Építészeti tervek

Leírás

A BFL nyilvántartó rendszerében a Tervtár kutatható sorozatainak túlnyomó többségéről tételszintű rekordok állnak rendelkezésre. A levéltár tervtárának különféle keresőfelületeken közzétett adatbázisaiban az 1873 előtti Pest, Buda és Óbuda városok tervtári irategyütteseinek összes tervlapja és a kapcsolódó iratanyag többsége is megtekinthető – a budaiak, az óbudaiak és az 1861 után készült pestiek leíró adatai kereshetőek is. Az 1873 utáni építési engedélyezési terveknek egyelőre csak egy kisebb részről áll rendelkezésre adatbázis. A BFL-ben őrzött legfontosabb építészhagyaték Ybl Miklós terveinek gyűjteménye – ennek digitális felvételekkel ellátott adatbázisában már szintén több felületen lehet keresését végezni.

A BFL nyilvántartó rendszerében a Tervtár kutatható sorozatainak túlnyomó többségéről rendelkezésre állnak tételszintű rekordok. E rekordok az adott sorozat jellegétől függően vagy egy-egy tervezési feladatot, építkezést írnak le, vagy pedig egy adott ingatlanhoz kapcsolódó, hosszabb időszak során keletkezett terv- és iratanyagra vonatkoznak. A rekordok adattartalma igen eltérő lehet. Bizonyos sorozatoknál részletes leírást adnak a tervanyagról, másutt azonban csak annak alapadatait (az építmény megnevezését, a helyszín egykorú és mai címét, a terv keletkezés évét) tartalmazzák.

A Pest, Buda és Óbuda városokban az 1873-as városegyesítés előtt végzett építkezések tervanyaga teljes egészében digitalizálásra került, kizárólag e digitális másolatok kutathatók. A modern értelemben vett építési engedélyezési eljárás Pesten és Budán egyaránt a 19. század első évtizedeiben alakult ki, így magánépületek terveivel és az építésükre vonatkozó hivatali iratokkal nagyobb számban ekkortól rendelkezünk. Budán a magán- és középületek tervei az Építési Bizottmány (1810–1827, 1832–1834) és a Szépítő és Építő Bizottmány (1850–1873) sorozataiban lelhetők fel. Pest esetében első helyen említendő a tanács mellett 1804-től tevékenykedő Pest Városi Szépítő Bizottmány, amelyet József nádor hozott létre a város fejlesztésére, szépítésének, rendezésének irányítására. Ennek helyébe 1861-től a Pest Városi Építő Bizottmány lépett. Óbudán 1861-ben jött létre a tanács szerveként, a városkapitány elnöklete alatt az Építési Bizottság, amely a városegyesítésig tevékenykedett. A Fővárosi Levéltár összes 1873 előttről származó tervrajza és a hozzájuk kapcsolódó iratanyag többsége elérhető a Közgyűjteményi Portálon a Térképek és építészeti tervek adatbázisban, az Elektronikus Levéltári Portál Elektronikus iratok keresőjében, illetve a levéltári hierarchiába rendezve (a jelzetek ismeretében) áttekinthetők e keresőrendszer böngészőfelületén.

Buda és Óbuda városok tervei (XV.17.a és XV.17.c) megtalálhatók a Közgyűjteményi Portál Térképek és építészeti tervek adatbázisában. A tervek leíró adatai a BFL nyilvántartó rendszerében (Query) is szerepelnek. Az adatbázisban a tervek alábbi adataira lehetséges keresni: építtető, tervező, tervezés éve, az építkezés jellege, az épület korabeli és mai címe, telekszáma, illetve helyrajzi száma. A tervek és a kapcsolódó iratok digitális felvételei – a Queryben fellelt jelzet alapján – az Elektronikus Levéltári Portálon is megtalálhatók. Az 1861 előtt Pesten végzett építkezések dokumentumai (XV.17.b.311 – Szépítő Bizottmány tervei) még nincsenek adatbázisban feldolgozva, a tervek digitális másolatai az egykorú segédletek alapján szintén az Elektronikus Levéltári Portálon kutathatók.

A Pest városában 1861 és 1873 között végzett építkezések terveit és a kapcsolódó iratanyagot (tervek: XV.17.b.312, iratok: IV.1305) feldolgozó adatbázis a Közgyűjteményi Portálon a Térképek és építészeti tervek adatbázisban, valamint az Elektronikus Levéltári Portálon az Elektronikus iratok keresőjében egyaránt elérhető. Az adatbázis a Pest városi Építő Bizottmány működése során tárgyalt több mint 11 000 építési engedélyezési ügy adatait tartalmazza. Ehhez kapcsolódnak az időszakból fennmaradt közel 6000 tervrajz és a rájuk vonatkozó bizottmányi iratok digitális másolatai. Az évenként újrakezdődő számozással, folyószám/évszám rendben iktatott terv- és iratanyag a benyújtott engedélyezési tervet, engedélykérelmet, valamint a bizottmányi és a tanácsi végzést tartalmazza. Az engedélyezési tervek között bérházépítkezések, középületek, ipari épületek, ideiglenes épületek és kisebb toldaléképítések dokumentumai egyaránt megtalálhatók. A leíró adatokban az építkezés helyszínének egykorú és mai címe és telek/helyrajzi száma, az építész és az építtető neve, valamint az építmény jellege szerint lehet keresni. A georeferált Építő Bizottmányi tervek a Közgyűjteményi Portálon térképes alkalmazás segítségével is kutathatók: Pest 1870-es évekbeli kataszteri jellegű térképén navigálva, illetve a topográfiai adatokra keresve az egyes telkekhez kapcsolódóan megjeleníthetővé válnak az oda engedélyezett építkezések adatai, valamint a tervek és iratok digitális felvételei.

A fővárosban a városegyesítéstől a 2000-es évek elejéig engedélyezett építkezések tervei és a vonatkozó engedélyiratok az Építési ügyosztályok tervtárában (XV.17.d.329) találhatók, a jelenlegi helyrajzi számok rendjében lerakva. Az irategyüttes egy adott épület eredeti építési tervein túl a későbbi átalakítások, bővítések, bontások, portálépítkezések stb. építészeti és tartószerkezeti terveit is tartalmazza. A Nagy-Budapest kialakításával a fővároshoz csatolt területekre vonatkozóan a tervtár csak 1950 után keletkezett terveket őriz, a korábbi építésügyi iratok – esetlegesen – az elődtelepülések iratai között lelhetők fel. Ezen irategyüttes adatbázisban való feldolgozása is megkezdődött, jelenleg az 5000–7500 helyrajzi számok közé eső tételeknek (kb. a Lágymányos, Gellérthegy, Vár, Krisztinaváros telkei) az adatai érhetők el – a történeti szempontból legfontosabb tervek digitális másolataival együtt. Az adatbázis a Közgyűjteményi Portálon a Térképek és építészeti tervek adatbázisban került közzétételre. Ezeken a keresőfelületeken egy ingatlan főbb építési fázisainak adatai külön-külön rekordokként jelennek meg, tehát egy épülethez jellemzően több rekord is tartozik. Az adatbázisban az építkezés helyszínének egykorú és mai címére, valamint helyrajzi számára, az építész, a kivitelező és az építtető nevére, továbbá az épület típusára lehet keresni. Az adatbázis rekordjai ezeken túl az adott építési fázisra vonatkozó engedélyiratok jelzeteit is tartalmazzák, amelyek alapján a kutatóteremben a tervekhez kapcsolódó közigazgatási iratok is kikérhetők.

Budapest Főváros Levéltára őrzi a 19. század második fele meghatározó hazai építésze, Ybl Miklós (1814–1891) terveinek gyűjteményét, amely az ország legnagyobb építészeti hagyatéka. A Közgyűjteményi Portálon a Levéltári iratgyűjteményekben , a Magyar Levéltári Portál Összetett Adatbázisában, valamint az Elektronikus Levéltári Portálon az Elektronikus iratok keresőjében  egyaránt elérhető adatbázis az Ybl-hagyaték közel hétezer tervlapjának darabszintű leírását adja. Az adatbázis a tervanyag legnagyobb részéről digitális felvételeket is tartalmaz, ez alól csak azok a tervek kivételek, amelyek digitalizálása technikai okokból nem volt megoldható. Az adatbázis minden egyes tervrajzról részletes leírást ad, tartalmazza egyrészt az adott lap összes leíró adatát (felirat, szignó, méret, anyag, technika), a tárgy, a helyszín, a készítési idő és az adott építkezéshez kötődő személyek meghatározását, valamint a legfontosabb szakirodalmi adatokat is. Érdeklődőknek ajánljuk az Ybl Miklós virtuális archívumot is.

Levéltári törzsszámFond/sorozat megnevezéseAdatbázisban található anyagrész terjedelmeDigitálisan kutatható anyagrész terjedelme
XV.17.a.301Buda sz. kir. főváros tervei, Építési Bizottmány (Baucomission)1810–18341810–1834 (teljes sorozat)
XV.17.a.302Buda sz. kir. főváros tervei, Szépítő és Építő Bizottmány (BMT)1850–18731850–1873(teljes sorozat)
XV.17.a.303Buda sz. kir. főváros tervei, Tanácsi iratok közül kiemelt tervek (BT)1853–18741853–1874(teljes sorozat)
XV.17.b.311Pest sz. kir. város tervei, Szépítő Bizottmány (SzB, SzBK)1804–18611804–1861(teljes sorozat)
XV.17.b.312Pest sz. kir. város tervei, Építő Bizottmány (ÉB)1861–18731861–1873(teljes sorozat)
XV.17.c.321.Óbuda mezőváros tervei, Építési Bizottság (ÓB)1861–18731861–1873(teljes sorozat)
XV.17.d.329Budapesti (székes) főváros tervei, Építési ügyosztályok tervtára5000–7500 közötti helyrajzi számok tekintetében: 1873–2006 
XV.17.f.331.bÉpítészek, vállalkozók, vállalatok, beruházók tervei. Ybl Miklós hagyatéka, tervek1844–18911844–1891(teljes alsorozat)