Ügyfélszolgálat

Ügyfeleink telefonon, levélben, személyesen és e-mailen kereshetik fel Ügyfélszolgálatunkat.

A hozzánk forduló ügyfeleket tájékoztatjuk az adatszolgáltatás menetéről és annak lehetőségeiről, az esetlegesen még felkereshető intézmények elérhetőségeiről, más közgyűjteményben, levéltárban történő kutatás lehetőségeiről és esélyeiről, a kért irat kikereséséhez szükséges adatokról és a jogosultság igazolásához szükséges okiratokról.

Személyesen levéltárunk 1139 Budapest, Teve utca 3–5. szám alatt található épületének földszinti ügyfélszolgálatán fogadjuk a hozzánk fordulókat az oldalon található félfogadási időben.

Az e-mailen történt megkeresés esetén az általános tájékoztatáson, „útbaigazításon” túlmenően személyes adatot nem szolgáltatunk, illetve elektronikus levélben érkezett megkeresésre válaszolva személyes, vagy védett adatot tartalmazó dokumentumot nem áll módunkban küldeni. 

Félfogadási idő:

 • Hétfő 09.00-12.00, 13.00–15.00
 • Kedd 10.00–12.00, 13.00–15.00
 • Szerda 08.00–12.00, 13.00–15.00
 • Csütörtök 10.00–12.00, 13.00–17.00
 • Péntek Zárva

Elérhetőségek:

(+36) 30 633 8554

H-1139 Budapest, Teve u. 3–5.

1554 Budapest, Pf. 41.

Ügyfélszolgálati hírek

Tájékoztatjuk tisztelt kutatóinkat, hogy 2023. október 1-étől kezdődően Budapest Székesfőváros Árvaszéke (BFL IV.1411.b) 1873–1919. évi irataira érkezett kutatói kéréseket ezentúl digitális másolatokkal teljesítjük. A másolatok előkészítési ideje minimálisan két munkahét lesz, mely határidő az iratanyag terjedelmétől és a digitalizálási kapacitástól függően változhat. A másolatok elkészültéről e-mail-ben értesítjük kutatóinkat, de kérésük státuszáról az e-levéltári fiókjukon keresztül is tájékozódhatnak.

 Köszönjük megértésüket és türelmüket!

2022. december 05.

Gyakran ismételt kérdések

A nyugdíj megállapításához szükséges tanulóviszony igazolása, illetve a nyugdíjba beszámítható tanulóidő igazolása, amennyiben a hozzánk forduló ügyfél nem rendelkezik az igazoláshoz szükséges okmányokkal (szakmunkás-bizonyítvány vagy szakmunkás oklevél). Óvónői / tanítónői aranydiplomához az óvónői- tanítói-képesítő vizsga igazolása. Levéltárunkban úgynevezett tanulói anyakönyvi lapok találhatóak, melyek igazolják az iskolában eltöltött időt, illetve a szakmunkásvizsga tényét, idejét és eredményét. Levéltárunk őriz még továbbá szakmunkásvizsga jegyzőkönyveket, melyek csak a szakmunkásvizsga tényét igazolják.

Felhívjuk figyelmüket arra, hogy levéltárunk csak a Budapest területén működött iskolák anyagait őrzi. A jelenleg még működő iskolák esetében javasoljuk először azok felkeresését. A vidéken tevékenykedő iskolák esetében az illetékes megyei levéltárakat kell megkeresni.

A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény 26. § (2) kimondja, hogy a hadigondozotti ügyekben első fokon eljáró hadigondozási hatóság a hadigondozott lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal), külföldön élő, Magyarországon lakóhellyel, tartózkodási hellyel nem rendelkező magyar állampolgárságú kérelmező esetében Budapest Főváros Kormányhivatala. Budapest Főváros Levéltárában a hivatali megkeresésekkel a Tájékoztatási és közművelődési osztályhoz tartozó Ügyfélszolgálat munkatársai foglalkoznak.

Tájékoztató a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény kapcsolatos levéltári adatgyűjtés lehetőségeiről elérhető itt.

Az átadott tulajdoni lapok lezártak, vezetésük megszűnt. Az érvényes telekkönyvi állapotot igazoló tulajdoni lap másolatért továbbra is az illetékes földhivatalhoz kell fordulni. A lezárt és a levéltárnak átadott papíralapú tulajdoni lapok digitális másolata – az V. és a XIV. kerület kivételével – rendelkezésre áll a Földhivatalnál, így az 1973 utáni telekkönyvi állapot igazolása ügyében – az említett két kerület kivételével – továbbra is az illetékes földhivatalokhoz kell fordulni.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket arról, hogy a telekkönyvi betétek 1961 előtti alapiratai sem Budapest Főváros Levéltárában, sem az illetékes körzeti földhivataloknál nem lelhetők fel.

Az 1973 utáni alapiratok továbbra is az illetékes földhivatalok őrizetében maradnak.

A társasházi alapító okiratok szintén a földhivatalok őrizetében maradnak

 • Budai telekjegyzőkönyvek és telekkönyvi betétek 1871-1921
 • Óbudai telekjegyzőkönyvek és telekkönyvi betétek 1875-1921
 • Pesti telekkönyvi betétek 1878-1926 és segédkönyveik
 • Újpest (1883-1950) és Rákospalota (1885-1934) telekkönyvi betétei
 • az 1920-as évektől 1972/73-ig vezetett Duna-balparti, Duna-jobbparti és peremkerületi telekkönyvi betétek (úgynevezett ősbetétek és az 1960/70-es években újraszerkesztett betétek) és irattári segédleteik, valamint az ingatlan-nyilvántartás szerkesztésekor készült tulajdoni lap tervezetek;
 • az átadott betétek telekkönyvi alapiratai 1961-1972-ig, valamint ezek irattári segédletei.
 • 1973-tól vezetett papíralapú tulajdoni lapok.

Felhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét, hogy közjegyzői iratot csak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. valamint  a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről  szóló 1995. LVI. tv figyelembevételével, akkor áll módunkban kiadni, amennyiben a kérelmet benyújtó személy az iratban örökösként szerepel, illetve az elhunytnak/örökhagyónak, vagy valamely örökösnek leszármazottja, hozzátartozója, jogutódja, és ezt a szükséges okmányokkal (anyakönyvi kivonat, személyazonosító okmány) igazolja (jogosultság igazolása).

Tájékoztatásul közöljük, hogy levéltárunk csak az 1986. december 31. előtt (kivétel a Központi Iroda, amely 1987 közepe előtt) indult hagyatéki eljárások iratait vette át, a később keletkezett hagyatéki ügyek a Fővárosi Bíróság Közjegyzői Iratokat Kezelő Irodáján (1055 Budapest, Markó u. 27.) találhatóak. A mutatók közül viszont sok a Fővárosi Törvényszéken van, először onnan kell kikérni az ügyszámot, kjö. számot és csak azután tudjuk kikeresni a kívánt aktát.

A nyugdíj megállapításához szükséges munkaviszony igazolása, illetve a nyugdíjba beszámítható ún. szolgálati idő igazolása, amennyiben a hozzánk forduló ügyfél nem rendelkezik az igazoláshoz szükséges okmányokkal, és a szóban forgó munkáltató munkaviszony-igazolására alkalmas iratai levéltárunkban megtalálhatóak. Amennyiben a munkáltató iratai nem kerültek levéltári átadásra, úgy referens kollégáink a beazonosításhoz szükséges adatok birtokában tájékoztatják a cég jogutódjáról, vagy felszámolójáról, akinek gondoskodnia kell a nem selejtezhető iratanyag elhelyezéséről.

Felhívjuk figyelmüket, hogy nyugdíj-idő kiszámításánál mindig érdemes először a lakcím szerint illetékes regionális nyugdíjbiztosítási igazgatóságot felkeresni (budapesti lakhely esetén a Közép-magyarországi Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság az illetékes: link 1081 Budapest, Fiumei út 19/a.), akik az esetek túlnyomó részében már rendelkeznek a szolgálati idő elismeréséhez /beszámításához szükséges adatokkal, így Önnek már nem kell igazoló dokumentumokat beszereznie.