitschrift des Verbandes Österreichischer Archivarinnen und Archivare (VÖA). Band 59. (2005) 28-35. p.

Az önálló Újpest egy évszázada 1849-1949. In: Újpest 1907-2007. A száz éves város. Szerk.: Estók János. Kossuth Kiadó, Budapest, 2007. 41-56. p.

Tervek a budai várnegyed középületeinek felhasználásáról 1952-ben. (Forrásközlés) In: Szívvel és tettel. Tanulmányok Á. Varga László tiszteletére. Szerkesztette: Horváth J. András. Nógrád Megyei Levéltár, Budapest – Salgótarján, 2008. 297-312. p.

Nagy-Budapest létrehozásától Nagy-Budapest revíziójáig (1949-1956) In: Múltunk 54. (2009) 3. 4-31. p.

Egy megrögzött agglegény megnősül. Sipőcz Jenő polgármester házassága magánéleti és közéleti konfliktusok tükrében. In: Sic Itur ad Astra 60. sz. (2009) 181-194. p.

„Örökségvédelmi” szempontok a budapesti várostervezésben a 20. század első felében. In: Megtalálható-e a múlt? Tanulmányok Gyáni Gábor 60. születésnapjára. Szerk.: Bódy Zsombor – Horváth Sándor – Valuch Tibor. Argumentum Kiadó, Budapest, 2010. 520-529. p.

Miért „világváros”? Bevezetés. In: A „világváros” Budapest – két századfordulón. Szerk.: Barta Györgyi – Keresztély Krisztina – Sipos András. Napvilág Kiadó, Budapest, 2010. 7-19. p. (Barta Györgyivel és Beluszky Pállal)

„Világváros” Nyugat és Kelet határán? Várospolitikai törekvések Budapest nemzetközi vonzerejének erősítésére, 1870-1918 In: A „világváros” Budapest – két századfordulón. Szerk.: Barta Györgyi – Keresztély Krisztina – Sipos András. Napvilág Kiadó, Budapest, 2010. 309-330. p.

Várostervezői gondolkodás Budapestről 1930–1960 In: A város és társadalma. Tanulmányok Bácskai Vera tiszteletére. Szerk.: H. Németh István – Szívós Erika – Tóth Árpád. Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület, Budapest, 2011. 93–110. p.

István Kenyeres – András Sipos: Hungarian Archives Portal – a cooperative solution for publication of digitized archival content and databases In: Archive im WEB – Erfahrungen, Herausforderungen, Visionen. / Archives on the WEB – Experiences, Challenges, Visions. Hrsg. von/Editet by Thomas Aigner – Stefanie Hohenbruck – Thomas Just – Joachim Kemper. St. Pölten, 2011. 72–81. p.

Adaptation of international archival standards in Hungary. In: Srinium, Zeitschrift des Verbandes Österreichischer Archivarinnen und Archivare (VÖA) Band 68. (2014). S 36–45.

The cadastral heritage of the Habsburg Empire – necessity and possibilities of „virtual reunification. Tagungsblog „En route to a shared Identity. Sources on the history of Central Europe in the Digital Age“ http://dighist.hypotheses.org/ ISSN 2409-5303 [2014]

Budapester Kommunalpolitik und die ungarischen Liberalen 1870–1914. In: Detlef Lehnert (Hrsg.): Kommunaler Liberalismus in Europa. Großstadtprofile in 1900. Böhlau Verlag, Köln – Weimar – Wien, 2014. S. 239–256.

Waves of centralisation and decentralisation: Territorial and municipal archives in Hungary. In: COMMA 2014 : 1-2 pp. 81–90.

Ki az úr a házban? Küzdelmek a budapesti lakásbérleti jog körül az 1860-as évektől az 1930-as évekig. In: Korall 15. évf. (2014). 58. sz. 44–68. p.

Cadastral Maps – Ideal Field for International Archival Cooperation. In: Cartography and cadastral maps. Visions from the past, for a vision of our future. Edited by Benedetto Benedetti, Charles Farrugia, Beatrice Romiti and András Sipos. Scuola Normale Superiore, Pisa 2015. 9–12. p.

Joint Database as Research Tool – Sources on the Society of Budapest (1870s–1910s) on ’Hungaricana’ Portal. Digitális publikáció: Tagungsblog En route to a shared identity. Sources on the history of Central Europe in the Digital Age“ ISSN 2409-5303

tovább >>

The Budapest of Tomorrow: 1930–1960. Continuities and discontinuities in planners’ thinking about the city throughout the periods of war, reconstruction and socialism. In: History – Urbanism –Resilience. Vol. 7. Planning Theories, Pedagogies and Practices. International Planning History Society Proceedings, Delft, 2016. 129–139. p.

tovább >>

Budapest und die Schwemmkanalisation. In: Donau–Stadt–Landschaften. Danube–City–Landscapes. Budapest – Wien/Vienna. Hrsg. von/Edited by Máté Tamáska, Csaba Szabó, Lit Verlag, Münster, 2016. 287–297. p.

A magyar önkormányzati és területi levéltárak egykor és napjainkban. In. Levéltári Szemle 66. (2016) 4. 5–15.

„Viktoriánus feudalizmus” és modern nagyvárosi fejlődés. In: Urbs Magyar Várostörténeti Évkönyv X-XI. (2015–2016). Budapest, 2017. 373–392.

Kísérletek Budapest I. világháború előtti külföldi kölcsöneinek rendezésére 1919-1922 In: Fons 25. (2018) 4. 505–525.

Iratképzők – maradandó értékű iratok – levéltárak: Problématérkép. In: Levéltári Szemle 69. (2019) 4. 5–27. (Társszerzők: Boross, István ; Gerhard, Péter ; Horváth, J. András ; Laczlavik, György ; Lux, Zoltán)

Budapest „Time Machine” as research tool. Sources on the society of Budapest (1870s–1910s) In: Adelheid Krah (Hg.): Quellen, Nachbarschaft, Gemeinschaft. Auf dem Weg zu einer gemeinsamen Kulturgeschichte Zentraleuropas. Böhlau Verlag, Wien – Köln – Weimar, 2019. p. 209–227.

Házbizalmiak naplója 1919-ből. A proletárdiktatúra alsó szintű hatalmi szervéről egy pesti bérház példáján. In: Századok 153 (2019) 5. 851–868.

Budapest I. világháború előtti külföldi kölcsöneinek rendezése 1922–1925. In: Fons 26. (2019) 3. 273–300.

Egyéb közreműködések

Máté Imre önéletrajzi feljegyzéseiből. Közzéteszi: Sipos András In: Budapesti Negyed 68. (2010. nyár). Fővárosi magántörténelem. Szerk.: Horváth J. András. 210-228. p.

Cikkek

Mivel szennyezi a város a vizet? História, 1987. 2. sz. 21-22. p.

Városnév születik. História, 1987. 5-6. sz. 29-30. p.

A vegyesbolttól az ABC-áruházig. História, 1995. 3-4. 52-54. p.

Olaj, petróleum, gáz. História, 1992. 1. sz. 22-24. p.

Villany a köztereken és a lakásban. História, 1992. 2. sz. 13-14. p.

Fogyasztási szövetkezetek 1890-1918. História, 1993. 2. sz. 25-26. p.

Tejellátás Budapesten a múlt században. História 1993. 8. sz. 25-26. p.

A „büszke” fõváros. História, 1996. 5-6. sz. 41-43. p.

Ki volt Ny. Sz. Hruscsov? História, 1996. 9-10. sz. 8-9. p.

A modern város kialakulása. Népszabadság, 1997. február 7. 32. p. (interjú) p.

Nemzetközi levéltárépítési tanfolyam Mariborban. (Fabó Beátával) In: Levéltári Szemle, XLVII. (1997) 3. 39 – 42. p.

A székesfővárostól a fővárosig Népszabadság, 1999. szeptember 13. 30. p.

Nagy-Budapest — Rákosiék műve? Népszabadság, 2000. január 3. 26. p.

Nagy-Budapest kialakulása. História, 2000. 5-6. sz. 45 – 48. p.

Egy évszázad Budapestje. (Interjú) 168 Óra. 2000. 34. sz. (augusztus 24.) 24–26. p. 35. sz. (augusztus 31.) 22–24. p.

A Nyílt Társadalom Archívum Internship – ösztöndíj-programja. In: Levéltári Szemle, LI. (2001) 3. sz. 95–96. p.

Hubai László: Magyarország XX. századi választási atlasza 1920 – 2000. Napvilág Kiadó – Alma Mater Bp., 2001. I – III. kötet + CD-ROM. (Recenzió) In: Századok, 2002. (136. évf.) 1. sz. 247-251. p.

A Marseille-ben rendezett XXXVI. Nemzetközi Levéltári Kerekasztal Konferencia. In: Levéltári Szemle, LIII (2003) 1. 41-45. p.

Beszámoló a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára szakmai napjáról. In: Levéltári Szemle, LIV. (2004) 4. 55-57. p.

A Nemzetközi Levéltári Tanácsról. In: Levéltári Szemle LV. (2005) 3. 25-31. p.

A Fővárosi Levéltár és a kerületi honismereti munka. In: Budapesti Helytörténeti Emlékkönyv II. Szerk.: Gábriel Tibor. Bp., Budapesti Honismereti Társaság, 2006. 81-87. p.

„Alkotni, teremteni kell” Éhen Gyula emlékezete. Szerk.: Köbölkúti Katalin. Szombathely, 2004. (Recenzió) In: URBS. Magyar Várostörténeti Évkönyv I. Főszerk.: Á. Varga László. Bp., Budapest, Főváros Levéltára, 2006. 371-373. p.

A Fővárosi Közmunkák Tanácsának utolsó évtizede 1937-1948 In: Budapest XXIX. (2006) 9. sz. 2-7. p.

Body and City. Histories of Urban Public Health. Ed. by Shally Sheard and Helen Power. Aldershot – Burlington USA – Singapore – Sydney, 2000. (Historical Urban Studies). (Recenzió) In: Urbs Magyar Várostörténeti Évkönyv II. 2007. Budapest, BFL, 496-500. p

Szekszárd a XX. század első évtizedeiben. Tanulmányok és képek. Szerk.: Dobos Gyula. Szekszárd, Tolna Megyei Önkormányzat Levéltára, 2005. (Recenzió) In: Urbs Magyar Várostörténeti Évkönyv II. 2007. Budapest, BFL, 467-470. p.

Buda és Pest történeti topográfiája DVD-n [Biszak Sándorral] In: Budapest XXXI. (2008) 4. 38-39. p.

A levéltáros egyesületek első nemzetközi konferenciája. [Molnár Lászlóval] In: Levéltári Szemle LVIII. (2008). 1. 53-57. p.

A százéves „Wekerle”. Az állami szociális lakáspolitika kezdetei, 1908. In: História 30. (2008). 6­-7. szám 51-54. p.

Zsidónegyed a régi Budapesten? In: Szombat 21. (2009) 7. 13-16. p.

Resources of the City. Contributions to an Environmental History of Modern Europe. Ed. Dieter Schott – Bill Luckin – Geneviève Massard-Guilbaud. Ashgate, Aldershot – Burlington. [Historical Urban Studies] 285 p. (Recenzió) In. Urbs. Magyar Várostörténeti Évkönyv IV. (2009) Budapest, BFL, 2009. 405-408. p.

Tömör vagy fellazított várost? In: Budapest, XXXIV. (2011) 8. 8–11. p.