Elhunyt Bácskai Vera

2018. január 19-én elhunyt Bácskai Vera (87) a történettudományok doktora, az ELTE Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszékének alapító tanszékvezető egyetemi tanára, professzor emeritus, a Hajnal István Kör - Társadalomtörténeti Egyesület alapító elnöke.

2018. január 19-én elhunyt Bácskai Vera (87) a történettudományok doktora, az ELTE Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszékének alapító tanszékvezető egyetemi tanára, professzor emeritus, a Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület alapító elnöke. 

1959 és 1976 között Budapest Főváros Levéltára munkatársaként dolgozott, miután visszatérhetett Snagovból, ahova férjével, Tánczos Gáborral, a Petőfi kör titkárával az 1956-os forradalom leverése után a Nagy Imre-csoporttal együtt deportálták. Eredetileg „büntetésül”, a tudományos élet partvonalára szorítás szándékával helyezték a levéltárba, azonban ő a levéltárosi munka révén megszerzett mély anyagismeretre építve vált az újkori társadalom- és várostörténet nemzetközileg is kiemelkedő vezető kutatójává. 1976-ban csak a munkaviszonya szűnt meg, régi kollégái és az újabb munkatársak egyaránt úgy érezték, hogy azóta is „hazajárt” a BFL-be. Akadémiai kutatóként, majd egyetemi tanárként is megőrizte szoros kötődését a levéltárhoz.  Nem csak kutatótermünk egyik legszorgalmasabb látogatója volt a legutóbbi időkig, hanem az intézmény örömeit és gondjait is magáénak érezte.  Hosszú éveken át elnöke volt a BFL-ben őrzött forrásanyag feltárását és a várostörténet művelését támogató Bárczy István Alapítvány kuratóriumának.  Diákok, hallgatók és pályakezdő történészek sorának figyelmét irányította a BFL anyagára, és vezette be őket feltárásának műhelytitkaiba.  Az az ELTE Társadalom- és Gazdaságtörténeti doktori programjának keretében a levéltár számos munkatársának volt életre szóló útravalót nyújtó tanára. A levéltár által kiadott Urbs Magyar Várostörténeti Évkönyv szerkesztésében mindvégig lelkesedéssel és aktívan részt vett. 

Legfőbb kutatási területei a hazai polgárság kialakulása, a városi társadalom, Budapest társadalmának XVIII-XIX. századi története – melyekről száznál több publikációja és számos könyve jelent meg.

ψ

Több száz publikációja közül legfőbb művei:
Városok és polgárok Magyarországon I-II. Budapest, Budapest Főváros Levéltára, 2007. 672 p.
Városok Magyarországon az iparosodás előtt, Budapest, Osiris Kiadó, 2002. 171 p.
Budapest története a kezdetektől 1945-ig. (Gyáni Gáborral, Kubinyi Andrással) Buda-pest, Budapest Főváros Levéltára, 2000. 253 p.
Gyula gazdasága és társadalma a XV-XVI. században. Gyula, Békés Megyei Levéltár, 1991.
A vállalkozók előfutárai: Nagykereskedők Pesten a reformkorban. Budapest, Magvető Kiadó, 1989. 230 p.
Városok és városi társadalom Magyarországon a XIX. század elején. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1988. 231 p.
Piackörzetek, piacközpontok és városok Magyarországon 1828-ban. (Nagy Lajossal) Budapest, Akadémiai Kiadó, 1984. 402 p.
Magyar mezővárosok a XV. Században. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1965. 142 p.